(16.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Za druhé - v sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se v položce 16 v rubrice "Osvobození" doplňuje za větu první věta: Od poplatků podle bodu 3 je osvobozeno vydání povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále všechna povolení vydávaná současně s povolením stavby vodního díla.

Dosavadní část třetí vládního návrhu zákona o označí jako část čtvrtá a dosavadní článek V se označí jako článek VI.

Dovolil bych si malé zdůvodnění. Tento pozměňovací návrh úzce souvisí s platným zněním vodního zákona. Cílem je doplnění další z již existujících položek sazebníku správních poplatků uvedeného v příloze k zákonu č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyřízení povolení k nakládání s vodami podléhá správnímu řízení podle správního řádu (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto správní řízení je většinou spojeno s místním šetřením a týká se vždy několika, a to zpravidla i většího počtu účastníků, jimž musí vodoprávní úřad doručovat oznámení o zahájení řízení, pozvánky k jednání, jakož i konečné rozhodnutí. Toto správní řízení je výhradně návrhové, tj. je zahajováno výhradně na žádost žadatele, nikoli z podnětu vodoprávního úřadu. Z důvodu reálně očekávaného nárůstu žádostí o udělení povolení k nakládání s vodami v příštích letech by bylo proto vhodné správní řízení směřující k vydání povolení, resp. vydání povolení a jeho změnu, zpoplatnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Hanuš, a připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si přednést tři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Prakticky se jedná o upřesnění pozměňovacího návrhu, nebo usnesení zemědělského výboru, tisk 352/2.

Za prvé - v části první čl. I se za bod 63 vkládá nový bod 64, který včetně poznámky pod čarou zní: V § 83 písm. m) zní: "odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro případ povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se nevztahují zvláštní předpisy - poznámka 34a - a zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku deset pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody".

Poznámka 34a pod čarou zní: § 4 odst. 2 věta třetí, § 12 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dosavadní bod č. 64 se označí jako 65 a následující body se přečíslují.

Dále - pozměňovací návrh uvedený pod bodem č. 11 usnesení zemědělského výboru č. 87 se zrušuje.

A poslední pozměňovací návrh. Za bod č. 42 čl. I se vkládá nový bod 43 tohoto znění. V § 64 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odst. 1, k níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odst. 3. Původní bod 43 se označuje jako bod 44 a následující body čl. I se přečíslují.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hanušovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Skopal. Připraví se pan poslanec František Pelc.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 352.

V části první čl. I se za bod 42 vkládá nový bod 43, který zní. V § 1 odst. 9 zní:
(9) Provádět technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie a zpracovávat posudky pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu mohou jen odborně způsobilé osoby pověřené k tomu Ministerstvem zemědělství. Je-li taková osoba vlastníkem vodního díla I. nebo II. kategorie, nesmí na něm vykonávat technickobezpečnostní dohled sama."

Dosavadní bod 43 se označuje jako bod 44 a následující body se přečíslují.

Odůvodnění: Z ustanovení dosavadního § 61 odst. 9 lze dovodit, že všichni, kdo provádějí technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, musí být k této činnosti pověřeni Ministerstvem zemědělství. Ustanovení § 62 odst. 3 dává možnost vlastníkovi, případně stavebníkovi provádět technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie. Nezbavuje ho však povinnosti být k tomuto pověřen Ministerstvem zemědělství. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s výkonem technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly IV. kategorie, nárokům na rozsah dohledu podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., existenci více než 20 tisíc vodních děl IV. kategorie a snaze nerozšiřovat státní administrativu je navrženo pověření Ministerstva zemědělství k provádění technickobezpečnostního dohledu omezit jen na vodní díla I. až III. kategorie. Pověření k provádění posudků pro zařazení vodního díla do kategorie se ponechává ve stávajícím plném rozsahu, to je pro I. až IV. kategorii, stejně jako povinnosti vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním dohledu podle ustanovení § 62. Zároveň se upravuje, zda může odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství vykonávat technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie i nad svými vlastními díly. Dosud to, že je nezbytná účast jiné osoby za účelem zajištění objektivního pohledu, a není proto žádoucí u vodních děl I. a II. kategorie, aby prováděl technickobezpečnostní dohled vlastník vodního díla sám, bylo řešeno v pověřeních vydávaných Ministerstvem zemědělství. Nyní po navržené úpravě tak nesmí činit přímo ze zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Skopalovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Pelc, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych přednesl krátký pozměňovací návrh k návrhu zákona o vodách, sněmovní tisk č. 352. Je následující.

V bodě č. 17 § 15 odst. 6 se v písm. a) vypouštějí slova "nebo o stavby k hrazení bystřin a strží" a dále v bodě c) se vypouštějí slova "nebo neúměrných nákladů".

Krátké zdůvodnění. Jedná se o zpřesnění jasně definovaných podmínek, na které se ustanovení § 15 nevztahuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Posledním prozatím přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Bílý. Připraví se pan poslanec Miloš Kužvart.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP