(18.20 hodin)
(pokračuje Pelc)

Zní takto. § 70 odst. 2 platného znění zákona č. 114/1992 Sb. zní:

Odst. 2. Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen občanské sdružení), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání. Lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

To by bylo, vážený pane předsedající, z mé strany k pozměňovacím návrhům vše. Snažil jsem se vyhovět některým připomínkám, které zde byly sděleny v obecné rozpravě, a zároveň jsem se snažil, aby vypořádání připomínek na rozdíl od některých jiných předkladů bylo v souladu s předpisy Evropských společenství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Určitě vám vaše snaha bude připočtena ke cti. Vystoupí pan poslanec Václav Mencl a připraví se paní poslankyně Jitka Gruntová.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dovolte mi konstatovat, že pozměňovací návrhy jste dostali na lavice jako tisk, takže je nebudu číst. Jsou tam i zdůvodnění, takže myslím, že není potřeba, abych je podrobně zdůvodňoval.

Dovolte mi nicméně přednést doplňující pozměňovací návrh, který má technický charakter. V § 79 odst. 3 se písm. n), r), v), w) zrušují. Dosavadní písmena o), p), q), s), t), u) x), y), z) a a) se označují jako n), o), p), q), r), s), t), u), v), w).

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme, pane poslanče, za vaše vystoupení. Hovořit bude paní poslankyně Jitka Gruntová. Připraví se jako poslední z prozatím přihlášených paní poslankyně Iva Šedivá.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, předkládám podmíněný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 575, a to pro případ, že bude přijato usnesení č. 179 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a vypuštěna tak úprava nové správy chráněných krajinných oblastí.

Tento návrh se vztahuje k příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., kde navrhuji, aby se na konec doplnila slova "Český les Domažlice, Střední Poohří, Klášterec nad Ohří, Novohradské hory, Nové Hrady".

Tento svůj návrh si dovolím stručně odůvodnit. V pozměňovacích návrzích zahrnutých do již zmíněného usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu zákona, kterým se novelizuje zákon č. 114/1992 Sb., byla z vládního návrhu vypuštěna úprava nové správy chráněných krajinných oblastí. Bez této úpravy ale nelze následně vyhlásit žádnou novou chráněnou krajinnou oblast. Tímto pozměňovacím návrhem by pak vznikla možnost na vyhlášení tří chráněných krajinných oblastí, a to Český les, Střední Poohří a Novohradské hory, o jejichž vyhlášení se usiluje již řadu let, a to aniž by došlo ke změně nynějšího postavení správ chráněných krajinných oblastí v zákoně.

Závěrem podotýkám, že samotné zařazení těchto údajů do přílohy ještě samo o sobě neznamená vznik těchto chráněných krajinných oblastí, které bude nutno řádně vyhlásit podle zákona č. 114/1992 Sb., ale tímto krokem se odstraní dosavadní legislativní překážka bránící tomuto záměru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jitce Gruntové. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Iva Šedivá.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Vážení přítomní, dovolte mi, abych velmi krátce zmínila svůj pozměňovací návrh, který se týká také přechodných ustanovení, tak jak tady načítal kolega Šustr. Nicméně po dohodě s panem ministrem, jestli bude kolize mezi těmito dvěma pozměňovacími návrhy, bude to vyřešeno později, takže pro jistotu po dohodě načítám i toto.

V části první článek 2 se do přechodných a společných ustanovení doplňuje bod 6, který zní: Zahájená projednávání záměru návrhů na vyhlášení zvláště chráněných území podle § 40 se dokončí podle dosavadní právní úpravy. - Navazuje to opět na usnesení výboru pro životní prostředí, kde tento § 40 byl změněn.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé. Byla poslední z přihlášených. O slovo se přihlásil opět pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že nebyly doposud rozmnoženy moje pozměňovací návrhy, tak je musím načíst.

První pozměňovací návrh k bodu 78 článku 1 části první § 90 odst. 13 návrhu, sněmovní tisk 575. V bodě 78 článek 1 části první se text nového odstavce 13 § 90 nahrazuje tímto textem: 13. Ustanovení § 4 odst. 2 a 3, § 12, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 se nevztahují na činnosti konané v přímé souvislosti se správou státních hranic, 47a, se správou vodních toků a správou povodí, jde-li o plnění povinnosti uložených správcům vodních toků a správcům povodí zákonem, 47c pod čarou, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění k tomuto nebudu číst.

Druhý pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 575.

Za bod 78 článek 1 části první se vkládá nový bod 79 tohoto znění: 79 - V § 90 se doplňuje odst. 15, který včetně poznámky pod čarou č. 47c zní: 15. Činnost a povinnosti prováděné správci povodí, 47c, správci vodních toků, 47c, nebo jinými osobami podle § 14, § 47 mimo odst. 2 písm. d), § 54, § 74, § 75 a § 83 až 85 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně podle tohoto zákona uložené nebo povolené, se nepovažují za změnu či poškozování zvláště chráněných území, § 14, evropsky významných lokalit, § 45c, a ptačích oblastí, § 45d, se nevyžadují výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích, § 43, a povolení, souhlas, kladné stanovisko nebo výjimku pro evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, § 45f, pod čarou, § 48 a 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Původní bod 79 se označí jako bod č. 80.

Třetí pozměňovací návrh k tisku 575. V části první článku 1 se text bodu 12 nahrazuje tímto textem: 12. V § 43 se první spojka "a" nahrazuje čárkou, za slova § 35 odst. 2 se vkládají slova: a) § 36 odst. 2, slovo "výrazně" se vypouští a na konci § 43 se doplňuje věta: Tím nejsou dotčeny § 45g a 45h.

Podám pouze tři pozměňovací návrhy. Čtvrtý stahuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP