(15.40 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych načrtl dva pozměňovací návrhy týkající se odstranění kolize mezi zákonem 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Za prvé. V § 43 se ruší poslední vkládaná věta "tím nejsou dotčeny § 45 písm. f) a § 45 písm. g)".

Druhý pozměňovací návrh: V § 43 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: "(2) V případě, že schvalující orgán podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezí a stanoveným způsobem vyhlásí v závazné části územní plánovací dokumentace stavbu za veřejně prospěšnou, pro účely tohoto zákona se má za to, že výjimka podle odst. 1 byla pro tuto stavbu povolena."

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Je to prakticky stejný návrh, jak zde zazněl asi před čtyřmi roky. Jeho cílem je odstranit kompetenci ministra životního prostředí v případě, že tak už rozhodla vláda, případně krajská samospráva ve věci územního plánu vyššího územního celku. Chtěl jsem dát příležitost těm poslancům, kteří jsou techničtěji založeni a kteří mi pak říkali, že kdyby pochopili podstatu toho problému, tak pro tento návrh hlasovali. Dnes tedy mají příležitost si tuto skutečnost uvědomit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, další písemnou přihlášku nemám a nevidím, že by se někdo hlásil. Proto podrobnou rozpravu končím. Myslím, že předkladatel chce ještě k tomuto projednávání něco říci.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych poděkoval Poslanecké sněmovně za to, že tento zákon propustila druhým čtením. Diskuse v obecné rozpravě ukázala, že jakákoli zákonná předloha, kterou se zasahuje do krajiny, vyvolává velkou diskusi. A není tedy náhodou, že se zde poměrně rozsáhlá diskuse vedla o zákoně mysliveckém nebo vodním, protože každý takový zákon znamená určitou míru ingerence státu, protože vyvolá zájmy různých zájmových skupin posunout na svou stranu tu rovnováhu, která je dnes v naší zemi nastolená. Někdy této diskusi unikalo, že zde nezavádíme něco nového, že v současné době 15 % území naší republiky je chráněno a že naopak tato norma by měla přinést vlastníkům, kteří jsou někdy touto ochranou omezeni, náhrady.

Myslím, že tento komplexní pozměňovací návrh, který vzešel z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, je dobrým základem pro dohodu. Chtěl bych připomenout, že se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, to znamená s těmi, kterých se to nejvíce týká - ať jsou to fyzické osoby nebo obecní samosprávy - nalezli jsme nad tímto zákonem určitou dohodu. Samozřejmě, že pozměňovací návrhy zde padaly ve snaze zpřísnit tuto normu a udělit třeba větší náhrady za omezení hospodaření.

Přes vysvětlování, které jsme se snažili ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vyvinout ve smyslu vysvětlení Správy ochrany přírody, trochu mrzí nepochopení mnohých kolegů, protože v současné době výkon státní správy v některých územích vykonává Ministerstvo životního prostředí, a to přímo v Praze. Řízením Správy ochrany přírody bude výkon státní správy přenesen do území na jednotlivé správy chráněných oblastí a bude tak zajištěna vyšší specializace, tak bližší vzdálenost od místa projednání. Tedy návrh, který jsme předložili, znamená v řadě případů přiblížení výkonu státní správy v maloplošných chráněných územích do regionu.

Tolik alespoň stručné vysvětlení. Byl bych velmi rád, aby norma, kterou ve třetím čtení schválíte, umožnila splnit naše závazky, aniž bychom tím zasáhli do vlastnických práv, a nastolila určitou spravedlivou rovnováhu, i když to nemůže být nikdy stoprocentní, mezi těmi, kteří v tomto území hospodaří, a mezi těmi, kteří se snaží hodnoty tohoto území zachovat pro budoucí generace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj již nemá zájem přednést závěrečné slovo. V této rozpravě žádné návrhy na zamítnutí nebo vrácení nezazněly, takže mohu ukončit projednávání tohoto bodu.

Dovolte, abych nyní udělil ještě slovo panu poslanci Melčákovi, který se přihlásil s procedurálním návrhem. Dávám mu tedy slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych touto cestou požádal celou sněmovnu o pevné zařazení bodu č. 53 schváleného programu schůze, což je vládní návrh zákona o nakládání se surovými diamanty a o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 451, a to prvé čtení. Žádám vás, ctěná sněmovno, abychom tento bod pevně zařadili na zítřek, tj. středu 22. října dopoledne, jako první bod po již pevně zařazených bodech. Předpokládám, že tyto pevně zařazené body jsou dva.

Důvodem mé žádosti je časová naléhavost v řešení tohoto problému. Je nutno co nejdříve obnovit možnost dovozu průmyslových surových diamantů do ČR a je též nutné splnit náš mezinárodněpolitický závazek - stát se členem mezinárodního certifikačního systému, tzv. Kimberleyského procesu, a to do roku 2003. Příští týden se v Jihoafrické republice koná plenární zasedání Kimberleyského procesu, kde bude též projednána situace v zemích, o členství v tomto systému. Proto mě znovu dovolte, abych vás požádal, abyste bod 53 předřadili a zařadili ho na zítřejší ráno.

Současně mi dovolte, abych tento procedurální návrh spojil s dalším procedurálním návrhem, a to se žádostí o pevné zařazení bodů 117, 118, 119, 120, 121 a 174 našeho programu jako druhý, třetí, čtvrtý až sedmý bod našeho jednání, a to ve středu 29. října.

Děkuji vám za pozornost. Ještě bych vás požádal, abychom hlasovali odděleně o prvním návrhu, tj. o zařazení bodu 53, a pak o dalších bodech.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám zde ještě další procedurální návrhy, ale pro srozumitelnost bude lépe odhlasovat nyní to, co žádá pan poslanec Melčák. Já to jenom zopakuji. Pevné zařazení bodu 53 na středu 22. října dopoledne, to jsou ty diamanty, a potom žádá pevné zařazení bodů 117, 118, 119, 120, 121 na středu 29. 10. dopoledne a následně za ně zařadit bod 174.

 

Nejdříve budeme hlasovat o diamantech. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 179 poslanců hlasovalo pro 128, proti 9, tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP