(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé. Nyní vystoupí pan poslanec Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane místopředsedo, dámy a pánové, posuzování nejrůznějších záměrů a koncepcí z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, na zdraví lidí, je nepochybně velmi účelné a potřebné a může zabránit mnoha ekonomickým ztrátám, může ušetřit čas, který by se věnoval vypracováváním koncepcí, které by pak byly nepoužitelné. Až potud je vše v pořádku a nikdo, ani členové hospodářského výboru, nemají nic proti tomu, aby veškeré záměry a koncepce připravované ministerstvy nebo jinými orgány veřejné správy byly posuzovány z hlediska jejich vlivu na jejich prostředí. Toto posuzování ale musí dělat Ministerstvo životního prostředí? My se domníváme, že nemusí. Za prvé to nepožaduje evropská směrnice. Naopak směrnice citované v tisku, které jsou nám předloženy, říkají, že toto posuzování má provádět oprávněná osoba. A domnívám se, že tou oprávněnou osobou by vždycky měla být nějaká akreditovaná organizace či znalec, vysoká škola, prostě nezávislá organizace, která opravdu kvalifikovaně záměr posoudí. Není tam napsáno, že to musí být jakýkoli orgán státní správy, a není tedy ani pravda to, co zde říkala kolegyně Šedivá, že by se nějaké aparáty musely vytvářet na jiných ministerstvech. Rozhodně nemusely.

Druhý důvod vedle toho, který jsem uvedl, který nás vedl k důvodu na zamítnutí, je ten, že při posuzování jak koncepcí, tak posléze staveb, které na základě těchto koncepcí jsou připravovány, při jejich posuzování se Ministerstvo životního prostředí nechová jako orgán, který by měl posuzovat věci sice z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska využití území k ekonomickým a hospodářským aktivitám. Chová se způsobem, který nelze označit jinak, než že se chová jako "zemský škůdce", protože škody, které jsou způsobovány nejrůznějšími průtahy a zabraňováním realizace již jednou schválených koncepcí, jsou takové, že způsobují nesmírné škody hospodářské a ztráty na životech a zdraví občanů. Řadu konkrétních příkladů bych mohl uvést.

Dovolil bych si skončit parafrází známého výroku: Ostatně soudím, že Ministerstvo životního prostředí má být zrušeno. (Potlesk.) Chraňme prosím přírodu, nikoli Ministerstvo životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Iva Šedivá a pan poslanec Kohlíček.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Chtěla bych napravit svůj omyl. Návrh, který jsem podala, bych chtěla upřesnit v tom smyslu, že ne vrátit předkladateli k přepracování, ale k novému projednání ve výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dále má slovo pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste sdělil kolegovi Jaromíru Schlingovi, že jeho přihláška do soutěže Ropák roku byla právě zaregistrována.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Jaromír Schling to slyšel a má z toho radost. Nyní bude hovořit pan poslanec Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musím vyslovit obdiv, že můj kolega z klubu zůstává konzistentní ve svých názorech, neboť to, co deklaroval před dvěma roky, deklaruje i nyní, a já si velmi vážím lidí, když své názory nemění.

Zkusme se ale nad touto věcí pobavit věcně. Uvědomme si, že proces posouzení vlivu na životní prostředí, jeho výstupem je expertní podklad, který není ani závazný a rozhodně nemá právo veta. Zde tedy není proti nám nikdo, kdo na úřadu může říci, že něco zakazuje. Naopak je zde možnost, aby veškeré momenty, které souvisejí s tímto projednáním - bavíme se zde o koncepcích - a které starostové a orgány veřejné správy budou předkládat, aby byly v rámci onoho projednání vyhodnoceny. To znamená, není to záležitost, která by byla nějakým jednorázovým aktem orgány státní správy.

Zazněla zde určitá obava, že zde bude riziko, pokud by došlo k naplnění dikce, která je nyní před námi jako sněmovní tisk, a sice obava z nárůstu počtu pracovníků. Chtěl bych k tomu říci, že v dnešní situaci, která je od 1. července 1992, a nikdy nikdo ji nezrušil, agendu posuzování vlivů na životní prostředí na Ministerstvu životního prostředí zajišťuje jedenáct pracovníků včetně sekretářky a ředitele.

A za třetí zde zazněla jakási úvaha, jako by Ministerstvo životního prostředí si osvojovalo právo (rozhodovat?) o činnostech území jako celku. Chci připomenout, že Ministerstvo životního prostředí v okamžiku svého vzniku bylo nadáno kompetencí v oblasti územního plánování. Je dobře, že tato kompetence se vznikem krajů byla přesunuta v rámci decentralizace subsidiarity na kraje. Ale z pohledu budoucnosti jiného ústředního orgánu státní správy, Ministerstva pro místní rozvoj, je určitě legitimní úvaha, pokud by - a obracím se spíše na pravou část naší zasedací síně - pokud by se rušilo Ministerstvo pro místní rozvoj, tak aby metodická kompetence v oblasti územního plánování byla tam, kde byla počátkem 90. let. Z Ministerstva životního prostředí územní plánování odešlo na přelomu let 1992-1993.

Závěr. Myslím, že by bylo nesmyslné tento sněmovní tisk zamítat, mimo jiné i proto, že v této novele je celá řada pozitivních prvků, například rozšíření okruhu projednávaných koncepcí, a co zdůrazňuji pro kritiky obecně tohoto principu, to znamená přizvat veřejnost k tomu, aby se mohla vyjádřit k věcem, které se jí týkají. Je tam mnohem přesnější stanovení pravidel pro veřejné projednávání. To je podle mého soudu velmi pozitivní moment, pro který se připojuji k návrhu paní poslankyně Šedivé, to znamená vrátit do výboru k novému projednávání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Kužvartovi. Dále se hlásí pan ministr Ambrozek.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych vaším prostřednictvím sdělil kolegu Schlingovi, že chápu jeho frustraci se soužitím s kolegou Kužvartem ve vládě, ale domnívám se, že vzhledem k tomu, že už mu vous prokvétá šedinami, tak by měl více vážit svá slova a zaměřit se spíše na kvalitnější práci úředníků státní správy a samosprávy, protože zdaleka ne všechny průtahy, které třeba mají dnes dopravní stavby, byly způsobeny naším resortem. Potom by takové řešení bylo možná účinné, ale bohužel ho musím zklamat, neboť ani tím krokem, o kterém třeba sní za dlouhých nocí, tak by svého cíle nedosáhl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Protože další přihlášky do obecné rozpravy nemám a nikdo se ani ústně nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Padly oba typy návrhů, které do obecné rozpravy padnout mohly: návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání výboru - návrh paní poslankyně Ivy Šedivé, a návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Je 17.18 minut, a až bude 17.20 hodin, budeme hlasovat. Do té doby vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP