(17.40 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi alespoň velmi stručně na úvod druhého čtení poděkovat zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které minulý týden návrh zákona projednaly a přijaly k němu řadu pozměňovacích návrhů, z nichž většinu akceptujeme. Pouze některé návrhy, které jsme považovali za sporné, jsem nechal posoudit Parlamentním institutem, kdy rozpor se směrnicemi je indikován u pozměňovacích návrhů zemědělského výboru pod body 9 a 19 a možný rozpor pod body 5 a 16, ale samozřejmě ještě na toto téma můžeme vést diskusi před třetím čtením.

Chtěl bych říci, že návrh zákona je upraveným komplexním návrhem, který nebyl schválen začátkem listopadu, že byly z návrhu zákona vypuštěny všechny pasáže, které upravují postup před datem vstupu České republiky do Evropské unie, protože dříve než 1. května samozřejmě tento zákon bude těžko přijat, že byla problematika ochrany ptáků přesunuta z části zákona upravující zvláště chráněné části přírody do částí zabývajících se obecnou ochranou přírody. Byla také upravena ustanovení o náhradě újmy jako jediný způsob náhrady, finanční náhrada, s tím, že výkupy a výměny pozemků bude možné dále provádět podle platných právních předpisů.

Věřím, že i ty návrhy, které máme ještě signalizovány, povedou k tomu, že návrh bude přijatelný pro většinu Poslanecké sněmovny a že skutečně dokážeme do 1. května přijmout takovou normu, která České republice umožní důstojně splnit své závazky v této oblasti.

Oblast ochrany přírody je v Evropské unii velmi bedlivě sledována a je to dnes vlastně poslední závažnější norma, kterou Česká republika nemá transponovanou. Jsme tak zároveň jedna z posledních přistupujících zemí, která ještě k vymezení ptačích oblastí a k předložení národního seznamu stanovišť nemohla přistoupit. Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto zákona i pro druhé a třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 575/1 a 575/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s usnesením č. 179 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 30. schůze dne 19. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 575.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 30. schůzi po odůvodnění dr. Libora Ambrozka, ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance dr. Františka Pelce a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Celý obsah pozměňovacích návrhů máte před sebou.

Tím bych považoval zprávu zpravodaje ve vztahu k výboru za vypořádanou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Nyní prosím, aby nás o jednání zemědělského výboru informoval pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru číslo 110 z 27. schůze, která se konala 17. února 2004. Usnesení se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody.

Zemědělský výbor na svém zasedání přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 575, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou v tisku 575/1, který vám byl rozdán.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bížovi a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Václav Mencl.

Prosím, dámy a pánové, kdo chce vystoupit v podrobné i obecné rozpravě, hlaste se prosím písemně.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, směrnice Evropských společenství Natura můžeme u nás do života aplikovat v zásadě dvěma způsoby. První je způsob úřednický, jehož výsledkem bude čárka v Bruselu, ale také nepřijetí těmi, kterých se nejvíce týká, tedy nepřijetí vlastníky, občany, obcemi, kraji. Takový úřednický způsob aplikace evropských směrnic nám předložilo Ministerstvo životního prostředí. Pokud si myslíte, že přeháním, zeptejte se prosím na názor těch, kteří se již s úřednickým způsobem aplikace setkali.

Cituji z jedné reakce, dopisu pana Hejduka, starosty obce Hora Svatého Šebestiána: "Jako starosta obce Hora Svatého Šebestiána si vás dovoluji informovat o podivných událostech, které nyní prožíváme. Po celou dobu vykonávání mé funkce jako starosta naší obce plně respektuji vládní nařízení a zákony, které se snažím samozřejmě respektovat a naplňovat. Dnes, po tříletém úsilí, jak získat do našeho regionu investory, se dostáváme do patové situace, a to zcela evidentně ze strany spolupracovníků Ministerstva životního prostředí.

Na vysvětlenou. Na základě impulsů vlády a rozvojového plánu Ústeckého kraje se naše obec rozhodla k dost závažnému kroku, a to podepsat dohodu o spolupráci s investorem na výstavbu větrných elektráren po dobu 25 let. Na základě těchto dohod získala naše obec finanční prostředky, které budou výhradně použity na údržbu a rozvoj obce podle zde již zpracovaného rozvojového plánu, jak pro obec, tak i pro mikroregion. Předpokládaný investiční záměr řeší snížení nezaměstnanosti našeho regionu. Nyní se naše obec dostává do situace, kdy na jedné straně podporují výstavbu větrných elektráren a na straně druhé jsou státem tlačeni k toleranci nesmyslné a neopodstatněné rozsáhlé ptačí oblasti Natura 2000. Tuto situaci vyvolalo Ministerstvo životního prostředí svým nekompetentním přístupem a téměř žádnou komunikací s představiteli regionu, neboť již od roku 1997 máme naším platným územním plánem vyčleněny biokoridory v rozloze asi jedné třetiny našeho katastrálního území, které investoři ctí. Podle mého názoru se dá vyřešit jak otázka výstavby větrných elektráren, tak vyhlášení Natura 2000, ale to s námi musí někdo komunikovat a hledat společná řešení."

Druhou možností, a navazuji na pana starostu a na mnohé další, je aplikace evropských předpisů ve spolupráci s občany, vlastníky, uživateli, obcemi, kraji a dalšími. K tomu, jak věřím, směřuje úsilí sněmovny, a soudím tak alespoň z návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Nicméně mi dovolte, abych tento návrh doplnil o další návrhy, které podám v podrobné rozpravě. V obecné rozpravě si je dovolím zdůvodnit.

Za prvé. Navrhuji, abychom ptačí oblasti z návrhu zákona vypustili, a to z toho důvodu, že je ochrana volně žijících ptáků v našem právním řádu již dostatečně zajištěna.

Za druhé. Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji, aby ptačí oblasti byly navrženy až po příslušném projednání s vlastníky, obcemi a kraji. Námitku nedostatku času na takové projednání překlenuji návrhem, aby dosavadní projednávání, která ministerstvo, jak tvrdí, vede, byla za takové projednání uznána ještě před datem přijetí zákona.

Za třetí. Nutné úpravy vyžaduje vytvoření národního seznamu lokalit Natura 2000. Nemůže a nesmí být vytvořen pouhým administrativním opatřením ministerstva, ale projednán s dotčenými subjekty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP