(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Slova se ujme pan zpravodaj Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já nebudu zneužívat toho slova. Pane předsedající, já bych chtěl jen říci, že zazněl pouze jeden návrh, a to návrh na zamítnutí od pana poslance Plachého. O tomto návrhu bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za připomenutí. Odhlásím vás a prosím o novou registraci. Pokusím se přivolat všechny, kteří jsou v blízkosti sněmovny. V 17.20 dám hlasovat o návrhu pana poslance Plachého na zamítnutí této předlohy.

Paní a pánové, v obecné rozpravě o vládním návrhu zákona o a. s. České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty zazněl návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

O osudu tohoto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 5, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 46, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh zákona postupuje do podrobné rozpravy, do které mám dvě přihlášky. Jako první vystoupí pan poslanec Miloslav Kala, jako druhý pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na úvod řekl, že jsem byl vládou České republiky jmenován za člena správní rady Správy železniční dopravní cesty, a na tuto skutečnost upozorňuji v souladu se zákonem č. 238/92 Sb.

Dovolte mi, abych přednesl následující pozměňovací návrhy k tisku č. 433.

1. Za bod 5 návrhu zákona se vkládá nový bod 5A, který zní: (5A) V § 20 odst. 4 se za dosavadní text vkládá "tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí".

2. V bodě 8 návrhu zákona se za slovem "zrušuje" vypouští text a zároveň se zrušuje označení odstavce 1 a nahrazuje se novým textem, který zní: "a vkládá se nový odstavec 2, který zní: (2) Finanční prostředky na účtech státní organizace Správa železniční dopravní cesty smluvně či jiným právně závazným způsobem vázané k financování konkrétního účelu podle § 22 odst. 1 zákona není přípustné použít k jinému než k určenému účelu".

Dále podávám pozměňovací návrh k usnesení hospodářského výboru na doplnění § 8 zákona, a to tak, že se doplňuje nový odstavec 4 včetně poznámek pod čarou, který zní:
(4) Akciová společnost České dráhy je povinna plnit povinnost vlastníka dráhy podle zvláštního zákona - 8A - ve vztahu k majetku tvořícímu součást dráhy celostátní nebo dráhy regionální - 8B - který má ve svém vlastnictví.

Poznámka pod čarou 8A - § 20 a § 21 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka pod čarou 8B - § 9 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední pozměňovací návrh rovněž vůči usnesení hospodářského výboru na doplnění § 38a zákona, o nové odstavce 2 až 4. Celý text nově navrhovaného odstavce 3 se nahrazuje následujícím textem:

(3) Majetek uvedený v příloze k tomuto zákonu určený k úhradě závazků státní organizace České dráhy se nepovažuje za majetek, který tvoří železniční dopravní cestu (§ 20 odst. 4) a k nakládání s ním se nevyžaduje souhlas vlády. Nakládání s tímto majetkem podléhá souhlasu správní rady.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. Hovořit bude pan poslanec Radim Turek, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., který je obsahem tisku 433.

Paragraf 38a se doplňuje o odstavec 4, který zní: České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, IČO: 70 99 42 26, jsou vlastníkem ideální poloviny budovy umístěné v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12, č.p. 1222, na pozemku p.č. 263, a ideální poloviny pozemku p.č. 263 v katastrálním území Nové Město.

Nyní dovolte, abych přednesl několik argumentů, kterými chci podpořit tento poměrně krátký, ale po mém soudu velmi významný pozměňující návrh, který velmi intenzivně vnímá takřka statisícová modrá armáda železničářů.

V souvislosti s projednáváním novelizace zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., takzvaného transformačního zákona, si dovoluji upozornit vás na dílčí problém zákona č. 77/2002 Sb., kterým byl převod budovy na nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 na pozemku p.č. 263 v katastrálním území Nové Město z majetku Českých drah do hospodaření Ministerstva dopravy České republiky. Převod budovy je pociťován železničářskou veřejností jako jistá historická křivda a navíc změna vlastnických práv má bohužel dopady i do hospodaření Českých drah.

Budova byla postavena z prostředků ČSD v letech 1927 až 1931 pro tehdejší Ministerstvo železnic, které v ní sídlilo, později jako Ministerstvo dopravy, resp. dopravy a spojů, až do roku 1960. V letech 1960 až 1990 byla budova v podstatě protiprávně užívána ÚV KSČ a poté byla v roce 1990 vrácena do majetku ČSD s tím, že bude nadále užívána pro potřeby dopravy a železnice. Původní dislokace z roku 1990 hovoří o 315 pracovnících Federálního ministerstva dopravy, 610 pracovnících Ústředního ředitelství ČSD a 550 pracovnících Oblastního ředitelství ČSD Praha.

Považuji za nutné zdůraznit, že budova byla postavena z investičních prostředků Československých drah, tvořených z větší části provozním ziskem, a stavbu provádělo samo Ministerstvo železnic. Bez zajímavosti není jistě ani fakt, že dokončení budovy bylo podpořeno finanční sbírkou samotných železničářů.

Po převodu budovy do hospodaření Ministerstva dopravy České republiky bylo Generální ředitelství ČD v průběhu roku 2003 nuceno uvolnit 85 kanceláří ministerstvu i za cenu přestěhování svých zaměstnanců do budov v Hybernské a Dlážděné ulici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP