Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
29. května 2003 ve 14.00 hodin

Přítomno: 146 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych zahájila devátý jednací den 16. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás, přestože jsme se dopoledne již setkali, oficiálně přivítala při pokračování naší schůze. Prosím vás zároveň, abyste se všichni zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Dovolte mi, abych vám také oznámila omluvy z dnešního našeho jednání. Z řad poslanců se omlouvají: paní poslankyně Marta Bayerová ze závažných rodinných důvodů, pan poslanec Jiří Hanuš, má také vážné rodinné důvody, pan poslanec Jan Kavan, který až do konce května dlí v New Yorku, dále pak poslanci Jiří Bílý, Alexander Černý, Petr Ibl a Miloš Titz, kteří jsou na pracovní cestě výboru pro obranu a bezpečnost na Slovensku. Z vlády se omlouvají: paní ministryně Petra Buzková, z vážných pracovních důvodů, pan ministr Pavel Němec, účast na zasedání Svazu měst a obcí v Hradci Králové, pan ministr Pavel Rychetský, pro účast na schůzi Senátu, paní ministryně Marie Součková, která je na plánované služební cestě do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a také pan ministr Jaroslav Tvrdík, který se omlouvá pro účast na slavnostním nástupu 1. čs. praporu radiační a biologické ochrany u příležitosti oslav Dne veteránů na Slovensku. To byly písemné omluvy z dnešního jednání, které v tuto chvíli mám k dispozici a které jsem vám oznámila.

Dovolte, abych vám dále oznámila, že se budeme zabývat nejprve dvěma zákony ve třetím čtení, tak jak byly schváleny naším pořadem schůze. Nejprve bod č. 81, sněmovní tisk 206, poté třetí čtení tisku 211, bod č. 83, následovat budou další body v pořadí 103, 104, 105, 108. To je dosavadní schválený pořad naší schůze.

Dovolte, abych oznámila, že pan poslanec Vícha má náhradní kartu č. 5.

To byly úvodní formality, které bylo potřeba v tuto chvíli vznést.

O slovo se hlásí pan poslanec Tomáš Kladívko, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom pro stenozáznam sdělit, že jsem ve včerejším hlasování č. 355 při hlasování o členech Rady České televize hlasoval ano a na sjetinách mám, že jsem se zdržel. Já jsem se k těmto materiálům dostal až včera večer, takže to hned napravuji v nejbližší možný čas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Byl to údaj pro stenozáznam, který byl jistě zaregistrován.

Já se pokusím ještě jednou přivolat naše kolegy a kolegyně, protože zahájíme třetí čtení dvou tisků. Prvním z nich bude sněmovní tisk 206, zkráceně o místních poplatcích, druhý č. 211, o chemických látkách a chemických přípravcích.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

81.
Vládní návrh zákona , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 206 / - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v sněmovním tisku 206/3.

Otevírám rozpravu. Nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Samozřejmě pouze proto, aby mohl uvést některé legislativně technické a gramatické změny dosud předložených návrhů. Protože žádnou takovou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Zeptám se, zda chtějí uplatnit svá slova v tuto chvíli pan navrhovatel a pan zpravodaj. Není tomu tak. Proto vyzvu pana zpravodaje poslance Ladislava Šustra, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

Mezitím oznámím, že paní poslankyně Šojdrová má náhradní kartu č. 7.

Prosím o soustředění, protože se dozvíme, podle jaké procedury budeme postupovat v následujícím hlasování, kterým je hlasování ve třetím čtení. Ještě jednou na to upozorňuji. Poprosím pana zpravodaje o chvíli trpělivosti, zároveň i pana ministra, protože se domnívám, že teprve teď mnohým našim kolegům a kolegyním došlo, že se blíží hlasování ve třetím čtení. Bezpochyby by nebylo ku prospěchu nikoho, kdyby tady nebyli přítomni.

Myslím si, že jsem ze svého postu udělala vše, co bylo možné i nemožné, přivolávala jsem x-krát všechny naše kolegy do jednací síně všemi možnými způsoby, včetně gongu. Prosím nyní pana zpravodaje, aby nám nastínil proceduru hlasování.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Navrhuji tuto proceduru podle tisku 206/3, což je komplexní seznam všech pozměňujících návrhů, a to po paragrafech, čili § 2 odst. 2, bude-li odhlasován, nebude hlasován tentýž z B, dále pod písmenem A § 2 odst. 3, bude-li odhlasován, nebude hlasovatelný návrh pod B. Potom by se hlasoval odstavec B3, potom B4, dále A3, dále B5, který je v kolizi s B. Potom by se hlasoval jako poslední jediný komplexní pozměňující návrh pana poslance Martínka mimo účinnost. Účinnost se bude hlasovat zvlášť.

Pokud jsou nějaké připomínky?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chci upozornit na to, že pan poslanec Ladislav Šustr navrhl Poslanecké sněmovně proceduru, kterou bychom se měli řídit během následujícího hlasování. Táži se nyní, zda má někdo námitku proti této proceduře. Pokud tomu tak není, prosím, abychom hlasovali a přijali tuto proceduru.

 

Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 446, které zahajuji. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 448 končí. Z přítomných 127 se vyslovil pro 120, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím nyní pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Děkuji. Budeme hlasovat o A1. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dvě souhlasná stanoviska.

 

Hlasujeme o bodu A1 v hlasování číslo 447, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 447 skončilo, z přítomných 133 pro 118, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP