(15.10 hodin)
(pokračuje Kala)

Funkčnost provozu jeskyní ve formě obecně prospěšné společnosti však není zcela zajištěna, a to s ohledem na jejich dosavadní právní kodifikaci. Do budoucna se proto jeví jako nejvhodnější krok vytvoření příspěvkové organizace, kdy veškerá stávající obslužná zařízení, která přímo souvisí se zajištěním provozu zpřístupněných jeskyní, tzn. provozní budovy, parkoviště, trafostanice a další, zůstanou v majetku státu. Vlastní jeskyně včetně veškerého vybavení - elektroinstalace, chodníky, vybavení a další - zůstanou rovněž v majetku státu. A jenom stát bude mít možnost snížit finanční dotace nezbytné pro provoz a příspěvková organizace si bude muset provoz finančně zajišťovat sama.

S formou příspěvkových organizací jsou velmi kvalitní zkušenosti i ze sousedních států, zejména na Slovensku a v Maďarsku, a tato forma motivuje jejich pracovníky k práci.

Věřím, že podpoříte návrh, který jsem přednesl. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Hanuše a dalším přihlášeným je poslanec Tom Zajíček. Nyní tedy prosím, pan poslanec Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si přednést pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Za prvé. V části první § 3 písmeno d) v nově vložené větě komplexního pozměňovacího návrhu se za slovo "označen" vkládají slova "nebo identifikován" a za slova "i mokročipem" se vkládají slova "a nebo jiným nezaměnitelným způsobem".

Tady je potřeba říci, že vedle kroužků nebo mikročipů existují jiné způsoby, kterými může být živočich označen nebo identifikován, a to by tento zákon měl připustit.

V části druhé § 47a odstavec 4 vypustit poslední větu.

Odůvodnění. Druhy zvěře jsou již stanoveny zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, stejně jako hospodaření se zvěří. Pokud by tato předmětná věta zůstala v zákoně zachována, došlo by v praxi k zásadnímu omezení možnosti mysliveckého hospodaření se zvěří a dále by zachováním této věty došlo k přenesení pravomoci stanovení druhu zvěře, již nelze lovit, z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo životního prostředí.

Za třetí. V části páté § 54 odstavec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 vypustit a dosavadní odstavec 10 označit jako odstavec 3. - Tato ustanovení jsou již nadbytečná.

Za čtvrté. V části páté § 56 odstavec 3 komplexního pozměňovacího návrhu se na konci textu, písmeno h), tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: "v zájmu jiného rozumného použití některých ptáků v malém množství, včetně použití pro sokolnictví".

V navrženém textu není sokolnictví zohledněno, ačkoliv jde o běžný a z hlediska zájmů ochrany přírody i ochrany ptáků akceptovatelný způsob jiného využití ptáků, včetně některých zvláště chráněných druhů. Proto, aby se předešlo případným výkladovým nejasnostem, se navrhuje doplnění textu zákona výslovně o sokolnictví, které je činností státem podporovanou podle § 62 zákona o myslivosti. Sokolnictví je tedy jedním z legálních způsobů lovu a tradičně se k sokolnickým účelům využívá mimo jiné jestřáb lesní a krahujec obecný. Tito dravci jsou pak v nezanedbatelném množství ve srovnání s volně žijící populací drženi pro tyto účely a to je dle mého názoru v souladu s evropskou legislativou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také panu poslanci a nyní prosím pana poslance Toma Zajíčka. Dalším bude pak poslanec Michal Hašek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl drobnou změnu v paragrafu, který nebyl obsahem usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které máte. Mnou navrhovaná změna se týká nového znění § 70 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. Proto, aby nedošlo k nějaké záměně či nedorozumění, dovolím si přečíst text paragrafu v novém znění. Doufám, že vás s tím příliš nezdržím. Děkuji za pochopení.

§ 70 odstavec 1. Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů také prostřednictvím jejich občanských sdružení - odkaz 34 na poznámku pod čarou - a dobrovolných sborů či aktivů při orgánech ochrany přírody.

Odstavec 2. Místně příslušná organizační jednotka občanského sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen občanské sdružení), je oprávněna, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byla předem informována o všech zahajovaných územních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona.

Odstavec 3. Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se územního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do 8 dnů od zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení vede. V tomto případě má postavení účastníka řízení. Odkaz na poznámku pod čarou 35.

Poznámky pod čarou 30, 34 a 35 zůstávají beze změny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím pana poslance Michala Haška, dalším pak je pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k novému komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 132/5, a to ve věci zachování samostatných správ národních parků jako správních úřadů. Můj pozměňovací návrh zní takto:

Za prvé. V § 58 odstavec 2 písmeno c) se za slovo "odkoupení" vkládají slova "na území národního parku nebo jeho chráněného pásma správě národního parku a na ostatním území České republiky".

Za druhé. V § 58 odstavec 3 se slovo "poskytuje" nahrazuje slovy "poskytují na území národních parků a jejich ochranných pásem správy národních parků a na ostatním území České republiky".

Za třetí. Nové znění článku I bodu 44 je toto: V § 75 odstavec 1 písmeno e) zní:
e) správy národních parků a správa ochrany přírody.

Za čtvrté. Nové znění článku I bodu 46 je toto: V § 75 se doplňují nové odstavce 3 a 4 ve znění:

Odstavec 3. Zřizuje se Správa ochrany přírody jako správní úřad se sídlem v Praze. Správa ochrany přírody je účetní jednotkou. V čele Správy ochrany přírody je ředitel, jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. Odkaz na poznámku pod čarou 37a. Správa ochrany přírody se člení na ředitelství a územní správy jednotlivých chráněných krajinných oblastí, které vykonávají státní správu ochrany přírody v rozsahu podle § 78. Organizační členění Správy přírody stanoví statut, který schvaluje Ministerstvo životního prostředí.

Odstavec 4. Zřizuje se Správa Krkonošského národního parku jako správní úřad se sídlem ve Vrchlabí, Správa národního parku Podyjí jako správní úřad se sídlem ve Znojmě a Správa národního parku Šumava jako správní úřad se sídlem ve Vimperku. Správy národních parků jsou účetními jednotkami. V čele každé správy národního parku je ředitel, jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. Odkaz na poznámku pod čarou 37a.

Poznámka pod čarou 37a zní: § 53 odstavec 5 zákona č. 218/20002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech - služební zákon.

Za páté. Nové znění článku I bodu 57 je toto: V nadpisu § 78 se slova "chráněných krajinných oblastí" nahrazují slovy "správy ochrany přírody".

Za šesté. Nové znění článku I bodu 58 je toto: V § 78 odstavec 1 se slova "chráněných krajinných oblastí" nahrazují slovy "správy ochrany přírody", slova "příslušná obec" se nahrazují slovy "příslušný obecní úřad" a věta poslední se zrušuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP