(17.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Po dohodě s navrhovatelem a zpravodajem dám prvně hlasovat o návrhu na zamítnutí, ale to všechno za chvilku, tak jak jsem pravil, v 17.20 hodin poslaneckého času. Připomínám, že jsem vás všechny odhlásil, takže se znovu přihlaste.

 

V hlasování pořadové číslo 60 rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Zahájil jsem toto hlasování. Kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 154 přítomných bylo pro 50, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 61, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 157 přítomných pro 146, proti 3. Konstatuji, že jsme schválili návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Tím tuto etapu legislativního procesu mohu prohlásit za ukončenou a můžeme se tak věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech,
úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 356/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, abych umožnil rychlé projednávání, chtěl bych říci, že tento zákon prošel bez problémů prvním čtením, že se snaží lépe provázat zákon s krizovou legislativou a zvýšit kompatibilitu práva České republiky s právem Evropských společenství. Byl projednán výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a s návrhy, které byly výborem přijaty, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 356/1. Prosím pana poslance Františka Pelce, který je zpravodajem výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás pouze seznámil s usnesením č. 138 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 24. schůze dne 2. října 2003.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na 24. schůzi po odůvodnění dr. Petra Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance dr. Františka Pelce a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 356 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy jsou krátké a jsou obsahem přiloženého usnesení, které máte k dispozici, a sice 356/1. Nebudu je zde číst.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi a otevírám obecnou rozpravu a zároveň vám sděluji, že nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, což platí i v tuto chvíli, kdy prohlašuji obecnou rozpravu za ukončenou a otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan zpravodaj František Pelc a jako další, který vystoupí, je pan poslanec Jiří Třešňák.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dovolím si přednést několik technicko-formálních úprav ke konečné verzi a k usnesení našeho výboru z pozice poslance.

První pozměňovací návrh se týká čl. 1 v bodu 69, kdy v § 16 písm. g) se za slova "požární ochrany" vkládá čárka a slovo "ochrany".

Jedná se o nápravu chyby předkladatele. Předkladatel při přepisu materiálu neodůvodněně zkomolil úsek požární ochrany a úsek ochrany obyvatelstva a sjednotil to do sousloví, které není správné.

Další úprava se týká účinnosti čl. 4. V čl. 4 se slova "1. ledna 2004" nahrazují slovy "1. dubna 2004".

Tento návrh zohledňuje lhůty pro eventuální pozměňovací návrhy Senátu nebo zamítnutí návrhu zákona prezidentem a nic jiného neřeší.

Dále usnesení našeho výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 138 bod 4. Bod 4 se zrušuje, v bodě 5 se první věta zrušuje.

Důvodem pro pozměňovací návrh je skutečnost, že Parlament vyslovil souhlas s Úmluvou o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice státu. Zde v čl. 10 odst. 2 ve Sbírce mezinárodních úmluv č. 58/2002 se uvádí přesně toto: "V případě průmyslové havárie nebo bezprostřední hrozby průmyslové havárie, která by mohla mít účinky přesahující hranice státu, dbá strana původu na to, aby hlášení o havárii bylo neprodleně předáno dotčeným stranám na vhodných úrovních prostřednictvím systému ohlašovacích průmyslových havárií." Proto je navrhovaná lhůta v usnesení výboru 48 hodin nahrazena slovem "neprodleně", abychom dostáli mezinárodní úmluvě.

Další pozměňovací návrh je v tisku 356 v usnesení výboru č. 138 k bodu 97. V § 25 odst. 4 se slova "krajský soud" nahrazují slovy "krajský úřad". - Při interpretaci došlo k chybě.

Poslední pozměňovací návrh se týká čl. 1 bodu 83, kde v § 22 odst. 2 se slovo "policii" nahrazuje slovy "Policii České republiky". Výraz Policie České republiky, jak je všeobecně známo, je jediný správný a výraz policie je příliš obecný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Třešňák.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal pozměňovací návrh k zákonu, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1995 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatření s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

Za prvé. V § 9A odstavec 1 zní: Provozovatel objektu nebo zařízení, jež je zařazeno do skupiny A nebo B podle § 3, je povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení. Dále jen plán fyzické ochrany.

Odůvodnění: Navrhované znění ve formulaci provozovatel, jehož objekt nebo zařízení naznačuje vlastnictví objektu nebo zařízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP