(17.40 hodin)

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, zemědělský výbor se rovněž zabýval vládním návrhem zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, sněmovní tisk 267, a přijal usnesení č. 73 na své 21. schůzi dne 2. října, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány ve sněmovním tisku 267/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Pešánovi. Otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky v písemné podobě nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Ještě jednou děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom mi dovolte pár vět. Nechci tady vést nějakou složitou diskusi.

Pan ministr Ambrozek se zde zmínil, že byly dva různé názory na jednu dílčí záležitost, která je obsahem tohoto zákona. Chtěl bych jenom uvést, že zemědělský výbor se na svém jednání nezabýval jenom problematikou účasti veřejnosti při schvalovacím procesu. Chtěl bych říci všem, že zemědělský výbor svolal seminář za účasti široké odborné veřejnosti. A právě i na základě semináře dospěl k závěru, který je obsažen v přijatých pozměňovacích návrzích.

Ještě snad dvě tři věty jenom stručně, i když mám připravenou i odbornou argumentaci. Chtěl bych zde odmítnout to, že pozměňovací návrhy, které jsme přijali na zemědělském výboru, by byly o tom, že si odstraňujeme odbornou veřejnost nebo veřejnost z celého procesu schvalování. Není tomu tak. Je tam v rámci předloženého zákona celá řada možností pro veřejnost, jak se tohoto procesu zúčastnit, ať už je to § 5 nebo 6 a podobně.

Tolik k našim pozměňovacím návrhům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Pešánovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám pouze drobný pozměňovací návrh týkající se účinnosti zákona. V § 40 odst. 1 se slova "dnem 1. ledna 2004" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení".

Odůvodnění: S přihlédnutím k ústavním lhůtám pro Senát a prezidenta republiky by byla původně navržená účinnost reálná pouze v případě kladného posouzení návrhu zákona Senátem i prezidentem republiky. Každé jiné stanovisko činí termín 1. ledna 2004 možná teoreticky přípustným, prakticky však zcela nereálným. Proto tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže končím i podrobnou rozpravu a druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Ambrozkovi, panu poslanci Františku Pelcovi.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek, který se těšil marně, že už bude mít od odůvodňování pokoj. Pane ministře, v tuto chvíli už asi naposled doopravdy.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, musím se omluvit, protože to je vlastně jenom jeden odstavec, který původně byl součástí zákona předchozího, a Legislativní rada vlády ho vyčlenila do samostatné právní normy, do sněmovního tisku 268. Jedná se o novelu zákona o rostlinolékařské péci, který vlastně tvoří doplněk zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy, a změna je provedena v závaznosti na § 1 odst. 4 předchozího zákona. Návrh byl projednán v obou výborech stejně jako norma předchozí a doporučen ke schválení, za což děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 268/1 a 268/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, výbor tento návrh projednal a já vás seznámím s jeho usnesením.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 20. schůzi po odůvodnění pana dr. Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, a po zprávě poslance Josefa Víchy a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 268 projednat a schválit, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Tímto tak činím.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli dám slovo paní zpravodajce zemědělského výboru poslankyni Miloslavě Vostré.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výše uvedený tisk projednal na svém jednání zemědělský výbor dne 2. října 2003 a přijal k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, toto usnesení: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově dr. Petra Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, a zpravodajské zprávě poslankyně Miloslavy Vostré a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 268, schválit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré za její zpravodajskou zprávu a za odůvodnění. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy přihlášky nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásila paní poslankyně Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych tak jako v předcházejícím tisku zde přednesla jeden pozměňovací návrh, který se rovněž týká účinnosti, a sice zní:

V článku II Účinnost se slova "dnem 1. ledna 2004" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení".

Odůvodnění: S přihlédnutím k ústavním lhůtám pro Senát a prezidenta republiky by byla původně navržená účinnost reálná pouze v případě kladného posouzení návrhu zákona Senátem i prezidentem republiky. Každé jiné stanovisko činí termín 1. ledna 2004 sice teoreticky možným, prakticky zřejmě ale již nereálným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím. Přece jenom. Pan poslanec Zbyněk Novotný.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, k § 10 - slovo "prostřednictvím obce" požadujeme nahradit slovem "obecního úřadu", a to z důvodu jednoznačného určení působnosti s ohledem na znění § 7 odst. 2 a § 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

K § 52 odst. 5 písm. a) požadujeme vypustit slovo "zejména" -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, nechci vás rušit, ale zdá se, že tady je určitý nesoulad. Chci se zeptat, zdali hovoříte k tisku, který právě projednáváme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP