(14.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Závěrem bych chtěl říci, že fond zvládl tyto náročné úkoly v roce 2002, stal se téměř výlučným zdrojem financování, jak už jsem řekl, ve všech oblastech infrastruktury. Stávající model financování se osvědčil zejména v okamžité operativnosti, protože fond může prostředky převádět z minulého roku do dalšího a může si vzít i kontokorentní úvěry. Takže je stále připraven financovat i mimořádné události, jako byly povodňové škody.

Vážená sněmovno, s přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o vyslovení souhlasu s předloženým materiálem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento materiál projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 279/1. Prosím zpravodaje hospodářského výboru pana kolegu Kapouna, aby nás informoval o výsledku jednání hospodářského výboru.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, za hospodářský výbor bych vystoupil jen velmi krátce, protože zpráva byla vyčerpávající a vím, že k tomu ještě bude vystoupení z hospodářského výboru. Hospodářský výbor doporučil tuto zprávu ke schválení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan kolega Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výroční zpráva o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury není jistě nejatraktivnějším bodem 16. schůze. Svědčí o tom mimo jiné i její načasování. Přesto mi dovolte několik poznámek.

Své hodnocení z pohledu předsedy dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury máte k dispozici přímo ve zprávě, a to na poslední stránce. Obecně si myslím, že zpráva je zpracována tak, aby poskytla úplný výčet informací, a naplňuje tak zákonnou povinnost.

Zopakuji zde větu z jiných jednání o financování dopravy: Státní fond přinesl takovou transparentnost do financování dopravní infrastruktury, jaká tady v minulosti nebyla. Sněmovna má k dispozici položkový rozpočet a rozpočtová opatření kontroluje jak dozorčí rada složená většinou z poslanců, tak i přes určitou hranici také hospodářský výbor.

Do budoucna je nutné zavést jednotné ekonomické hodnocení investic. To je se vší vážností fondem připravováno. Dále se ukazuje, že je nutné zavést namísto izolovaných položek programy. Tak by bylo jednodušší kontrolovat postup na jednotlivých dopravních tazích.

V roce 2002 nedošlo k nějakým vážným potížím v příjmech financování. I když jsme se obávali nerovnoměrných příjmů z Fondu národního majetku, nakonec vše proběhlo v pořádku a nemusel být ani čerpán kontokorentní úvěr. Horší to bude jistě již v roce 2004, kdy vliv Fondu národního majetku má pomalu mizet. Tato problematika se stala i předmětem mé interpelace na premiéra vlády. Zatím nemám žádné uspokojivé informace, že by financování fondu do budoucna bylo vyřešeno.

Při této příležitosti bych rád informoval sněmovnu o korespondenci mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí, kde náměstek ministra dopravy informuje Ministerstvo financí o špatné práci Státního fondu dopravní infrastruktury. Nerozumím uvedeným výtkám, a proto si je zřejmě budeme vysvětlovat jak v dozorčí radě fondu, tak případně i v hospodářském výboru. Přímo to kontrastuje s vystoupením předkladatele, který si ve své zprávě na minulé jednání státního fondu nikterak nestěžoval a je s tím spokojen. Zdá se, že Ministerstvu dopravy je líto, že nemá na fond takový vliv, jak by si přálo. Zapomíná na to, že Ministerstvo dopravy podepisuje všechny investiční záměry, bez kterých není možné žádnou investici provést.

Sám za sebe mohu s klidným svědomím doporučit sněmovně, aby zprávu schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, proto i podrobnou rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit. Ne.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 279/1 a které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002."

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 468. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro 103, proti jeden. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že dnešní jednání probíhá ve čtvrtek a čtvrtek je den, který je v odpoledním jednání určen k ústním interpelacím na předsedu vlády a členy vlády, sděluji následující informaci. Ústní interpelace na předsedu vlády České republiky byly vyčerpány. Znamená to, že budeme pokračovat ústními interpelacemi na jednotlivé členy vlády, a to od 17 hodin s tím, že první přihlášení v pořadí jsou: pan poslanec David Šeich na pana ministra Rychetského, pan poslanec Jiří Maštálka na paní ministryni Součkovou, pan poslanec Martin Říman na pana ministra Bohuslava Sobotku, paní poslankyně Miroslava Němcová na pana ministra Pavla Dostála a poslanec Václav Mencl na pana ministra Bohuslava Sobotku.

Pro vaši informaci sděluji, že po ukončení bodu ústní interpelace bude tato schůze přerušena, a to do 10. června do 14. hodiny, kdy budeme pokračovat body, které nám laskavě vrátí v rámci legislativního procesu naše milovaná horní komora, Senát.

 

V tuto chvíli přerušuji jednání do 17.00 hodin.

 

Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že ještě jednou vás obtěžuji, ale byl jsem informován, že s největší pravděpodobností na program naší schůze formálně nebyl zařazen ani jeden z avizovaných zákonů, které projednává v tuto chvíli Senát, a je zjevné, že nám je vrátí. To by znamenalo, že v okamžiku, kdy vyčerpáme blok ústních interpelací, formálně by schůze měla skončit, neboť její program by byl zcela vyčerpán. Proto bych vás chtěl poprosit o laskavost, abychom alespoň jedním hlasováním ještě onen zákon o soudech a soudcích zařadili na program naší schůze, tak aby proceduralisté byli uspokojeni a nenastaly procedurální spory o to, zda může schůze pokračovat, či nikoli. Děkuji vám za pochopení.

Prosím, abyste se vy, kteří jste přítomni v sále, zaregistrovali na nezbytně nutný počet znamenající usnášení schopnost Poslanecké sněmovny. Prosím o registraci na potřebný počet poslankyň a poslanců.

Kolegové a kolegyně, můj procedurální návrh zní: zařadit na program 16. schůze návrh zákona o soudech a soudcích vrácený Senátem a jeho pevné zařazení jako pevný bod našeho jednání v úterý 10. 6. ve 14 hodin.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 469. Kdo je pro tento procedurální návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 111 pro 82, proti 6. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji za toto hlasování a tentokrát skutečně přerušuji naše jednání do 17.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP