(17.20 hodin)
(pokračuje Zgarba)

3. V § 16 odst. 1 písm. c) včetně poznámky pod čarou č. 13a zní:

"c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce - poznámka pod čarou 13a, která zní: Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., konec poznámky pod čarou - vykonává státní dozor za prvé při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písm. b), za druhé při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků, a za třetí nad ohlášením zásob."

4. V § 17 se za odst. 5 vkládá nový odst. 6, který zní:

"Odst. 6. Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 mil. Kč." Další odstavce se přečíslují.

Za třetí. Za část druhou se vkládá část třetí, která včetně nadpisu zní: "Část třetí - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - čl. III.

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: V § 3 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní: Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zvláštního právního předpisu - poznámka pod čarou 10a, která zní: § 3b zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb., konec poznámky pod čarou - odpovídají skutečnosti." Další odstavce se přečíslují.

Za čtvrté. Za část třetí se doplňuje část čtvrtá, která zní: "Část čtvrtá - Účinnost, čl. IV".

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi krátké zdůvodnění. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie Česká republika stejně jako ostatní přistupující státy je vázaná povinností ohlásit zásoby u vybraných druhů zemědělských výrobků nebo potravin k datu 1. května 2004. Konkrétní druhy zásob, ale i další podmínky stanoví nařízení komise Evropského společenství č. 1972/2003 o přechodném období. Mimochodem toto nařízení Rady Evropy bylo vydáno minulý týden, přijaté s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru a dalších zemí. Podnikatelé v České republice nemají zákonnou povinnost zásoby ohlašovat a neexistuje ani jiná dostupná možnost, jak získat náležitý přehled o věrohodném stavu zásob, které v České republice stanoví zmiňované nařízení komise Rady Evropy. Toto je důvodem, proč je třeba tuto ohlašovací povinnost podnikatelům upravit zákonem. Upozorňuji, že jde pouze o jednorázovou povinnost, nezbytnou pro náš přistupující stát. Je nutné tuto povinnost zabezpečit tak, aby Česká republika nebyla vystavena ze strany Evropské unie případným sankcím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Zgarbovi. Hovořit bude pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s mými návrhy tak, jak jsem je avizoval v obecné rozpravě.

Za prvé. Navrhuji úpravu bodu 5 vládního návrhu novely takto: V § 4 odst. 1 se v úvodní části slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "balený výrobek" se vkládají slova "nebo obalový prostředek". S tím potom souvisí, že v bodě 6 návrhu, tedy v § 4 odst. 3, následně v bodě 7 návrhu, tedy § 5 odst. 2 a v § 5 odst. 2b) za slova "obalový polotovar" se nahrazují slovy "obalový prostředek".

Dále navrhuji opět v § 4 v odst. 1 písm. a), b) a c), aby se slovo "obal", popř. "obalů" nahradilo slovy "obalů nebo obalového prostředku".

Navrhuji potom dále vložit nový § 15a, který zní: § 15a: Průmyslové obaly.

1. Na průmyslové obaly se nevztahují povinnosti určené v § 5 až 15. Za využití odpadů z průmyslových obalů je zodpovědný konečný uživatel, který je povinen zajistit využití takového odpadu v souladu se zvláštním předpisem, zákon o odpadech, avšak je-li to technicky možné, nejméně v rozsahu stanoveném přílohou 3 tohoto zákona.

3. Evidence využití obalového odpadu podle odstavce (?) se provádí v rámci evidence odpadů podle zvláštního předpisu zákona o odpadech. K tomuto doplnit sankční ustanovení v § 44 takto: Na konci textu odst. 2 se doplňují slova "nebo je jiným konečným uživatelem, jestliže poruší povinnost evidence podle § 15a odst. 2" a v § 44 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje písm. d), které zní: "která je jiným konečným uživatelem, jestliže nezajistí využití průmyslových obalů podle § 15a odst. 2".

O všech návrzích obsažených v bodě 3 je nutno hlasovat najednou v případě třetího čtení. To potom samozřejmě uvedu při třetím čtení.

Dále pak navrhuji v § 30 odst. 2 nahradit číslovku 2000 číslovkou 800 a číslovku 500 číslovkou 200.

Vzhledem k existenci novely zákona o obalech přijaté pod č. 274/2003 Sb. je třeba navrhnout potom následující úpravy projednávaného zákona s ohledem na tento tisk takto: Název zákona, to znamená pod č. tisku 358, se mění takto: Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, a za další v úvodní větě čl. 1 se za slova "zákon o obalech" vkládají slova "ve znění zákona č. 274/2003 Sb.".

To by bylo vše. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení této předlohy.

Přistoupíme k projednávání bodu č. 32, kterým je

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
/sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, to už je poslední návrh z naší dílny. Dovolil bych si jenom v úvodu druhého čtení připomenout, že hlavním cílem novely zákona o ovzduší je také transpozice právních předpisů Evropského společenství provedení úprav v oblasti autorizace včetně opatření ke vzájemnému uznávání dokladů a autorizaci členských zemí Evropské unie, úprava v oblasti týkající se ochrany ozónové vrstvy země, zpřesnění úpravy, která se týká problematiky světelného znečištění, které bylo do minulého zákona o ovzduší přidáno v Poslanecké sněmovně a je velmi obtížně proveditelné v současné době, a také - a to považuji za velmi důležitou záležitost - zahrnutí problematiky biopaliv a stanovení procent jejich přimíchávání do klasických paliv od 1. ledna 2006.

Tento návrh byl projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který doporučil Poslanecké sněmovně návrh schválit s přijatými pozměňovacími návrhy, které považuji za akceptovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru životního prostředí Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsem v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici pod sněmovním tiskem 359/1 a já prosím zpravodaje výboru poslance Pavla Hrnčíře, aby se ujal slova a seznámil nás s tím, jak výbor materiál projednal.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jak už naznačil ve své předkladatelské zprávě pan ministr Ambrozek, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na základě přikázání po projednání tohoto návrhu zákona v prvém čtení dne 26. 6. 2003 tento návrh projednal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP