(16.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Domnívám se, že o třetím čtení by se mohlo hlasovat až po ukončení druhého čtení. Zpravodaj pravděpodobně k tomu zaujme nějaké stanovisko.

 

Poslanec Josef Vícha: Omlouvám se. Vzhledem k tomu, že opravdu ta možnost tady je, jak jsme slyšeli zamítnutí, a přece jenom nám leží na srdci naše regionální správa, tak se připojuji k tomu návrhu a nechal by hlasovat o odročení, jak navrhl pan kolega Kohlíček.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlasovat před ukončením obecné rozpravy? Ano. Chcete hlasovat před ukončením obecné rozpravy. Pokusím se přilákat poslance. Ještě chvíli budu svolávat poslance, aby ti, co mají zájem hlasovat, se dostavili do jednací síně. A vy byste jim znovu přečetl, o čem budeme hlasovat.

Prosím poslance, kteří se chtějí účastnit hlasování o odročení tohoto bodu, aby se dostavili do jednací síně. Prosím o trpělivost. Odhlásím vás, protože poměry se změnily. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím přítomné poslance, aby se znovu přihlásili.

Nyní požádám zpravodaje, aby nám ještě jednou formuloval návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji tedy, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do doby, než se projedná v Senátu v prvém čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přerušení a řekněme odročení tohoto bodu do doby, než se v Senátu projedná předchozí zákon, to znamená tisk 132. Všichni vědí, o čem budeme hlasovat - přerušení a odročení tohoto bodu v průběhu obecné rozpravy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení a odročení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 58 - z přítomných 151 poslanců pro hlasovalo 111, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Takže jsme vlastně přerušili tuto obecnou rozpravu. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Děkuji náměstku hejtmana panu Carbolovi, stejně jako zpravodaji a můžeme odložit bod č. 34, ke kterému se vrátíme tak, jak jsme si právě nyní řekli.

Dalším bodem je bod 35.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat ve schváleném pořadu. Bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých záklonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 352/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvedou ministři zemědělství Jaroslav Palas a ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Pánové ministři, kdo z vás - zřejmě pan ministr Palas jako první vystoupí. Dávám mu slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, před sebou máte návrh tzv. euronovely zákona o vodách, který vypracovalo Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí. Již z názvu euronovela je patrné, že nutnost novelizace vyplývá z požadavku transponovat relevantní předpisy Evropských společenství a potvrdit tak plnou slučitelnost s jeho právem. Předpisem, který v transpozici zaujímá zásadní místo, je tzv. rámcová směrnice vodní politiky. Ta představuje první komplexní směrnici acquis communautaire v oblasti vodního hospodářství. Vešla v platnost 22. 12. 2000, tedy v době, kdy vodní zákon již projednávala Poslanecká sněmovna.

Rád bych zdůraznil, že rámcová směrnice vodní politiky přináší řadu náročných požadavků nejen pro státy k Evropské unii přistupující, ale i pro stávající členy. Proto byly tyto požadavky rozpracovány skupinami expertů v rámci tzv. společné implementační strategie. Její výstupy a rovněž poradenství zahraničních expertů twinning projekt byly využity při přípravě návrhu novely, především v úpravě úvodních ustanovení zákona v hlavě 3 - Stav povrchových a podzemních vod a v hlavě 4 - Plánování v oblasti vod.

Na základě roční zkušenosti s aplikací zákona v praxi a především na základě zkušeností s povodní v minulém roce jsou navrženy potřebné úpravy i dalších ustanovení. V tomto návrhu jsou také obsaženy úpravy, které již byly předmětem poslaneckých návrhů na změny vodního zákona: k § 88 - návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších, sněmovní tisk 148, k § 101 - návrh poslanců Vlastimila Aubrechta a Rudolfa Tomíčka a dalších, sněmovní tisk 85, a návrh Královéhradeckého kraje k úpravě ustanovení v hlavě 9, ochrana před povodněmi, týkající se změny povodňových komisí ucelených povodí na povodňové komise krajů, sněmovní tisk 254. Při projednávání těchto návrhů vláda nesouhlasila s odděleným projednáváním s odkazem na komplexní řešení v připravované novele, která je nyní předložena. Dále byla v novele podle koncepce reformy správního trestání příslušně upravena ustanovení hlavy 12 vodního zákona týkající se sankcí.

Závěrem bych rád poděkoval výborům, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru, za řadu úprav a změn, kterými přispívají ke zpřesnění této právní normy, která se dotýká každého občana. Rád bych vás ujistil, že jsme veškeré předložené úpravy v Poslanecké sněmovně velmi pečlivě projednali, a jsem vám dále k dispozici pro vyjádření stanoviska k pozměňovacím návrhům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se, zdali hodlá vystoupit i pan ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Je tomu tak.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Budu velmi stručný. Pane předsedající, novela byla skutečně připravena ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, protože v této oblasti jsou dělené kompetence a zhruba polovinu materiálu připravovalo naše ministerstvo, čehož si tajemník zemědělského výboru příliš nevšiml při projednávání této normy.

Chtěl bych říci, že během projednávání v zemědělském výboru se tam dostaly tři body, které jsou v přímém rozporu, jak potvrdil i rozbor Parlamentního institutu, s Bernskou úmluvou a dvěma evropskými směrnicemi. Na toto téma proběhla jednání představitelů resortu zemědělství a životního prostředí a byl jsem informován, že se podařilo najít text, který vychází vstříc správcům vodních toků v odstraňování popovodňových škod a zároveň není v rozporu s evropskou legislativou. A proto bych chtěl velmi podpořit, aby byl tento návrh ve třetím čtení přijat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Liboru Ambrozkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 352/1 a 352/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Veronika Nedvědová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP