(15.30 hodin)

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi přečíst poněkud více dílčích pozměňovacích návrhů k projednávanému návrhu zákona.

První se týká definice volně žijícího živočicha. V čl. I. se bod 2 vypouští. V návaznosti na tuto změnu se upravuje číslování bodů a ustanovení o účinnosti zákona, které je na číslování bodů vázáno.

Odůvodnění: Odchylný režim pro jedince zvláště chráněných živočichů, kteří byli odchováni v zajetí, je zakotven již v nově navrhovaném § 54, kde je také detailně rozpracován. Navrhovaná úprava definice ve vypouštěném ustanovení je s navrhovaným ustanovením § 54 duplicitní a zčásti je s ním v rozpočtu.

Druhý návrh úpravy. Postup při vytváření oblastí ochrany ptactva. V § 27a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

Odůvodnění: Oblast ochrany ptactva je typ zvláště chráněného území. Pro jejich vyhlašování platí tedy postup stanovený v § 40 a 41 zákona ve znění navrhovaných změn. Odkaz na § 45a zákona je zavádějící a nesprávný.

Třetí úprava se týká vyhlašování tzv. velkoplošných chráněných území - doručování oznámení veřejnou vyhláškou. V § 40 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "O návrhu na vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti či oblasti ochrany ptactva nebo na vymezení zón národního parku či chráněné krajinné oblasti vyrozumí orgán ochrany přírody vlastníky dotčených nemovitostí prostřednictvím orgánů obce zpravidla formou veřejné vyhlášky."

Odůvodnění: Jedná se o doplnění ustanovení odpovídajícího platné právní úpravě, podle nějž se vlastníkům pozemků dotčených zamýšlenou ochranou v tzv. velkoplošných chráněných územích oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území doručuje zpravidla formou veřejné vyhlášky.

Další úprava se týká oprav a přechodných ustanovení. V § 79a odst. 6 se slovo "přiměřeně" nahrazuje slovem "obdobně".

Odůvodnění: Výraz "přiměřeně" by v praxi působil obtížně, neboť by nebylo zřejmé, v jakém rozsahu pro úředníky Správy ochrany přírody platí právní předpis, na nějž se odkazuje.

Další úprava: V příloze č. 1 se v oddílu "Skalní stanoviště a jeskyně" v položce č. 8310 slovo "přístupné" nahrazuje slovem "nepřístupné". Jedná se o odstranění chybné interpretace obsahu směrnice č. 92/43/HS. Došlo zřejmě při přepisu.

Za další: V čl. II "Přechodná a společná ustanovení" se vkládá nový bod č. 5, který zní: "5. Řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle nové právní úpravy. Úkony v řízení provedené podle dosavadní právní úpravy se považují za provedené podle nové právní úpravy."

Odůvodnění je prosté. Návrh zákona, tak jak je dosud předložen, postrádá přechodné ustanovení, které by upravilo, jak postupovat v řízeních pravomocně neskončených ke dni účinnosti zákona.

Další pozměňovací návrh se týká zkrácení lhůt. V § 40 odst. 2 se obě čísla 60 nahrazují čísly 30.

Druhá úprava: Bod 23 - změna lhůty v § 41 odst. 3 - se vypouští. V návaznosti na to se upravuje číslování ostatních bodů a ustanovení o účinnosti, které je na číslování bodů vázáno.

Za další: V § 45a odst. 4 se číslo 60 nahrazuje číslem 30 a číslo 90 číslem 60.

Odůvodnění: Národní seznam evropsky významných lokalit musí Česká republika bezpodmínečně předložit Evropské komisi ke vstupu do Evropské unie, tedy k 1. 5. 2004. K tomuto datu musí být vyhlášeny rovněž oblasti ochrany ptactva. Navržené úpravy zkracují termíny, nicméně neznemožňují kvalitní projednání s vlastníky.

Za další: Posun účinnosti části zákona. V čl. II v bodě 1 se slova "dnem nabytí jeho účinnosti" vypouštějí. Ve větě třetí tohoto bodu se slova "ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovem "doposud" a na konec věty se doplňují slova "nebo organizační složky státu". Na konec tohoto bodu se doplňují dvě nové věty, které zní: "Uvedená práva a povinnosti přecházejí na Správu ochrany přírody ze Správy chráněných krajinných oblastí ČR ke dni účinnosti tohoto zákona a ze správ národních parků k 1. 1. 2005. Stávající Správa Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku, Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě, Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí a Správa Národního parku České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě vykonávají na území národních parků a jejich ochranných pásem do konce roku 2004 působnost, která je zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem svěřena Správě ochrany přírody."

Odůvodnění je čistě organizační, protože projednáváme předpis, který s velkou pravděpodobností nabude účinnosti během velmi krátké doby a v případě organizačních potřeb je potřeba jeden rok odkladu.

Další úprava: Kompetence správy - oprava chyby vzniklé přijetím úpravy zákona č. 320/2002 Sb. V § 78 odst. 2 se na konec vkládá nová věta, která zní: "Správa je dále oprávněna rozhodovat podle § 66, 86 a 89."

Odůvodnění: Zákonem č. 320/2002 Sb. byla nedopatřením správám odebrána logická působnost, kterou doposavad vykonávaly.

Předposlední návrh zní: V bodu č. 40 v § 58 odst. 4 se za odstavec doplňuje věta: "Náhrada podle odst. 3 se neposkytuje právnickým osobám zřizovaným státem, které mají práva a povinnosti vlastníků."

Zdůvodnění: Náhrada újmy za omezení hospodaření právnickým osobám zřizovaným státem k zajištění péče o hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu je systémově zcela chybná konstrukce. V konečném důsledku by ohrozila oprávněná řešení újem nestátních vlastníků pozemků a zpochybnila odůvodněnost existence státem takto řízených institucí i státní držbu pozemků. Státem takto zřízené právnické osoby hospodařící na pozemcích ve vlastnictví státu z povahy věci musí plnit veřejnou zakázku a tou bezesporu je i ochrana přírody definovaná zákonem. Aplikace tohoto instrumentu by mohla navíc znamenat výrazný zásah do veřejných financí v rozsahu stamilionů až miliard korun v neprospěch daňových poplatníků, a to bez jakýchkoliv smysluplných efektů. Bylo tady o tom již hovořeno. Touto cestou se z pochopitelných důvodů nevydala žádná z evropských vyspělých zemí ani zemí na americkém kontinentě a na světě zemí s nejvyspělejší ochranou přírody.

Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh nemá nic společného s levicovým nebo pravicovým vnímáním světa, ale má cosi společného s tím, že musíme uchovat určitou elementární logiku spravování státu.

Poslední úprava se týká § 70 odst. 2 platného znění zákona č. 114/1992 Sb. a zní: Druhý odstavec: "(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována."

Tímto návrhem reaguji na návrh některých kolegů jako návrhem kompromisním, který má řešit přiměřenou účast veřejnosti ve správních řízeních o ochraně přírody.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Pelcovi. Prosím nyní pana poslance Josefa Bížu. A posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pak poslanec Michal Doktor. Takže prosím nyní pana poslance Bížu.

 

Poslanec Josef Bíža: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych podal krátký pozměňovací návrh k bodu 40 komplexního pozměňovacího návrhu. Návrh změny: V § 58 odst. 5 se ruší poslední věta, která zní: "Hospodaří-li s pozemkem nabytým státem výměnou podle odst. 2, přísluší organizační složce státu, kterou určí Ministerstvo životního prostředí opatřením."

Děkuji. Všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Doktora. Pak se ještě hlásí pan poslanec Sehoř. Takže nyní prosím pana poslance Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji pozměňovací návrh k § 12, a sice zavádí se nový odst. 4 za již platné nebo zavedené odstavce 1, 2 a 3. Tento zní: "Ustanovení odst. 1, 2, 3 se nepoužije při posuzování území, která vznikla zřízením, následným provozováním, případně dalším využitím kamenolomů, pokud výměra území nepřekročí 1,5 ha."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Sehoře, který se ještě hlásí o slovo do této rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP