(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 211, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. "

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 466 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 466 skončilo. Z přítomných 146 pro 98, proti 14. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a vidím, že se o slovo hlásí pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vystupuji s procedurálním návrhem. Obsahem tohoto návrhu je vyřazení bodů 102, 103, 104 a 105. Jedná se o informace, které měl předkládat ministr obrany pan Jaroslav Tvrdík. Je řádně omluven, není přítomen a není rovněž přítomen ani sněmovnou určený zpravodaj pan poslanec Titz z důvodu zahraniční cesty. Proto navrhuji vyřazení těchto bodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy v hlasování s pořadovým číslem 467. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 146 poslanců pro 88, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že se budeme zabývat bodem 108, kterým je

 

108.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka
Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002
/sněmovní tisk 279/

 

Prosím pana ministra dopravy Milana Šimonovského, aby materiál uvedl.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, návrh výroční zprávy Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002 zachycuje toto období a obsahuje základní charakteristiky fondu a popisuje také a hodnotí plnění rozpočtu a rozpočtových opatření včetně charakteristik příjmů a výdajů rozpočtu tohoto fondu. Výdaje spojené s úhradou povodňových škod ze srpna 2002 jsou podrobně uvedeny v samostatné části tohoto materiálu.

Roční účetní závěrka je ověřena auditem s výrokem auditora bez výhrad.

Předložený návrh výroční zprávy podrobně odráží podle mého názoru financování jednotlivých oblastí dopravní infrastruktury.

Rozpočtované příjmy fondu za rok 2002 byly v objemu schváleném ve vládě a v Poslanecké sněmovně ve výši 41 miliard 300 milionů korun, byly tvořeny daňovými příjmy ve výši 18,7 miliardy a dotací z Fondu národního majetku České republiky ve výši 22 miliard 600 milionů korun. Kromě toho byl rozpočet příjmů v tomto roce posílen o dotaci z Fondu národního majetku, která byla určena ke krytí povodňových škod ve výši 500 milionů, a 700 milionů přišlo z tohoto fondu jako pohledávka z roku 2001. Celkové dotace z fondu, které posílily příjmy, dosáhly celkové výše 23 miliard 800 milionů. Rozpočtované daňové příjmy byly naplněny částkou 18 miliard 291 milionů, to je zhruba 97,8 % schváleného rozpočtu, což je deficit, který byl ve výši asi 409 milionů proti schválenému rozpočtu.

Ve výdajích dosáhly výdaje v roce 2002 částky 40 miliard 188 milionů. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty konečným příjemcům dotací ve výši 40 miliard 160 milionů, tam je největší částka 22 miliard 990 milionů do oblasti pozemních komunikací, zejména pro organizace správy a údržby silnic a Ředitelství silnic a dálnic. Další finanční prostředky pro konečné příjemce dotací byly prostředky do oblasti celostátních regionálních drah ve výši 16 miliard 660 milionů.

V souladu s rozpočtem fond v roce 2002 poskytoval finanční prostředky příjemcům na základě uzavřených smluv. Tyto smlouvy měly vždy specifikovanou výši poskytovaných prostředků, také účel, ke kterému se prostředky poskytují, a měl stanoveny podmínky, za kterých mohl příjemce výhradně v souladu s tímto účelem poskytované prostředky čerpat. Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu odvedli příjemci zpět na účet tohoto fondu. To znamená, v roce 2002 byly uzavřeny smlouvy s 94 příjemci finančních prostředků. Nejvýznamnějšími příjemci byly v roce 2002 České dráhy, státní organizace, s podílem 41,3 % na celkových výdajích fondu, dále pak Ředitelství silnic a dálnic, které mělo podíl 36,7 % a správy a údržby silnic - těch je více - s podílem 18,1 %.

Operativně byly řešeny problémy, které vznikly v souvislosti s potřebou zajistit mimořádné financování škod způsobených povodněmi na silnicích, dálnicích a železničních dopravních cestách. Fond jako první státní instituce poskytl ze svého rozpočtu prostředky k reparaci škod vzniklých na této dopravní infrastruktuře, další finanční prostředky potom byly prostřednictvím fondu poskytnuty příjemcům dotací na základě požadavků a do rozpočtu SFDI byly převedeny formou zvýšené dotace z Fondu národního majetku.

Stěžejním úkolem pro fond byla v loňském roce po srpnových povodních obnova dopravní infrastruktury. V této souvislosti fond přijal strategii rychlého uvolňování finančních prostředků v návaznosti na možnosti svého rozpočtu. Strategie byla úspěšná a zajistili jsme okamžitou údržbu a nezbytné opravy dopravní infrastruktury a zajistili jsme propojení postižených oblastí. Po celou dobu povodní fond monitoroval, vyhodnocoval svou činností se správci dopravní infrastruktury zpřesňování potřebných oprav a zpřesňování škod, takže finanční prostředky byly vydávány kontrolovaně. Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli ve fondu, v řídícím výboru, že prostředky v roce 2003 pro případ živelních pohrom a nepředvídatelných událostí budou zpracovány jako finanční rezerva. Tuto rezervu fondu udržujeme.

V souvislosti se závazným metodickým pokynem k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků za rok 2002 byla příjemci dotací v termínu do 15. ledna letošního roku vrácena do fondu částka 556 milionů korun, to je 1,4 % celkově uvolněných finančních prostředků. Oproti roku 2001 došlo tedy k výrazně nižšímu objemu finančních prostředků, což je dáno zpřesněním metody financování a zvýšenou kontrolní činností.

Ve druhém okruhu financování na výdaje spojené s činností aparátu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 28 milionů korun, to je 0,7 % celkových výdajů tohoto fondu v roce 2002. Rozpočtová opatření, která přijímal řídící výbor, nepřekročila stanovených 15 % limitu určených Poslaneckou sněmovnou, ve skutečnosti dosáhla tato rozpočtová opatření výše 14,2 %.

Jak vyplývá z předložené výroční zprávy, jsou výsledky hospodaření fondu v roce 2002 dokladem toho, že financování dopravní infrastruktury bylo zajišťováno v souladu s naplňováním příjmů, a fond se tak stal dominantním zabezpečovatelem financování výstavby, modernizace, úpravy a údržby silnic a dálnic, stejně tak jako celostátních a regionálních drah a také výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest.

Předložený materiál byl projednán ve vládě 31. března letošního roku a byl schválen usnesením č. 313.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP