(15.20 hodin)
(pokračuje Hašek)

Za sedmé. V § 78 odst. 3 se za slova "15 dnů a" vkládají slova "v případě nařízení správy ochrany přírody též".

Za osmé. V § 78 odst. 10 se slova "správa území České republiky" nahrazují slovy "správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem a Správa ochrany přírody na ostatním území České republiky".

Za deváté. V čl. 2 se vkládá nový bod 1, který zní: 1. Státní příspěvkové organizace Správa Národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku, Správa národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě a Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí vykonávají na území národních parků a jejich ochranných pásem do 31. 12. 2004 působnost, která je zákonem č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním zákonem svěřena správám národních parků jako správním úřadům. Správy národních parků zřízené podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, jako správní úřady se stávají ke dni 1. 1. 2005 příslušné hospodařit s majetkem České republiky, s nímž dosud hospodařily správy národních parků jako státní příspěvkové organizace. Současně na Českou republiku přecházejí veškeré závazky správ národních parků jako státních příspěvkových organizací včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Závazky v účetnictví vedou a jménem státu jako jejich nositelé plní správy národních parků jako správní úřady a zároveň vykonávají práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, jejichž nositelem ke dni 31. 12. 2004 byly správy národních parků jako státní příspěvkové organizace. Dosavadní body 1 až 4 se označuji jako body 2 až 5.

Za desáté. V čl. 2 v bodě 2 se ve větě první slova "a správy národních parků", ve větě druhé slova "a správ národních parků" a ve větě třetí slova "nebo správy národních parků jako státní příspěvkové organizace" zrušují.

Za jedenácté. V čl. 2 bodě 3 se slova "nebo správami národních parků" zrušují.

Za dvanácté. V čl. 2 bodě 4 se slova "správ národního parku nebo" zrušují.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Žádám pana poslance Petra Zgarbu a připraví se poslanec Ladislav Skopal. Prosím.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k vládnímu návrhu zákona č. 114/1992 Sb., sněmovní tisk 132, ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, usnesení výboru č. 137 z 24. schůze ze dne 1. října 2003 sněmovní tisk 132/5, přednesl následující pozměňovací návrhy.

Za prvé. K bodu 4 - v § 6 odst. 2 se za slova "významného krajinného prvku" vkládá čárka a slova "náhrada za omezení a vzniklé škody do ukončení řízení".

Za druhé. K bodu 29 - v § 45 písm. c) odst. 3 se slova "provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do šesti let od" nahrazují slovy "se provede nejpozději do tří let od". V § 45 písm. c) odst. 4 se na konci doplňuje věta, která zní: "Vlastníkům, popřípadě nájemcům nemovitostí včetně pozemků v těchto lokalitách náleží náhrada za omezení jejich vlastnického či uživatelského práva, popřípadě náhrada škody, která uplatňováním ochranných podmínek vzniká či trvá, a to i po dobu od přijetí lokality do evropského seznamu do vyhlášení zvláštního chráněného území podle předchozích odstavců." Dále v § 45 písm. e) vypustit.

Za třetí. K bodu 13 - § 27 odst. 2 se slova "Ministerstvo životního prostředí vyhláškou" nahrazují slovy "zvláštní zákon nebo nařízení vlády". V § 27, stejně jako v § 27 odst. 2.

Za čtvrté. K bodu 21 - stejně jako k § 27 odst. 2.

Za páté. K bodu 29 - v § 45 písm. a) odst. 2 a 3 stejně jako k § 27 odst. 2.

Za šesté. K bodu 46 - nedoplňovat nové odstavce podle návrhu. Není důvod zřizovat další správní úřad, který by nahrazoval orgány státní správy v rámci reformy veřejné správy zřízené, tj. obecní úřady včetně pověřených obecních úřadů, krajské úřady a ministerstvo.

Za sedmé. K bodům 50, 55, 77, 85 a 89 - nedoplňovat slovo "ptáka, ptáky, ptáků". Takové doplnění by bylo zavádějící, neboť ve svém důsledku vede k domněnce, že pták není živočich.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Prosím pana poslance Ladislava Skopala a dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, dovolte i mně, abych přednesl ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 1. října 2003 pozměňovací návrh. Já vám trochu ušetřím čas, protože můj pozměňovací návrh byl vám všem dán do lavic, a pokud nebude protest z vašich řad, takže můj pozměňovací návrh je v textu, který máte všichni na svých lavicích, protože by bylo asi horší, kdybych předčítal sedm stránek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za toto zkrácení. Prosím pana poslance Václava Mencla. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Pelc a pak ještě další dva - to jenom pro informaci.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Nemohu si odpustit vstupní poznámku, že Správa ochrany přírody přitahuje, protože jsme už zde vyslechli návrh na státní správu jeskyní a jistě při každém zákoně můžeme takovéto správy udělat, až dojdeme ke Státní plánovací komisi, která to bude koordinovat. - Promiňte mi, prosím, tuto vstupní poznámku.

Já bych především chtěl podat pozměňovací návrh k otázce Správy ochrany přírody, o které se zde hovoří, a nebudu ji zde zmiňovat, protože jsem to již provedl dostatečně. Čili k bodům 44 až 46 komplexního pozměňovacího návrhu - vypouštějí se body 44 až 46 komplexního pozměňovacího návrhu. V souvislosti s touto změnou se vypouštějí rovněž body 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 a v článku 2 přechodná a společná ustanovení odstavce 1, 2 a 3.

Další pozměňovací návrh směřuje k bodu 6 komplexního pozměňovacího návrhu
k § 10 ochrana a využití jeskyní. Odst. 6 zní: "Jeskyně jsou součástí horninového prostředí včetně vlastnictví."

Dovolte mi konstatovat, že další tří pozměňovací návrhy jsou nápravou nedopatření, která podle mého názoru vznikla při složitém konstruování superkomplexního pozměňovacího návrhu.

Čili k bodu 29 komplexního pozměňovacího návrhu k § 45a, odst. 4, čtvrtá věta zní: "Ministerstvo životního prostředí návrh současně písemně oznámí vlastníkům, nájemcům pozemků v lokalitách zařazených do návrhu národního seznamu a návrh s nimi projedná; součástí projednání je zejména odůvodnění zařazení lokality do národního seznamu, vymezení předpokládaných ochranných podmínek a způsob náhrady újmy, popřípadě zvýšených nákladů vzniklých vlastníkovi nebo nájemci pozemku v důsledku omezení hospodaření (§ 58); o výsledku projednání musí být pořízen písemný zápis."

Další návrh směřuje k bodu 3 komplexního pozměňovacího návrhu. V § 3 písm. t) se slova "§ 39a" nahrazují slovy "§ 39", neboť jsme § 39a zrušili.

A poslední - k bodu 20 komplexního pozměňovacího návrhu k § 39 se v odst. 1 v první větě za slova "přírodní rezervace" doplňují slova "přírodní památky".

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Františka Pelce a dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Bíža. Nyní pan poslanec Pelc. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP