(17.30 hodin)
(pokračuje Třešňák)

Podle § 2 písmeno g) je provozovatel osoba, která objekt nebo zařízení užívá nebo bude užívat. Z této definice plyne, že provozovatelem objektu nebo zařízení nemusí být vždy vlastník.

Za druhé. V § 9 odstavec 7 zní: "Podrobnosti o bezpečnostních opatřeních podle odstavce 2 písmeno b) až d) stanoví provozovatel vnitřním předpisem v rozsahu stanoveném vyhláškou, kterou vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra."

Za třetí. V § 9 se odstavce 8 a 9 zrušují.

Odůvodnění k bodu 2 a 3. Text uvedený v odstavci 8 obsahuje přechodná ustanovení. Vzhledem k tomu, že se liší od přechodných ustanovení upravených v článku 2 a nelze ponechat obě ustanovení, navrhuji vypuštění odstavce 8 z § 9a, protože není vhodné umisťovat přechodná ustanovení dovnitř textu zákona.

V odstavci 9 je uvedeno zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky. Domnívám se, že je třeba uvést podrobnosti pouze k § 2 písmeno b) až d), protože za prvé obsah analýzy neoprávněných činností se liší podle místa, kde se objekt nebo zařízení nachází, a jeho podrobnosti proto obecně upravit nelze. Za druhé zvláštní ustanovení o podrobnostech zápisu funkčních zkoušek poplachového systému není podle mého názoru třeba, protože podrobnosti o poplachovém systému budou stanoveny v rámci úpravy podrobností k technickým prostředkům v připravované vyhlášce. A za třetí vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace je v jednotlivých objektech a zařízeních značně odlišná, je třeba nechat některé oblasti úpravy bezpečnostních opatření na provozovateli. Provozovatel pak musí postupovat podle prováděcích předpisů vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem životního prostředí, aby byl zajištěn minimální standard těchto opatření. Za čtvrté, abychom vyloučili všechny pochybnosti o tom, jak by měl provozovatel při stanovení podrobností o bezpečnostních opatřeních postupovat, navrhujeme toto znění odstavce 7 a vypustit odstavec 9.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Třešňákovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

44.
Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
/sněmovní tisk 117/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento návrh opět ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, opět budu velmi stručný. Tento nový návrh zákona prošel prvním čtením již před určitou dobou, ale diskutovali jsme jak s vládní, tak se sněmovní legislativou otázku, jestli nařízení Rady na území České republiky po vstupu České republiky do Evropské unie budou přímo účinná podle článku 249 Smlouvy o založení Evropského společenství, a proto jejich ustanovení nelze výslovně uvádět ve vnitrostátních předpisech, nebo nikoliv. Nakonec došlo ke shodě v této otázce. Proto byl návrh zákona projednán výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a doporučen ke schválení ve znění pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasíme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru životního prostředí, panu Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 117/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Tomáš Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh na vydání zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů byl sněmovnou projednán jako sněmovní tisk číslo 117 dne 29. listopadu loňského roku a přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor návrh zákona projednal a jako usnesení přijal pozměňovací návrhy, jejichž znění vám bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 117/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Hasilovi za jeho informaci a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu a tím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

A nyní je na pořadu našeho jednání

 

45.
Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a genetickými produkty
/sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

 

Předložený návrh opět uvede ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to už je poslední z těch zákonů, které uvádím, takže se brzy budete moci věnovat něčemu dalšímu užitečnému.

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a geneticky modifikovanými produkty byl připraven s cílem transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. března 2001. Protože by stávající platný zákon musel být příliš rozsáhle novelizován, byl předložen zákon jako nový text s tím, že se na přípravě tohoto návrhu podílelo také Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství.

Návrh projednaly ve druhém čtení dva výbory, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělský výbor. S usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí souhlasíme. Výbor zemědělský se věnoval především jedné dílčí části a to je otázka účasti veřejnosti na řízeních podle návrhu zákona. Tato diskuse se vedla i na vládě. Chtěl bych k tomu uvést, že podle stávajícího zákona je účast občanských sdružení ve správních řízeních podle tohoto zákona možná a na vládě byl ten návrh schválen v této dikci, protože podle programového prohlášení vlády nechceme měnit rozsah účasti veřejnosti na rozhodování ve správním řízení.

Nechávám tedy Poslanecké sněmovně hlasování o těchto návrzích ve třetím čtení ke zvážení s tím, že se domnívám, že stávající úprava je dostatečná a nemusela by se měnit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 267/1 a 267/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás stručně seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí číslo 112 z 20. schůze dne 9. července 2003 ke sněmovnímu tisku 267.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 20. schůzi po odůvodnění dr. Petra Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě dr. Františka Pelce a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně tisk 267 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Pešán, který je zpravodajem zemědělského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP