(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Tisk máme všichni před sebou, takže mohu otevřít obecnou rozpravu. Přihlášky v písemné formě v tuto chvíli nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou.

Hlásí se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, pane místopředsedo. Paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si vám předložit stručný pozměňovací návrh k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, a to pro zajištění (souladu?) tohoto zákona s evropským právem navrhuji úpravu v příloze č. 1, a to nahradit stávající bod 5.1 novým zněním: 5.1 Průmyslové závody na: a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů, b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než dvě stě tun za den. Do přílohy II zařadit: 5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek (projekty nezařazené podle přílohy 1), 5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.

Krátké zdůvodnění, dámy a pánové. Současné platné znění, které je součástí vládního návrhu, nevychází z nových poznatků a vybočuje z evropské směrnice č. 91/11/EC. Navrhovaným zněním, respektive řečeno dosavadním zněním by došlo k bezdůvodnému rozšíření povinností hodnocení vlivu na životní prostředí u projektů a závodů na zpracování papíru a lepenek, což by byl evropský unikát, a zbytečně diskvalifikuje takové projekty v evropském měřítku. Naopak z hlediska ochrany životního prostředí rizikovější výroba celulózy do kategorie podléhající posouzení zahrnuta vůbec není. Nebo je také možno říci, že platné znění neodpovídá platné klasifikaci výrobků a služeb, protože zaměňuje pojmy celulóza a buničina. Pozměňovací návrh tedy dává do souladu náš zákon s předpisy Evropské unie, aniž by byl narušen původní smysl právní úpravy.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy v písemné formě nemám. Nicméně hlásí se pan poslanec Suk.

 

Poslanec Lubomír Suk: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přednést následující pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 354.

Za prvé. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "požádá" vkládají slova "a vláda ČR s tím vysloví souhlas".

Za druhé. § 18 odst. 2 zní: Náklady spojené s veřejným projednáváním podle § 9 odst. 9 tohoto zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný úřad. Zvýšené náklady s mezistátním posuzováním, náklady spojené s překlady dokumentace, posudku nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí Ministerstvo životního prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sukovi. A zdá se, že podrobnou rozpravu mohu ukončit a stejně tak mohu ukončit i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
/sněmovní tisk 358/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsme ve druhém čtení sněmovního tisku 358, novely zákona o obalech a o změně některých zákonů. Chtěl bych k tomu říci, že návrh zákona byl projednán garančním výborem, který přijal jedenáct pozměňovacích návrhů z hlediska aplikace právní úpravy nakládání s obaly přijatelnými a projednání návrhu si také vyhradil hospodářský výbor.

Hlavním motem této novely je zajistit soulad naší legislativy s legislativou Evropské unie, především v otázce definice obalu, protože v současné době je definice v našem zákoně zúžena na obal a balené výrobky končící u spotřebitele, tzv. spotřebitelské obaly, kdežto podle legislativy evropské je nutné, aby se vztahoval tento zákon i na jiného a konečného uživatele, to znamená i na oblast obalů průmyslových.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP