(12.00 hodin)

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat o bodu B4. Mé stanovisko je neutrální. (Stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 789 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 112, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní budeme hlasovat o bodu A s pozměňovacími návrhy C1 a C2. Mé stanovisko je souhlasné. (Stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 790 z přítomných 162 poslanců pro hlasovalo 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní máme předposlední hlasování. Jsou to legislativně technické změny přednesené panem poslancem Benešem. Mé stanovisko je kladné. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 791 z přítomných 162 poslanců pro hlasovalo 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Eduard Vávra: Nyní nám zbývá poslední závěrečné hlasování o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 107, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 792 z přítomných 162 poslanců pro hlasovalo 144, proti jeden. Návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli panu náměstku Blažkovi, děkuji zpravodaji a končím projednávání bodu č. 120.

 

Dalším bodem je

 

121.
Vládní návrh zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 196/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany pan Miroslav Kostelka a stejně tak o to žádám zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Vlastimila Dlaba. Pozměňovací návrhy máte ve sněmovním tisku 196/5.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se pan poslanec Rudolf Tomíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Jednak se hlásím jako poslanec, jednak také jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Mám k předloženému tisku, který obsahuje pozměňovací návrhy 196/5, jenom malou poznámku. Tento tisk, tak jak byl předložen a projednán, obsahuje dva komplexní pozměňovací návrhy, které byly schváleny výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výborem pro obranu a bezpečnost. Tyto pozměňovací návrhy jsou totožné a liší se pouze datem účinnosti. To je celkem jasné, o tom budeme hlasovat.

A pak je tam další komplexní pozměňovací návrh kolegy Dlaba, který byl předložen na poslední schůzce. Dovolím si jen upozornit, že tento komplexní pozměňovací návrh se týká i změny základních definic. Upozorňoval jsem na to i posledně při projednávání ve druhém čtení. A osobně si nemyslím, abychom tento komplexní pozměňovací návrh bez projednání ve výše uvedených výborech měli vůbec brát na zřetel, a chci jenom vyzvat kolegy, aby tento návrh nepodpořili.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se někdo další do rozpravy ve třetím čtení tohoto návrhu zákona? Nikdo. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Na závěrečné slovo má právo kterýkoliv ze zpravodajů, jak pan poslanec Tomíček, který už mluvil, tak i pan poslanec Dlab. Ten se však nehlásí, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana poslance Dlaba, aby nám sdělil, jak budeme postupovat při hlasování, a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové máme několik hlasování k tisku 196/5. Pod bodem A máme komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který je ovšem nehlasovatelný, protože tam má účinnost od 1. 1. 2004, což nemůžeme stihnout. Pod bodem B je vlastně totožný návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který má tuto účinnost už posunutou. Dále tam je pod bodem C komplexní pozměňovací návrh můj a pod bodem D je doplňující návrh pana poslance Šplíchala.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu, který je vlastně k návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, takže nejprve hlasovat o bodu C. Pokud nebude schválen, budeme hlasovat o bodu B a nakonec o bodu D.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám rozpravu k tomuto návrhu zpravodaje. Nikdo se nehlásí, je to zřejmě zcela přehledné, takže o proceduře nemusíme zvlášť hlasovat.

Slyšeli jsme, jak budeme v hlasování postupovat. Nikdo námitky nevznáší. Proto nyní požádám zpravodaje, aby vždy přečetl pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat. Prosím, začněme.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Začínáme hlasovat bod C. Mé stanovisko je kladné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra je negativní.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti.

V hlasování pořadové číslo 793 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 32, proti 121. Tento návrh nebyl přijat.

 

Který je další návrh, o kterém budeme hlasovat?

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Tím, že nebyl přijat návrh pod bodem C, budeme hlasovat bod B. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra je rovněž kladné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti.

V hlasování pořadové číslo 794 z přítomných 163 poslanců pro hlasovalo 155, proti dva. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP