(17.30 hodin)
(pokračuje Turek)

Není třeba zdůrazňovat, že podobné přesuny obnášejí zvýšené náklady a rovněž je takto oslabována součinnost v oblasti řízení akciové společnosti.

Velmi nepříznivý dopad do hospodaření akciové společnosti má otázka nastavení nájemného. Ministerstvo platilo Generálnímu ředitelství Českých drah coby majiteli budovy na základě dodatku číslo 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v roce 2001 tyto částky: z kancelářské plochy 650 Kč za m2 ročně a za účelové plochy 184 Kč za m2 ročně. Celková částka, kterou za rok získaly České dráhy od ministerstva za pronajaté prostory, činila přibližně 3 mil. 180 tisíc korun. Vedle této položky České dráhy získaly další příjmy z prostor v budově pronajatých lékařům, službám, rehabilitaci, kadeřnicím, zubním lékařům a Eurotelu. Ministerstvo - a teď pozor - v nové roli vlastníka stanovilo dodatkem ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s účinností od 1. 7. 2003 ceny nájmu pro České dráhy v tzv. tržních cenách takto: za kancelářské plochy 2900 Kč za m2 ročně a za ostatní plochy 900 Kč za m2 ročně. To jsou skutečně astronomické rozdíly. Celková částka nájemného za rok činila dle tohoto dodatku 31 mil. 899 tisíc korun. Podle dodatku číslo 2 platného od 1. 12. 2003 po uvolnění dalších ploch ve prospěch ministerstva je sjednáno roční nájemné ve výši přibližně 30,5 mil. korun. Příjmy od ostatních nájemníků v budově jdou přirozeně na účet ministerstva.

Původní představa Českých drah o konstrukci nájemného byla zcela odlišná. Vycházela z cen účtovaných dosud ministerstvu a také se opírala o škody způsobené na budově a souvisejících zařízeních povodní v roce 2002, jejichž tíži nesly České dráhy. Jednalo se zejména o kompletní rekonstrukci plynové kotelny, rozvodny a telefonní ústředny. Původně povodňové škody uhrazené z finančních prostředků Českých drah přesahovaly 12 mil. korun.

Málo známým faktem je otázka dopadu DPH za dodávky vody, elektrické energie a plynu v budově. V minulosti, kdy byla budova v majetku Českých drah, bylo možné uplatnit odečty DPH, protože České dráhy jsou plátcem DPH. V současné době jsou tyto platby účtovány ministerstvu, které plátcem DPH není, a proto nemohou být odečty DPH uplatněny. Následně jsou platby přeúčtovány ostatním nájemcům, což pro České dráhy znamená další finanční zátěž ve výši přibližně 912 tisíc korun v roce 2003.

Z uvedeného výčtu argumentů historické povahy a následně i dopadu finanční situace Českých drah je možné konstatovat, že převodem budovy z majetku Českých drah do hospodaření Ministerstva dopravy na základě zákona 77/2002 Sb. vznikla Českým drahám morální i finanční újma, kterou je možné částečně vyčíslit již v řádu desítek milionů korun, a to při samém vzniku akciové společnosti.

Na základě těchto údajů bych vás rád požádal o podporu při projednávání novely zákona v tom smyslu, že považuji za spravedlivé řešení vrátit novelou zákona Českým drahám ideální polovinu budovy na nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, tak aby byla opět naplněna původní idea obnovená v roce 1990, že tato budova má sloužit potřebám železnice. Děkuji za podporu tohoto oprávněného návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Radimu Turkovi. Těm, kteří mají pochybnosti, zdali probíhá podrobná rozprava, tvrdím: Ano, probíhá podrobná rozprava. Předsedající schůze nemá žádný nástroj na to, aby jakkoliv omezil řečníka, pokud odůvodňuje svůj pozměňující nebo doplňující návrh. Tolik na vysvětlenou těm, kteří tady projevovali určitou míru nervozity.

Bude hovořit pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si předložit některé pozměňovací návrhy k tisku číslo 433.

1. V § 8 odst. 1 písm. b) se vypouští část textu včetně poznámky pod čarou "uzavřenou státní organizací České dráhy - odkaz na poznámku pod čarou č. 2 - do dne vzniku akciové společnosti České dráhy".

Krátké zdůvodnění: Současné znění příslušného paragrafu neumožňuje Správě železniční dopravní cesty, aby v budoucnu pronajímala další tratě třetím osobám, protože je ze zákona provozují České dráhy, a. s.

2. V § 21 se vkládá nový odst. 3 včetně poznámky pod čarou, který zní: "(3) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty plní funkci vlastníka dráhy podle zvláštního právního předpisu. Odkaz na poznámku pod čarou č. 4."

Krátké zdůvodnění: Z dosavadního znění platného zákona nikde nevyplývá ani není dostatečně zřejmé, že státní podnik Správa železniční dopravní cesty plní funkci vlastníka ve vztahu ke státnímu majetku při jednáních s jinými organizacemi, které mohou svojí činností či funkcí zasahovat do majetkových práv. Proto považuji za potřebné tuto významnou skutečnost výslovně uvést.

3. V § 22 odst. 1 se za slova "dopravní cesty" vkládá text "v rozsahu, který si objedná," a za slova "České dráhy" se vkládá text "nebo jinému smluvnímu partnerovi". Celý odstavec pak zní takto:

"(1) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty v rozsahu, který si objedná, hradí ve výši ceny obvyklé akciové společnosti České dráhy nebo jinému smluvnímu partnerovi na základě smlouvy" - a následuje bod a) a b).

Krátké zdůvodnění: Správa železniční dopravní cesty tímto způsobem dostane zákonnou možnost si tyto činnosti zajistit vlastními silami, nebo jejich zajištění sjednat smlouvou s jiným subjektem, než jsou České dráhy, akciová společnost.

Děkuji za pozornost a věřím v přijetí pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nejsou-li další přihlášky do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. O slovo se ještě přihlásil pan minstr Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dámy a pánové, nebudu komentovat návrhy, které padly, ale chci vás ubezpečit, že budova Českých drah, jak o tom hovořil pan poslanec Turek, tato budova byla vždy státním majetkem, byla stavěna českým státem, nebo československým státem v těch letech, byla z daní daňových poplatníků, nikoliv z příspěvků železničářů, a tato budova byla vždy státním majetkem až do devadesátých let, kdy skutečně z taktických důvodů byla převedena na České dráhy právě proto, aby nepadla za oběť ministerstvu při dělení federace. Takže to je historie a věřím, že zvážíte tyto důvody, kdy Ministerstvo dopravy tuto budovu vlastní tak, jak ji československý stát postavil pro státní orgán ústřední státní správy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému za tuto informaci a přistoupíme k dalšímu bodu naší schůze, který je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

 

Předložený návrh s pověřením vlády uvede ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP