(16.20 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno v prvním čtení, návrh novely zákona má především za účel sladění naší a evropské legislativy v oblasti vod. Návrh mimo jiné také komplexně řeší dříve projednávané poslanecké návrhy, například problémy řešení povodňových škod nebo plateb za převody a čerpání vody určené k zatápění důlních jam.

Zemědělský výbor projednal předmětný návrh dne 15. 10. 2003 a přijal usnesení číslo 87, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 352/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Veronice Nedvědové. Nyní prosím, aby nás o výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informovala paní poslankyně Gruntová.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor doporučuje sněmovně, aby přijala jeho usnesení číslo 131 z 24. schůze konané dne 1. 10. 2003 k vládnímu návrhu předloženému nám pod sněmovním tiskem 352 a přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 352/1.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Jitce Gruntové a otevírám obecnou rozpravu. Zároveň mám pro vás informaci, že do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, kde mám čtyři přihlášky. Jako pátá a s přednostním právem se hlásí paní poslankyně Veronika Nedvědová. Chce-li vystoupit, může. Po ní vystoupí pan poslanec Kala, Votava, Hanuš a Skopal.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Děkuji. Dovolím si přednést tři pozměňovací návrhy k novele zákona.

Prvním návrhem je navržení změny § 20 vodního zákona. V § 20 se zrušuje odstavec 1 a zrušuje se očíslování odstavce 2.

Odůvodnění: Stavbu vodního díla ve smyslu předpisu veřejného práva nelze oddělit od pozemků, na kterých je vodní plocha. Z tohoto důvodu vodní dílo nemůže být samostatnou věcí ve smyslu soukromého práva, a proto ani předmětem občanskoprávních vztahů. Předmětem evidování v katastru mohou být nemovitosti, neboť ty mohou být předmětem občanskoprávních vztahů podle § 118 občanského zákoníku, nikoliv stavby ve smyslu veřejného práva.

Dalším pozměňovacím návrhem je návrh k bodu 7. Před navržený text se vkládá věta: V § 8 odstavec 3 písmeno a) se slova "méně než pět dnů" nahrazují slovy "méně než 14 dnů". Jedná se o úpravu dočasného čerpání vody k vodním zkouškám.

Třetím návrhem jsou legislativně technické návrhy. K bodu číslo 41 vládního návrhu - bod 41 se zrušuje.

Jedná se o to, že zemědělský výbor ve svém usnesení přijal nové znění celého ustanovení § 48. Tím se stává bod 41 nadbytečný, neboť ten se vztahuje pouze k odstavci 7 původního § 48. Kromě toho bod 41 je ve znění § 48 navrženého zemědělským výborem zohledněn.

Další pozměňovací návrh - neboť není jisté, že projednávání bude ukončeno dnem 1. 1. 2004 - slova v článku 5 "dnem 1. ledna 2004" se nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Nedvědové. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Kala, připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy k novele zákona 254/2001 Sb., o vodách, tisk 352.

Za prvé - k § 88 odstavec 5, kde navrhuji, aby za slova "zejména údaje o" se znění "povolení množství" nahradilo zněním "o předpokládaném množství odběru podzemních vod vycházející ze skutečného odběru předchozího roku" a dále pokračuje včlenění (?) atd.

V § 88 odstavec 6 se slova "sazby poplatků povoleným ročním odběrem podzemní vody v kubických metrech" nahrazují "sazby poplatků předpokládaným ročním odběrem podzemní vody v metrech kubických sníženým o množství podzemní vody, na které se platba nevztahuje dle § 88 odstavec 2".

Dále mi dovolte, abych v zastoupení pana poslance Rafaje přednesl další pozměňovací návrhy. Je to pozměňovací návrh, kterým se doplňuje část třetí článek V, který zní: Část třetí, článek V: Změna zákona o vodovodech a kanalizacích. V § 20 odstavec 6 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), se za slova "komunikací veřejně přístupných" vkládají slova "na vlastníky drah celostátních a drah regionálních". Podrobné zdůvodnění je v již distribuovaném materiálu.

Stejně tak poplatek pro obce znevýhodněné vodním dílem se navrhuje - za § 88 vložit nový § 88a, který včetně nadpisu zní: § 88a - Poplatek za odběr povrchové vody:

Odstavec 1: Oprávněný k nakládání se zdrojem povrchových vod z vodárenských nádrží a ostatních nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou je povinen odvést na účet obce, v jejímž katastru takovýto zdroj leží, poplatek ve výši 0,1 koruny za metr kubický vyčerpané vody. Oprávněný je povinen zaplatit poplatek do pěti kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí za celkově odebraný objem pitné vody za uplynulé čtvrtletí.

Odstavec 2: Leží-li zdroj povrchových vod z vodárenských nádrží a ostatních nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou současně na katastru více obcí, je oprávněný povinen odvést na účet každé z dotčených obcí poměrnou část celkové částky poplatků stanovené v odstavci 1, odpovídající poměru rozlohy vodního zdroje zasahujícího do katastru jednotlivé dotčené obce, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 1.

Zdůvodnění rovněž bylo rozdáno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. V tuto chvíli vystoupí pan poslanec Václav Votava, připraví se pan poslanec Jiří Hanuš.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona rozeslanému pod sněmovním číslem 352.

Za prvé - ve vládním návrhu zákona část třetí včetně nadpisu zní: Část třetí - Změna zákona číslo 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Článek 5: 1. V sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu číslo 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se v položce 16 za bod 2 doplňuje nový bod 3, který zní:

3. a) vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle ustanovení § 8 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Kč 800;

b) změna povolení podle ustanovení § 9 odstavec 4 zákona 254/2001 Sb., vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Kč 400.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP