(18.10 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Jaký je cíl mého pozměňovacího návrhu? V procesu projednání je neoprávněně vyňata řada občanských sdružení a aktivů; zatímco těm z nich, které samy o sobě prohlásí, že jejich posláním je ochrana přírody, je přiznán statut účastníka správního řízení, jinému občanského sdružení není přiznáno právo žádné. A to považuji za nespravedlivé. Pokud je tento zastupitelský sbor odhodlán zabezpečit účast občanů na projednávání prostřednictvím tzv. občanských sdružení, tak tedy všech. Toto je podstata mého pozměňovacího návrhu.

Zopakoval bych pro jistotu ještě jednou - neruší přístup občanských sdružení k projednávacímu procesu, naopak jej rozšiřuje.

Druhý pozměňovací návrh. K bodu 13 vládního návrhu. V § 45d odst. 2 se za slovy "přičemž zohlední hospodářské požadavky" ruší dosavadní text, který se nahrazuje novým zněním: "(čárka), požadavky rekreace, sportu a rozvojové záměry dotčených obcí a krajů podle územně plánovací dokumentace; na území vojenských újezdů zohlední požadavky na zajištění obrany státu".

Opět bych si dovolil krátce zdůvodnit. Podle mého názoru vládní návrh nedostatečně respektuje při vymezování ptačích oblastí rozvojové programy měst, obcí a krajů, které jsou již vyjednány v územně plánovací dokumentaci. Tyto dokumenty jsou podle stavebního zákona samy o sobě základním plánovacím programem na daném území a jsou průmětem všech zájmů státní správy, tedy včetně i ochrany přírody. Vládní návrh zákona by podle mého názoru ve svém možném výkladu mohl vést k předřazování zájmů ptačích oblastí nad ostatními zájmy a tím i ke zpochybnění již schválených územních plánů našich obcí, měst a krajů a to by myslím bylo špatné.

Děkuji vám za podporu těchto předložených pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Hovořit bude pan poslanec Bíža, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, v obecné rozpravě jsem avizoval podání čtyř pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy jsou v současné době rozdávány, tak vás seznámím jenom s úvodním textem. Samozřejmě jsou to pozměňovací návrhy k tisku 575.

První pozměňovací návrh: V části první článku jedna bodu 13 se nahrazuje text vkládaného § 45a tímto textem: Vytvoření národního seznamu a text pokračuje dál.

Druhý pozměňovací návrh: V části první článku jedna se text bodu 12 nahrazuje tímto textem: pokračuje dále text.

Třetí pozměňovací návrh: Za bod č. 78 článku jedna části první se vkládá nový bod 79 tohoto znění: …

A poslední pozměňovací návrh: V bodě 78 článku jedna části první se text nového odstavce 13 paragrafu 90 nahrazuje tímto textem: …

Vzhledem k tomu, že se jedná o delší pozměňovací návrhy, nebudu vás s nimi unavovat a věřím, že je podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Já se pouze zeptám - vy říkáte, že se rozdávají. Jsou už rozdány ty pozměňovací návrhy? (Nereaguje.) Pane poslanče Bížo, jsou ty pozměňovací návrhy rozdány?

 

Poslanec Josef Bíža: Organizační mi oznámil, že budou rozdány v co nejkratší době.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Musí být rozdány do ukončení podrobné rozpravy, to je zřetelné, jinak bych to nemohl uznat z pochopitelných důvodů - aby případně mohl někdo k vašemu pozměňovacímu návrhu dát ještě další návrh atd.

 

Poslanec Josef Bíža: Pane předsedající, já to zjistím a sdělím vám to.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Buďte tak laskav, abychom se nedostali do nějakých svízelích zbytečných.

Hovoří pan poslanec Ladislav Šustr, přihlásil se dále pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v případě, že bude schválen návrh na vypuštění článku II., vypadnou ze zákona nejen přechodná ustanovení týkající se zřízení správy chráněných krajinných oblastí jako správního úřadu, ale i ostatní přechodná ustanovení potřebná z důvodu právní jistoty účastníků řízení. Navrhuje se proto v takovém případě vložit článek II. v následujícím znění a ostatní články přečíslovat.

Tedy článek II. Přechodná a společná ustanovení.

1. Dosavadní vydaná rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb. nejsou tímto zákonem dotčena.

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Šustrovi. Hovořit bude pan poslanec František Pelc, připraví se pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi seznámit vás s několika pozměňovacími návrhy, které podle mého soudu reagují i na některé výhrady a připomínky, které byly řečeny v obecné rozpravě.

První pozměňovací návrh byl rozdán do vašich lavic. Týká se § 3 odst. 1 písm. d) a § 54, obecně se týká ochrany živočichů ve vztahu k chovům a vyznačuje se tím, že má nadepsáno jméno Pelc a v levém rohu verze 6. V tomto případě bych považoval za vhodné, abych nemusel tento víc jak stránkový návrh načítat, protože byl rozdán.

Je možné pokračovat? (Předsedající: Je to možné.) To by byl první pozměňovací návrh.

Další pozměňovací návrhy jsou poněkud stručnější, tak si je dovolím přednést.

Byla zde komentována problematika ptačích oblastí. Mám zde jeden pozměňovací návrh, který reaguje na výhradu Jihočeského kraje a snaží se více zakomponovat do řízení obce a vlastní kraje. Týká se § 45 a má následující znění:

V § 45d vložit za stávající odstavec 2 nové odstavce 3 až 5, které zní:

Odst. 3. Vymezení ptačích oblastí podle odst. 2 na území, které není dosud zvláštně chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a obcemi. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu vypořádání všech připomínek. Vypořádání bude respektovat požadavky právních předpisů Evropských společenství.

Odst. 4. O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemků projeví písemně o uzavření takové smlouvy zájem, orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů zahájit o této smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva nebude v rozporu s právními předpisy Evropských společenství a tímto zákonem. Pokud smlouva na základě požadavků vlastníka nebo nájemce pozemku obsahuje ustanovení o provádění činností podmíněných souhlasem orgánu ochrany přírody podle odst. 2, tento souhlas se pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku nevyžaduje.

Odst. 5. O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na straně jedné a ostatními subjekty uvedenými v odst. 3 a 4 na straně druhé, zejména z hlediska ochrany jejich práv ve vztahu k požadavkům právních předpisů Evropských společenství a ustanovení § 3 a 4, rozhodne soud.

To by byl druhý pozměňovací návrh.

Třetí reaguje na některé připomínky soukromých vlastníků pozemků a lesů. Týká se smluv o hospodaření v již vyhlášených zvláště chráněných územích a ptačích oblastech a zní následujícím způsobem:

V § 68 odst. 2 se na konec vkládá nová věta, která zní: Písemnou dohodou lze upravit rovněž způsob hospodaření ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech.

Odůvodnění jsem předeslal.

A poslední pozměňovací návrh, který předkládám ctěné sněmovně, se týká stanovení podrobnějších pravidel účasti veřejnosti, která tady byla již diskutována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP