(16.40 hodin)

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přečetl pozměňovací návrh § 20 vládního návrhu:

V § 20 odstavec 1 se za slovo "odkališť" vkládají slova "pokud jsou spojené se zemí pevným základem".

Krátké odůvodnění: Pokud by například hráz nebyla stavbou spojena se zemí pevným základem, mohlo by se stát, že by ji přesto někdo chtěl do katastru nemovitostí zapsat s odkazem na vodní zákon s tím, že odkaz na § 2 odstavec 2 písmeno f) katastrálního zákona v poznámce pod čarou nemá normativní charakter, a proto je možné do katastru nemovitostí zapisovat i stavbu spojenou pevným základem se zemí, ale jen pozemkem, na kterém je vodní plocha, a pak nemá charakter v katastru nemovitostí být a mělo by postačovat evidování vodní plochy.

Děkuji za pozornost, to je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloš Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, budu mít dva pozměňovací návrhy.

Jeden je ve vztahu k vládnímu tisku. Je to návrh, aby v § 7 odstavec 5 v druhé větě byla nahrazena slova "dopravně významné vodní cesty" slovy "využívané vodní cesty". Je to ve vazbě, tak jak jsem si ještě teď potvrdil s panem ministrem, na záležitosti týkající se území, která jsou přednostně užívána k rekreačním účelům a kde došlo ve vazbě na zákon č. 114/1995 Sb., o vodních cestách, k určitým nedorozuměním ve věci využití těchto vodních ploch k některým činnostem, které se tam velmi nehodí.

Druhý a poslední pozměňovací návrh se vztahuje k sněmovnímu tisku, který máme ze zemědělského výboru. Je to pozměňovací návrh, kde v části první článek I se namísto nového bodu 39a navrhovaného zemědělským výborem, tisk č. 352/2, vkládá bod, který zní:

V § 47 odstavec 2 se na konci písmena b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova "údržbu koryta vodního toku ohlásí správce vodního toku nejméně 30 dnů před jejím zahájením orgánu ochrany přírody, který do 30 dnů oznamovateli sdělí, zda je možné údržbu provést bez dalšího, nebo zda je k ní nutné rozhodnutí podle zvláštního zákona. Odkaz na poznámku pod čarou č. 30. Lhůta pro rozhodnutí podle zvláštního zákona činí v takovém případě 60 dní.

Poznámka pod čarou č. 30. Je to odkaz na zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Kužvartovi. Mezitím se přihlásili další dva poslanci. Jako první vystoupí paní poslankyně Iva Šedivá a poté pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslankyně Iva Šedivá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámila s dvěmi krátkými pozměňovacími návrhy, které se týkají povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace.

Bod 105 vládního návrhu se mění a zní takto:

V § 107 písmeno k) se slova "a odpadních vod se zvláště nebezpečnými nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 do vod povrchových s výjimkou případů mimo případy pod písmenem j)" vypouštějí. Takže tato věta v novém znění zní: "k) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren".

Krátké zdůvodnění: Navržené znění v euronovele vodního zákona v praxi znamená, že krajské úřady by povolovaly ve stávajícím znění vypouštění odpadních vod do vod povrchových pravděpodobně až z 80 % všech zdrojů vypouštění odpadních vod. Lze důvodně předpokládat, že ve většině odpadních vod jsou obsaženy v nezjistitelném množství zvláště nebezpečné nebo nebezpečné látky, přičemž vodní zákon nestanovuje žádná kritéria či pravidla umožňující krajem povolované vypouštění odpadních vod. Jednalo by se možná o stovky případů, ve kterých by krajský úřad rozhodoval v prvním stupni, a tedy odvolacím orgánem v těchto případech by byla ministerstva.

Povolování vypouštění odpadních vod včetně čistíren a kanalizací, vypouštění umožňujících například ze stomatologických ordinací, lapalů či čistíren odpadních vod ze zdrojů znečištění pod deset tisíc ekvivalentních obyvatel, na krajské úrovni by bylo dle mého názoru kontraproduktivní. Dle ustanovení § 107 písmeno j) krajskému úřadu náleží povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti deset tisíc ekvivalentních obyvatel nebo víc, a to bez rozlišení, zda tyto odpadní vody obsahují zvlášť nebezpečné nebo nebezpečné látky. Není dle mne relevantních důvodů s ohledem na výše uvedené, proč by vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné nebo nebezpečné látky do vod povrchových ze zdrojů o velikosti deseti tisíc ekvivalentů nemohly řešit vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, navíc úřady, které mají podstatně vyšší znalost místních podmínek.

Druhý pozměňovací návrh se týká obdobného ustanovení, které v § 107 písmeno l) dle mého pozměňovacího návrhu se zrušuje.

Malé odůvodnění: Dle stávajícího znění vodního zákona krajské úřady povolují vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky podle přílohy č. 1 do kanalizace a podle ustanovení písmena u) novely zákona je pak krajský úřad povinen vydávat stavební povolení vodním dílům, čistírnám odpadních vod, lapalům atd. umožňujícím krajem povolované vypouštění odpadních vod do kanalizace. Opět by se jednalo o stovky případů, ve kterých by krajský úřad rozhodoval v prvním stupni, a tedy odvolacím orgánem v těchto případech by byla ministerstva.

Povolování vypouštění odpadních vod včetně čistíren a kanalizací, vypouštění umožňujících například ze stomatologických ordinací, lapalů či čistíren odpadních vod z jednotlivých zdrojů, na krajské úrovni se jeví opět kontraproduktivní. Navrženou úpravou dojde k přesunu této kompetence na obce s rozšířenou působností. Dle dosavadních praktických zkušeností není účelné, aby krajské úřady povolovaly vypouštění odpadních vod v těchto případech. Typickým příkladem jsou opět stomatologické ordinace. Nelze podceňovat vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, s podstatně vyšší znalostí místních podmínek, že danou agendu nezvládnou. Ve své podstatě jde především o posouzení, zda je předmětné vypouštění, respektive kvalita vypouštěných odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem, který schvaluje příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností. Předmětné vypouštění musí zároveň odpovídat nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, v náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech, které tuto problematiku podrobně upravují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivě Šedivé a hovořit bude pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi načíst velmi krátký jeden pozměňovací návrh, který zní: V novelizačním bodě č. 34 zrušit odstavec 5. Ostatní odstavce přeznačit.

Jedná se o část kapitoly vypouštění vyčištěných odpadních vod. V § 5 se říká, že přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Přitom v odstavci 4 je velice přesně popsáno, co člověk, který chce vypouštět vyčištěné odpadní vody ať už do povrchových, nebo podzemních, musí splnit, a je to pod kontrolou vodoprávního úřadu. Je tam všechno, co zajišťuje životní prostředí, a není vůbec žádný důvod ještě zpřísňovat podmínky v odstavci 5.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP