(15.00 hodin)
(pokračuje Grůza)

Tento materiál nakonec jsem tedy dostal já na svůj mail od Ministerstva životního prostředí, a dovolte mi tedy několik málo čísel k tomu, abychom měli představu, kolik nás budou tyto ekonomické kompenzace stát. Materiál je velmi obsáhlý, proto se budu držet jenom velmi stručně některých oblastí, kterých se tato kompenzace dotkne.

Za prvé se jedná o kompenzaci v lesích, kde se předpokládá omezený způsob hospodaření a kde celkové náklady, které vyčísluje Ministerstvo životního prostředí, se pohybují v odhadech mezi 70 až 130 mil. Je velmi zajímavá skutečnost, že jsem si nechal kromě toho zpracovat také analýzu Ministerstva zemědělství, resp. Lesů České republiky, které také zpracovaly analýzu možných ekonomických dopadů na omezený způsob hospodaření, a z této analýzy vyplývají závěry kolem 500 mil. Vidíte, že se tato čísla dost diametrálně odlišují.

Kromě těchto kompenzací budou samozřejmě také újmy na zemědělské půdě, kde se předpokládá, že budou čerpány některé prostředky Evropské unie, nicméně naše země se musí podílet na spolufinancování 20 %, a kde v odhadech Ministerstva životního prostředí se pohybujeme někde kolem 182 mil. Kč. Další kompenzace je potom na vodní plochy, rybníky a další, které budou taktéž nějakým způsobem ekonomicky "postiženy" tím, že nebudou moci být využívány jako produkční, a tato kompenzace se odhaduje zhruba na 21 mil. Kč.

Kdybych si tedy vzal údaje o kompenzacích na lesy, které jsou zpracovány Ministerstvem zemědělství, a o kompenzacích dalších, které zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, pohybujeme se někde mezi 700 a něco málo přes 700 mil. Kč, což jsou samozřejmě jen velmi hrubé odhady, protože zatím nikdo nedokáže odhadnout veškerou výši těchto kompenzačních plateb v plné výši. Nicméně pro vaši orientaci by aspoň tato čísla mohla sloužit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Grůza byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, a písemnou přihlášku žádnou nemám, obecnou rozpravu končím.

Jestli jsem dobře sledoval rozpravu, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí. Dívám se na zpravodaje - je to návrh, o kterém bychom měli asi v této chvíli hlasovat. Zaregistroval jsem, že návrh podal pan poslanec Mencl. Takže budeme hlasovat o návrhu… Prosím, pan poslanec Mencl procedurálně.

 

Poslanec Václav Mencl: Dovolte mi konstatovat, že to byl návrh zemědělského výboru a já jsem se k němu připojil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu zemědělského výboru na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Věřím, že všichni, kdo chtějí hlasovat, jsou přítomni. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 47, proti 100. Tento návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Jen bych ještě sdělil, že už v tomto hlasování měl pan ministr Gross náhradní kartu číslo 1. A to je snad vše k této obecné rozpravě.

V této chvíli bych ohlásil rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance zpravodaje Aubrechta.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si předložit pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu v tisku 132/5, a to k jeho účinnosti, protože s přihlédnutím k ústavním lhůtám pro Senát… (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní.) Pardon, ale tady není slyšet vlastního slova. Prosím všechny!

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: …a prezidenta republiky by byla původně navržená účinnost pouze v případě kladného posouzení zákona Senátem i prezidentem republiky. Každé jiné stanovisko činí termín 1. ledna sice teoreticky možný, prakticky ale již nereálný.

Proto si dovoluji navrhnout nové znění čl. VI, a to následující: "Článek VI. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 a 29, pokud jde o § 45a odst. 1 až 6, bodu 42, 47, 48, 49, 51, 53, 56, 60, 63 a 64, pokud jde o § 78 odst. 10 písm. b) až d), bodu 67, pokud jde o § 79 odst. 3 písm. a) až j) a § 79 odst. 3 písm. m) až s), bodu 69, 70, 72, 73 a 90, pokud jde o § 90 odst. 14, a bodu 96, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, to bylo vystoupení zpravodaje. Opakuji, že jsem vyhlásil podrobnou rozpravu, do které mám šest písemných přihlášek. Jako první se přihlásil pan poslanec Miloslav Kala, druhým přihlášeným je pan poslanec Jiří Hanuš. Takže nyní prosím pana poslance Kalu, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhuji doplnit do § 79 písmeno s) a následující písmeno přečíslovat, a to takto. Písmeno s) nově zní: "je oprávněno zřídit příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany péče a provoz zpřístupněných jeskyní".

Ke zdůvodnění mi dovolte uvést několik slov. V současné době Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako organizační složka státu a jako odborná organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí zabezpečuje provoz, správu, ochranu a péči o všech dvanáct zpřístupněných jeskyní v Čechách a na Moravě. Jeskyně jsou samozřejmě vymezené podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil. Ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny se rozumí i přírodní jevy na povrchu a podzemí, které jsou s jeskyněmi v přímé příčinné souvislosti. V dřívějších dobách převažoval exploatační charakter využívání, a tím došlo k nevyčíslitelným a nenahraditelným ztrátám přírodních a vědeckých škod (?). Moderní zpřístupňování jeskyní ukazuje návštěvníkům jak prohlídku podzemních hodnot a krás s odborným doprovodem, ale současně minimalizuje poškození jeskyní a snaží se je vrátit co nejblíže původnímu stavu při snižování dopadů prezentace. Jsou užívány nové bezúdržbové materiály, snižována intenzita osvětlování nově konstruovanými světly, a to vše při zachování kvality prezentace. Správa zpřístupněných jeskyní podléhá velmi přísným opatřením a kontrolám báňských úřadů a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména orgány báňské správy dohlížejí na bezpečnost provozu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Provoz zpřístupněných jeskyní se vymyká svojí specifičností z činnosti Agentury ochrany přírody a krajiny. Zejména ekonomicky provoz jeskyní byl zčásti ochromen zrušením vedlejší hospodářské činnosti. Z těchto důvodů je nutno zvažovat transformaci do vhodnější polohy.

Transformaci vidíme ve dvou možnostech. Tou první by byla příspěvková organizace nebo obecně prospěšná společnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP