(16.00 hodin)
(pokračuje Carbol)

O podání návrhu rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 19. září 2002.

Cílem novely zákona je podřídit rozhodování o registraci významných krajinných prvků obecným předpisům o správním řízení, tedy správnímu řádu. Zákon o ochraně přírody a krajiny ve svém ustanovení § 6 definuje významné krajinné prvky tak, že jsou jimi části krajiny výslovně za chráněné prvky zákonem označené, a to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy a jiné ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability, které zaregistruje orgán ochrany přírody, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

Orgánem ochrany přírody, který registruje významné krajinné prvky, jsou pověřené obecní úřady. Dosavadní právní úprava registraci významných krajinných prvků vyjímá z působnosti správního řádu, registrace se pouze oznamuje vlastníkovi, popřípadě nájemci dotčeného pozemku. Jediným opravným prostředkem vlastníka dotčeného pozemku je následné podání písemných výhrad, které je orgán ochrany přírody povinen s vlastníkem pouze projednat, a rozhodnout, zda registraci potvrdí nebo zruší. Postavení zejména vlastníků dotčených pozemků je registrací významného krajinného prvku závažným způsobem dotčeno, neboť významné krajinné prvky požívají ochrany podle zákona a vlastníci musí dodržovat omezení registrací vyvolaná, aniž mohou svá vlastnická práva účinně hájit.

Navrhuje se proto, aby o registraci významných krajinných prvků rozhodovaly orgány ochrany přírody podle správního řádu, což znamená, že vlastníci dotčených pozemků budou mít postavení účastníků řízení. Budou oprávněni zejména navrhovat důkazy a vyjadřovat se k podkladům pro rozhodnutí, bude jim doručeno příslušné správní rozhodnutí a budou moci proti rozhodnutí podávat opravné prostředky. Registrace totiž představuje jednostranný mocenský zásah, a proto je třeba umožnit vlastníkům stejně jako u institutů registrace použitých v jiných právních předpisech, aby svá práva mohli hájit účinněji.

K návrhu se vyjádřila vláda České republiky, která svým usnesením ze dne 21. října 2002 číslo 1029 s návrhem vyjádřila souhlas. Podle stanoviska Parlamentního institutu není návrh v rozporu s předpisy Evropského společenství. Realizace návrhu nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť se pouze mění forma rozhodnutí o registraci významných krajinných prvků. O registraci budou nadále rozhodovat pověřené obecní úřady.

Dovolte mi proto, vážené dámy a pánové, na závěr vyslovit přesvědčení, že návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny předložený zastupitelstvem Moravskoslezského kraje podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane náměstku. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 74/2 a 74/3. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Josefa Víchu, aby nám také k tomuto materiálu řekl úvodní slovo.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane náměstku hejtmana, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na svém zasedání a 19. schůzi po odůvodnění dr. Ambrozka, ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Víchy a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 74 projednat a schválit, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s výsledkem jednání seznámil Poslaneckou sněmovnu, což také činím.

Pan náměstek hejtmana zdůvodnil návrh této změny zákona. Myslím, že odůvodnil všechny ty věci, které jsme slyšeli. Stanovisko vlády a stanovisko našeho výboru jsem přednesl. Upozorňuji, že jsme tento tisk, respektive tento návrh projednali jako pozměňovací návrh v předešlém zákoně, v tisku 132/5, jako pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Proto tedy budu navrhovat v obecné rozpravě vyřazení tohoto bodu z projednávání ve třetím čtení z této schůze.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Do obecné rozpravy se hlásí jako první pan poslanec Mencl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od zpravodaje bych chtěl velmi ocenit, že tento návrh předkládá Moravskoslezský kraj, protože je ukázkou toho, jakým způsobem se samospráva kraje - neboť tento návrh muselo odsouhlasit zastupitelstvo - staví k problematice, která se dotýká občanů a projednávání závažných otázek ochrany přírody a krajiny s občany. Říkám to také proto, že jsme zde projednávali v předchozím bodě návrh ministerstva, který podle mého názoru šel a jde opačným směrem. A proto se domnívám, že bychom tento návrh neměli vyřazovat z programu a měli bychom ho schválit jako určitý precedens pro další počínání vlády.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Ptám se, jestli někdo další se hlásí. Ale udělím slovo panu ministrovi.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedo, chtěl bych stejně jako pan kolega Mencl ocenit návrh Moravskoslezského kraje, ale na rozdíl od něj jsem četl komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a rád bych upozornil, že tento návrh je ve sněmovním tisku 132/5, který jsme před chvílí projednávali, obsažen. A já považuji za poměrně úsměvné, abychom z jednání Poslanecké sněmovny posílali do Senátu dvě novely téhož zákona. Tím bychom k přehlednosti našeho právního řádu asi nepřispěli.

Takže já za Ministerstvo životního prostředí souhlasím s věcným obsahem tohoto návrhu, ale protože budeme ve třetím čtení o tomto návrhu hlasovat v rámci předchozího bodu, tak se připojuji ke stanovisku zpravodaje, aby bylo to třetí čtení odročeno na příští schůzi Poslanecké sněmovny. V případě, že by se nepovedlo schválit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, tak poté může být na příští schůzi klidně odhlasováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se zpravodaj.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tedy v obecné rozpravě navrhuji, abychom vyřadili tento bod ve třetím čtení a dál potom ho neprojednávali. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy jste navrhl vyřadit třetí čtení z této schůze Poslanecké sněmovny. To je návrh. Ptám se, jestli ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Měl bych alternativní návrh, abychom přerušili druhé čtení a nechali doběhnout ten předchozí návrh. Podle toho, jak skončí v Senátu, tak potom se můžeme k tomu druhému čtení na další schůzi třeba vrátit. Takže já bych navrhoval přerušení druhého čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím jenom pana poslance Kohlíčka, aby navrhl zpravodaji postup k hlasování, aby to bylo dle jednacího řádu.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Doporučuji, aby bylo přerušeno druhé čtení do doby, než se s tímto naším návrhem - tím předchozím - vypořádá Senát. Čili to je časové omezení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím dohodu se zpravodajem. Prosím, pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Chtěl jsem podpořit návrh kolegy Kohlíčka, protože si myslím, že je logický, protože teď podle mého názoru nemůžeme hlasovat, že vyřazujeme tento návrh z třetího čtení, jak jsem pochopil, že by tento návrh zpravodaje mohl směřovat. Ale předpokládám, že kolega Kohlíček zde řekl jasný návrh, a předpokládám, že se k němu zpravodaj připojí. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP