(17.00 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Druhým důvodem pro novelu je několik technických úprav. Já bych z nich vyzvedl alespoň úlevu pro malé producenty či dovozce, to znamená, že při produkci či dovozu obalových materiálů do 300 kg nebude potřeba prokazování zapojení do systému, ani administrativní, ani finanční náležitosti, takže to je záležitost, která v minulém vládním návrhu utekla a která by měla především těm, kteří nedovážejí nebo nevyrábějí obaly pravidelně, usnadnit život.

Proto si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Připomínám, že jsme tento návrh v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 358/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás ve své zpravodajské zprávě seznámil s výsledkem zasedání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které se konalo 12. listopadu 2003 a svým usnesením č. 153 se usneslo na tomto: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 26. schůzi po odůvodnění Ing. Ivany Jiráskové, náměstkyně ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Rudolfa Tomíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 358 projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů.

Protože pozměňovacích návrhů je celkem 11, domnívám se, že je zbytečné je číst, neboť - jak již bylo předesláno - všechny jsou obsaženy ve sněmovním tisku 358/1.

Po skončení všech dalších formalit bych se ještě přihlásil do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Mám tomu rozumět tak, že se hlásíte do obecné rozpravy? Ano. Děkuji.

Obecnou rozpravu v tuto chvíli mohu otevřít. Jako první se do ní přihlásil pan poslanec Václav Mencl, jako druhý vystoupí pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Václav Mencl: Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, zákon o obalech platí od 1. ledna loňského roku. Protože se v jeho interpretaci vyskytly nejasnosti, Ministerstvo životního prostředí připravilo upřesnění. Potud žádný problém. Problém nastává ve chvíli, kdy zjistíte, že se změnou interpretace velmi zásadně mění systém, který byl od loňského roku vybudován. Ale i to je samozřejmě možné, pokud by se jednalo o změnu alespoň s několikaletou definitivou. Tak tomu však není, protože je před námi - a nyní cituji z důvodové zprávy - změna zákona většího rozsahu, plánovaná na druhé čtvrtletí roku 2004 v návaznosti na předpokládané přijetí směrnice Evropských společenství, která novelizuje stávající směrnici 94/62 ES o obalech a odpadech z obalů.

Vážené kolegyně a kolegové, máme před sebou několik možností, jak s touto novelou naložit:

1. přijmout zákon v předloženém znění a změnit již zavedený systém s tím, že ho budeme v příštím roce měnit znovu,

2. přijmout zákon s pozměňovacími návrhy, které tyto změny vyprázdní; pak ovšem tato novela postrádá smysl,

3. počkat na velkou novelu; věcně se nic nestane, protože novelou nově vymezované kategorie obalů jsou dostatečně pokryty zákonem o odpadech.

Z popsaných řešení se osobně přikláním k řešení poslednímu, to je počkat do příštího roku na velkou novelu. Tento názor zaujímám po velmi podrobném projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a řadě jednání s odbornou veřejností.

Navrhuji tedy, abychom projednávání tohoto návrhu přerušili a počkali na velkou novelu, a formálně tento návrh předkládám jako návrh vrátit novelu k novému projednání ve výboru. Pokud tento návrh nebude přijat, předkládám návrh na zamítnutí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dámy a pánové, vážení kolegové, já bych si dovolil ve své podstatě volně navázat na svého předřečníka. Je pravda, že s určitou částí jeho argumentů souhlasím. Je pravdou také to, že projednávání a některé úpravy novely zákona o obalech nebyly zcela precizní a vyvolávaly určité pochybnosti při všech jednáních, která proběhla při projednávání této novely, a to na všech úrovních, to znamená jak na úrovni jednotlivých odborníků, tak na úrovni seminářů, které k tomu byly provedeny, tak na bilaterálních jednáních s jednotlivými zúčastněnými.

Já bych si tady trošku posteskl, že Ministerstvo životního prostředí ne zcela využilo možnost předjednání některých věcí se všemi zúčastněnými, nicméně po proběhnutí určitých jednání přece jen kontakt byl navázán. Ovšem zásadní rozpory přece jen přetrvaly a v podstatě zákon, který obsahuje určité zjednodušení stávajícího zákona o obalech, je na druhé straně nadmíru komplikuje.

Já si dovolím citovat z jednoho dopisu, který jsem dostal. Tato citace vystihuje podstatu problému. Píše se zde: "Zatímco všechny změny obsažené v zákoně nebo převážné změny směřují k zúžení okruhu povinných osob, to je např. limit 300 kg, omezení putování prohlášení, myslím tím Celní správu atd., změna definice obalu má směřování naprosto opačné. V průmyslovém měřítku rozšiřuje povinnosti při ignorování skutečnosti, že odpady takzvaných průmyslových obalů jsou plně v kompetenci původců odpadů dle zákona o odpadech."

To je pravda. Já samozřejmě netvrdím, že úplně všechno, tak jak bylo požadováno, je možné splnit, nicméně v každém případě nedojde k zásadní změně, pokud pro průmyslové obaly tam vložíme určitou definici. K tomuto názoru jsme došli jak před jednáním výboru, tak bohužel až po něm, protože díky některým opravdu komunikačním problémům v potaz tato skutečnost nebyla vzata. Bylo to velmi problematické, nicméně po jednání všech dotyčných tady mám za úpravu určité definice tohoto obalu seznam asi 15 firem, ale o to se nejedná.

Diskuse, která byla vedena právě o definici obalu, navazuje na znění evropské směrnice. Nechci tady rozebírat i takové tvrzení, že náš překlad neodpovídá původnímu znění. To může být trošku zajímavé, nicméně v každém případě by bylo dobře se zabývat tím, jakým způsobem překládáme evropské směrnice. Nemyslím tím teď, že by byl vyloženě špatný překlad, ale jedno slovo, znění slova, význam může být posunut úplně někam jinam, a jestli tady to třeba nebylo takto zdůvodněno, nebo resp. se to vyskytlo v jiných souvislostech, může to potom způsobovat problémy.

Já si proto dovoluji navrhnout v podrobné rozpravě určitou změnu a dám konkrétní návrh, nicméně se přimlouvám za to, abychom návrh postoupili do dalšího čtení, protože právě všechny ostatní věci, které zjednodušují celý zákon o obalech, jsou opodstatněné, a protože víme - a to je právě to, na co narážel kolega Mencl - že v každém případě v roce 2004 se budeme tímto zákonem zabývat znovu, už z toho důvodu, že v Evropské unii dojde s největší pravděpodobností k už avizovanému vydání nové směrnice o obalech, kde bude také obsažena definice - do jaké míry bude změněna, to asi nikdo z nás ještě neví, možná vůbec, možná nějak, to nevíme - ale abychom neblokovali celý ten ostatní zákon, tak doporučuji, aby bylo dále postoupeno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP