(11.20 hodin)
(pokračuje Rozehnal)

Začalo to fungovat a je potřeba určité věci v tom změnit, protože acquis communautaire, které k tomu je, určuje určité tabulky, určitý rozsah, a v té době, kdy jsme to v roce 1999 připravovali, tak se tam dalo to maximální a minimální, to znamená, že se tam nastavila ta částka od 30 000 korun do 50 (?) eur, ale v tom acquis communautaire je možnost od 3000 eur, to znamená asi od 90 000 korun. Já bych ze zkušenosti s tímto problémem navrhoval, a budu se snažit to tam prosadit - aby ta částka byla posunuta výš. Důvod je, že to gros, že pro dědice a vlastníky práv, kteří z toho vlastně dostávají nějaké poplatky, je spíše v těch obrazech a uměleckých dílech vyšší hodnoty, a správce, ten, který to spravuje, má s vybíráním poplatků z uměleckých děl, která mají menší hodnotu, poměrně značné náklady. Kromě toho to ještě není zcela úplně zajeto a úplně to nefunguje. To je jedna věc.

Druhý problém, na který bych chtěl upozornit, je problém autorských práv na úrovni školství. Je to v tomto zákoně řešeno v paragrafu 35 a je to v určitém rozporu s paragrafem 122 školského zákona, kde se předpokládá vyplácení odměn žákům za produktivní práci žáků. Za první republiky byl tento problém řešen velice jednoduše a jednoznačně, že všechno, co vzniklo ve školách, bylo vlastnictvím školy, což určitě v té době zřejmě stačilo, ale autorský zákon v této kapitole přece jen je potřeba asi zpřesnit, protože se jedná vlastně o to, že ta jakoby umělecká díla, která vznikají v rámci středního a vysokého školství, většinou charakter uměleckého díla nemají, nemají charakter samostatné práce, protože jsou vytvářena s jasným úkolem, co to má být, a za spoluúčasti pedagogů. To znamená, že je velice sporné, jestli je to samostatné dílo. Určitě jsou samostatná umělecká díla taková dovršení jako maturitní práce nebo na vyšších odborných školách ročníkové práce, s tím by se dalo souhlasit. Asi by to chtělo buď lepší definici, nebo jinou formu.

Domnívám se, že pokud bude časový prostor, dají se tyto problémy ve výboru vyřešit a pak následně ve druhém čtení.

Jinak bych upozornit, že jsem ve střetu zájmů, protože jsem nejenom několikonásobným dědicem autorských práv, ale sám jsem umělec, sám používám tohoto zákona, a také jsem obchodník s uměním.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, pan ministr při zdůvodnění předlohy uvedl závažné důvody, se kterými drtivá většina z nás souhlasí, a nepochybně bude chtít podpořit doplnění novely autorského zákona o věci, které nutně potřebujeme. Nicméně už kolegyně Dostálová se zmínila, že se v této novele objevují některé věci, a notoricky se tam objevují, které jsme už odstranili při přijímání původního autorského zákona. Myslím, že si na ně budeme chtít dát pozor a budeme chtít, aby ve druhém čtení byly z novely odstraněny.

Já jsem vstřícnost sama, proto nebudu navrhovat, byť v prvním čtení, ani vrácení k dopracování, ani zamítnutí v prvém čtení. Nepochybně budeme chtít poslat tuto předlohu do druhého čtení, nicméně bych chtěl upozornit z tohoto místa ještě na jednu věc. Jestliže se propracujeme ke třetímu čtení a schválíme novelu autorského zákona, budou tam vznikat určité finanční nároky na rozpočet státu a je třeba na ně pamatovat už teď, až budeme probírat druhé čtení rozpočtu. Chtěl bych na to v této chvíli upozornit. Jedná se např. o finanční prostředky k úhradě odměn držitelům autorských práv zvukových a obrazových záznamů. K tomu je třeba ještě dohoda s držiteli těchto licencí nebo jejich organizacemi, které je dodržují, atd. Upozorňuji, že ještě před přijetím této novely budeme muset mít tyto věci vyjasněné. - Pan ministr kývá, já myslím, že to je jasné, ale v rozpočtu na to nesmíme zapomenout.

Co se týče změny novely zákona pro využívání vysokoškolských kvalifikačních prací a pro užití autorských děl při veřejném čtení, to je kapitola, kterou zmiňoval ještě kolega Rozehnal, tak si jistě vzpomenete, kolik kolegyň a kolegů tady toužilo seznámit se s jednou vysokoškolskou prací. Chtěli jsme obohatit své myšlení o některé nové věci bývalého ministerského předsedy a bylo nám to znemožněno, protože vysokoškolské práce se nepůjčují v současné době. To jsou všechno věci, kterými se jistě budeme chtít zabývat.

Chtěl bych vám poděkovat za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní zpravodajka paní Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Protože jsem se vyjádřila poměrně obsáhle už jako zpravodaj, chtěla bych navrhnout propustit tento návrh do druhého čtení a dát jej k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a zároveň, jak už jsem avizovala ve své řeči předchozí, bych vás chtěla, vážení kolegové, požádat o laskavost, kdybyste nám dali o 20 dnů více na projednání ve výboru, protože je to velmi rozsáhlý materiál a novela. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní se přihlásil pan poslanec Petr Pleva. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, také jako moji kolegové nezpochybňuji potřebnost této normy, která v jisté části právě reflektuje směrnice Evropské unie, ale chtěl bych upozornit na jednu věc. Stejně jako v ostatních případech jsou nám s úpravami, které vycházejí z norem Evropské unie, podsouvány i úpravy, které jdou nad rámec směrnic a které jsou tam navíc a jsou vlastně úpravami této vlády.

Já vím, že pan ministr kultury je v tom do jisté míry nevinně, protože toto vše zdědil po svém předchůdci, jen bych chtěl doufat, že společně ve výboru dospějeme k tomu, že tato norma má chránit autory, že je to na obranu práv autorů, nikoli autorských svazů, tak jak tomu bylo dosud. Takže proto doufám, že posuneme tu ochranu směrem k autorům - zpět od autorských svazů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra a poté paní zpravodajky, zda chtějí vystoupit se svým závěrečným slovem. Není tomu tak. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o návrzích, které v prvém čtení padly.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, stejný návrh měla paní zpravodajka. Ptám se, zda má někdo další návrh. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 265, z přítomných 182 pro hlasovalo 127, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu paní zpravodajky na prodloužení lhůty k projednání ve výboru o 20 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 182 pro hlasovalo 135, proti jeden.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a že lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP