(14.20 hodin)
(pokračuje Tomíček)

Za čtvrté budeme hlasovat o bodu B1, dále o bodu B2. Poté by už měly být vyřízeny připomínky v bodech C1, C2 a C3, takže se budeme zabývat bodem C4 a na závěr bodem C5.

Tolik k postupu hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo námitky proti této proceduře. Vidím ruku pana poslance Tomáše Teplíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, mám jen žádost, abychom o bodu A12 pozměňovacího návrhu z usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí hlasovali zvláště.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde žádost, kterou bez pochyby pan zpravodaj zaznamenal. Jedná se o žádost hlasovat o bodu A12 zvláště. Stanovisko pana zpravodaje?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dobře, beru to na vědomí. Dá se říci, že v prvním kroku budeme hlasovat o návrzích 1 až 22, vyjma bodu 6, 10 a 12, jak bylo požadováno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ptám se, zda je ještě nějaká další námitka k navržené proceduře.

 

Pokud ne, rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 457, které zahajuji, a táži se, kdo je pro, abychom postupovali podle navržené procedury, jak nás s ní seznámil pan zpravodaj. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 457 z přítomných 144 poslanců bylo pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat, proto se touto procedurou budeme řídit.

 

Prosím o vaše návrhy, pane zpravodaji, a zároveň o vaše vyjádření k nim a také prosím pana ministra o stanovisko k jednotlivým předneseným pozměňovacím návrhům.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Jako první krok hlasujeme o všech návrzích obsažených pod písmenem A. Jsou to návrhy schválené výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj, a životní prostředí, vyjma bodů 6, 10 a 12. Moje stanovisko je doporučující. (Stanovisko ministra je souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Po tomto bodu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 458, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 458 skončilo. Z přítomných 145 pro se vyslovilo 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní budeme hlasovat o bodech C1 a C2 dohromady. Moje stanovisko je kladné, stanovisko pana ministra je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 459, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 459 skončilo. Z přítomných 145 poslanců pro bylo 77, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Tím, že jsme schválili body C1 a C2, se stal nehlasovatelným bod A6. Postoupíme dále. Nyní budeme hlasovat o bodu A10. Moje stanovisko je souhlasné, stanovisko pana ministra rovněž souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dvě souhlasná stanoviska k bodu a10.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 460, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 460 skončilo. Z přítomných 146 poslanců se pro vyslovilo 133, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Kladným vyjádřením v tomto hlasování se stává nehlasovatelným bod C3. Přistupujeme k dalšímu bodu. Budeme hlasovat o bodu A12. Moje stanovisko je kladné, stanovisko pana ministra rovněž kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Bod A12 - dvě kladná stanoviska.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 461 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 461 z přítomných 146 pro bylo 92, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Další je hlasování o pozměňovacím návrhu kolegy Mandíka B1. Moje stanovisko je doporučující, stanovisko pana ministra je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: B1 - dvě kladná stanoviska.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 462 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 462 z přítomných 146 bylo pro 132, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nyní nás čeká bod B2, moje stanovisko je neutrální, stanovisko pana ministra je rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: B2 - dvě neutrální stanoviska.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 463 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 463 skončilo. Z přítomných 146 pro bylo 58, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Jako další krok přistoupíme k hlasování o bodu C4, protože C1, C2 a C3 máme vyřízené minulým hlasováním. Budeme tedy hlasovat o C4. Moje stanovisko je negativní, stanovisko pana ministra je výrazně negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dostala jsem návrh na odhlášení, proto vás v tuto chvíli odhlašuji. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali vašimi kartami. Budeme rozhodovat o návrhu C4 s jedním negativním a jedním výrazně negativním stanoviskem.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 464, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 464 skončilo. Z přítomných 142 pro bylo 22, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Zbývá nám nyní hlasovat o bodu C5. Moje stanovisko je neutrální až negativní, stanovisko pana ministra je mírně pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Neutrální až negativní a mírně pozitivní, to jsou stanoviska k hlasování pořadové číslo 465, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 465 skončilo. Z přítomných 145 poslanců pro se vyslovilo 39, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní místopředsedkyně, mám dojem, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly obsaženy v předloženém parlamentním tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je tomu tak. Děkuji vám za spolupráci, pane zpravodaji. O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, a proto můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP