(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bížovi. Ptám se, kdo dále chce vystoupit v obecné rozpravě. Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Mám následující přihlášky: od pana poslance Kaly, Aubrechta, Zajíčka, Hrnčíře, Bíži a Pelce. Těchto šest poslanců je přihlášeno prozatím do podrobné rozpravy, která je otevřená. Vystoupí pan poslanec Miloslav Kala jako první.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych podal dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Oba se vztahují k § 61, kde v odst. 1 navrhuji slova "vlastníci jeskyní" nahradit slovy "vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi".

Dále doplnit bod 3 odstavec 3, který zní: "Jeskyně nejsou součástí pozemku a nejsou předmětem vlastnictví."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. Hovořit bude pan poslanec Aubrecht, připraví se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si předložit dva krátké pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh, nové znění § 43 Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných oblastech: "Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných oblastech podle § 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2, 36 odst. 2, § 45g a 45h v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povoluje v každém jednotlivém případě svým rozhodnutím vláda."

Krátké zdůvodnění, dovolím si na příkladu. Bude-li žádat Ministerstvo dopravy o výjimku z tohoto zákona, připadá nám logičtější, aby tuto výjimku udělil vyšší orgán než Ministerstvo životního prostředí, protože naopak Ministerstvo životního prostředí by mělo dohlížet na naplnění tohoto zákona. Čili jiný orgán by posoudil, čí argumenty jsou pádnější - Ministerstva životního prostředí, nebo Ministerstva dopravy.

Druhý pozměňovací návrh, v § 70 Účast občanů. Ke stávajícímu znění se na konci odstavce 3 připojuje věta: "Jeho podaným návrhům, námitkám nebo opravným prostředkům příslušný správní orgán nevyhoví, převažuje-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody."

Opět krátké zdůvodnění. Jsem samozřejmě pro co nejširší účast veřejnosti na správním řízení. Bohužel - říkám bohužel - současné znění zákona je dost často zneužíváno užšími skupinami, popř. jednotlivci v neprospěch veřejnosti. Mohu říci, že ve většině podání a odvolání se vůbec nejedná o ekologické limity, popř. porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, ale jedná se o námitky procesní. Přestože následně soud, popř. vyšší orgán zamítne toto odvolání, uplyne od té doby rok, případně dva roky - a investor odchází, protože nemíní takovou dobu čekat. Mohu sdělit ještě jednu věc. Nechal jsem si vytáhnout 11 takových odvolání a mohu vám říci, že ani v jednom případě - ani v jednom případě - nebylo proti porušení ochrany přírody, popř. ochrany ovzduší. Všechno byly procesní důvody a postupně jsou zamítány.

Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi. Hovořit bude pan poslanec Tom Zajíček, připraví se poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem svého pozměňovacího návrhu, který jsem avizoval v obecné rozpravě.

K návrhu novely zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k tisku 575. V části první, bodu 13, § 45d navrhuji vložit za stávající odstavec 2 nové odstavce 3 až 5, které znějí:

"(3) Vymezení ptačích oblastí podle odst. 2 na území, které není dosud zvláště chráněno podle části třetí tohoto zákona, je možné pouze po projednání s dotčenými kraji a obcemi a s jejich souhlasem. O projednání se sepíše zápis s informací o způsobu řešení všech připomínek. Řešení připomínek budou respektovat požadavky právních předpisů Evropských společenství.

(4) O způsobu hospodaření v ptačích oblastech je možno s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzavřít smlouvu. Pokud vlastníci nebo nájemci pozemku vyzvou písemně k uzavření takové smlouvy, orgán ochrany přírody je s nimi povinen ve lhůtě 90 dnů od obdržení výzvy zahájit o této smlouvě jednání. Orgán ochrany přírody smlouvu uzavře, pokud tato smlouva nebude v rozporu s předpisy Evropských společenství a tímto zákonem."

Předpisy Evropských společenství je odkaz, podle mého soudu, 26, jinak by snad bylo možné, kdyby tam došlo k nějaké chybě, udělat úpravu jen čísla horního indexu. A dál pokračuje text:

"Pokud orgán ochrany přírody považuje za odůvodněné vyhlásit vedle existující ochrany v území další ochranu nebo stanovit další činnosti prováděné se souhlasem orgánu ochrany přírody podle odst. 2 a pokud se týkají příslušného pozemku nebo činnosti na něm, musejí být tyto podmínky nebo činnosti zakotveny ve smlouvě podle tohoto odstavce. V takovém případě se pro danou činnost prováděnou vlastníkem nebo nájemcem pozemku souhlas podle odst. 2 nevyžaduje.

(5) Neudělení souhlasu podle odst. 3 lze nahradit ve zvlášť odůvodněných případech na návrh ochrany přírody rozhodnutím soudu. O případných sporech mezi orgánem ochrany přírody na straně jedné a ostatními subjekty uvedenými v odst. 4 na straně druhé, zejména z hlediska ochrany jejich práv ve vztahu k požadavkům právních předpisů Evropských společenství a ustanovení odst. 3 a 4, rozhodne soud."

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7. Odkaz pod čarou 26 s otazníkem: Směrnice č. 79/409 EVG; Směrnice č. 92/43 EVG.

Děkuji vám za pozornost a za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče Zajíčku. Hovořit bude pan poslanec Hrnčíř a připraví se pan poslanec Bíža.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si předložit dva pozměňovací návrhy. První je: do vládního návrhu se vkládá nový bod, a to tohoto znění.

V § 70 odst. 1 se vypouštějí slova "při orgánech ochrany přírody" a zároveň v odst. 2 téhož paragrafu se vypouštějí slova "jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP