(17.10 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Ta definice definitivní včetně nové úpravy v Evropské unii bude skutečně projednána až v příštím roce.

Takže to jen pro informaci pro všechny, aby se lépe rozhodovali, ale v každém případě ty pozitivní změny, které jsou obsaženy v této vládní novele, stojí za to, aby prošly, protože opravdu ulehčí velkému množství subjektů, povinných osob, v lepší orientaci a hlavně jim to usnadní vlastní živobytí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. O slovo se opět přihlásil pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za objasnění této problematiky, ale mám na něj otázku: bude tedy zde hájit usnesení výboru, anebo přichází s nějakými jinými pozměňovacími návrhy? Já jsem pochopil, že přichází s jinými pozměňovacími návrhy, a jestli to dobře chápu, bude to varianta 2 - přijmout zákon s pozměňovacími návrhy, které tyto změny vyprázdní. Pak ovšem konstatuji, že novela postrádá smysl.

Já chápu, že je tam jeden pozitivní návrh, který se týká evidence obalů a týká se zvýšení této hranice z nuly na 300 kg. Jsem přesvědčen, že tento návrh jsme schopni připojit např. k návrhu o odpadech, který projednáváme, či k něčemu jinému, ale to je jedna věta.

Znovu konstatuji, že se opravdu vážně chci zeptat, v čem tedy spatřujete zlepšení, jestliže přijmeme novou definici obalů, ale zároveň ji pozměňovacími návrhy vyprázdníme. Nebo se tedy, pane zpravodaji, mýlím?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi. Pan zpravodaj byl sice vyzván, ale nechce-li, nemusí vystupovat, není to jeho povinnost. Chce-li, má prostor. Pokud další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, obecnou rozpravu končím a připomínám, že…

Slova se ujme pan zpravodaj a zmíní návrhy, které padly v rámci obecné rozpravy.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Já jen, jestli jsem to dobře pochopil, tak kolega Mencl přednesl návrh na vrácení k přepracování do výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, a nebude-li přijat, návrh na zamítnutí.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Pokud nebude přijat, návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak toto pořadí. Je 17.12 hodin, v 17.13 dám hlasovat o návrzích pana poslance Václava Mencla. (Půlminutová přestávka.)

Dámy a pánové, v obecné rozpravě zazněl z úst pana poslance Václava Mencla návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. V případě, že by tento návrh nebyl přijat, navrhl návrh zákona přímo zamítnout.

Pan poslanec Pleva mě žádá, abych vás odhlásil, nemohu mu odolat, takže vás odhlašuji. - Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, se stačili hlasovacími kartami přihlásit.

 

Mohu zahájit hlasování pořadové číslo 313. Ptám se, kdo s návrhem pana poslance Mencla souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 49, proti 106. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona. Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 314, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 47, proti 105. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A já tedy mohu otevřít v souladu se zákonem o jednacím řádu podrobnou rozpravu. Písemně se přihlásil pan poslanec Petr Zgarba, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477 z roku 2001 o obalech a změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 358.

Za prvé, před čl. I se vloží označení části první a nadpis tohoto znění: Část první. Změna zákona č. 477 z roku 2001 o obalech.

Za druhé, za část první se vkládá část druhá, která včetně nadpisu zní: Část druhá. Změna zákona č. 110 z roku 1997 o potravinách a tabákových výrobcích.

Článek II, zákon č. 110 z roku 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000, zákona č. 306/2000, zákona č. 146/2002, zákona č. 131/2003, se mění takto:

1. V § 1 se za odst. 1 vkládá nový odst. 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní:

Odst. 2. Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele (poznámka pod čarou 1, která zní: § 2 zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - konec poznámky pod čarou) ohlásit zásoby (poznámka pod čarou 1a, která zní: v § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - konec poznámky pod čarou) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v příslušném právním předpise Evropského společenství (poznámka pod čarou 1b, která zní: nařízení komise č. 1972/2003 o přechodném období přijatém s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska - konec poznámky pod čarou) (dále jen zásoby) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

Dosavadní odstavec 2 se označí jako odstavec 3.

Za druhé. V § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně poznámky pod čarou 10d zní:

§ 3b. 1) Podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 je povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů (poznámka pod čarou 10d, která zní: v § 29 a 30 zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 7b zákona č. 586/1992 o daních z příjmů a ve znění pozdějších předpisů - konec poznámky pod čarou) k 1. květnu 2004.

2) Ohlašovací povinnost podle odst. 1 musí splnit podnikatel nejpozději do 10. května 2004.

3) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2, a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo) vyhláškou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP