(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dnes nás navštívila delegace Senátu Kanady v čele s předsedou Senátu panem Danielem Haysem. Já vás chci všechny přivítat na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a doufám, že se vám bude líbit nejenom na této půdě, ale i na půdě celé České republiky. Velmi srdečně vás všechny vítáme. (Potlesk.)

Vrátíme se teď k projednávání. Viděla jsem některé přihlášky. Prosím pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové, pan ministr vnitra mi navrhl malou změnu v návrhu usnesení tak, aby to mohl podpořit. Rád mu vyhovím. Jde o návrh usnesení, které jsem přednesl, v bodě III.2., kde je navrženo, aby text na konci zněl následovně: posílila především funkci ústředních koncepčních, plánovacích a operativně řídících orgánů. Slovo operativních se nahrazuje slovy operativně řídících.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tuto poznámku, určitě jsme si ji všichni zaznamenali a budeme ji moci zohlednit při hlasování, které za chvilku začne. Pokud nemá nikdo další přihlášku do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se ještě v tuto chvíli na případná závěrečná slova jednak pana zpravodaje, jednak pana ministra. Pan ministr kývá hlavou, že nechce žádné závěrečné slovo. Zastupujete premiéra, ano, rozumíme tomu. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce uplatnit své závěrečné slovo. Zároveň vás poprosím, abyste přednesl návrh na proceduru hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené a milé kolegyně a kolegové, chtěl bych za prvé říci, že se vedla vzrušená rozprava o důležitých věcech, o katastrofě, která nás postihla, o tom, jak ji budeme řešit. Možná to magické slovo volby té důležitosti trochu přidalo na významu. Myslím si, že v případě povodní a řešení jejich následků je dobře, když se přidává na významu.

Chtěl bych říci, že v rozpravě vystoupil pan premiér, páni ministři Gross, Sobotka, Němec, někteří několikrát. Vystoupilo 5 poslanců ODS, 2 poslanci ČSSD, 1 poslanec KDU-ČSL, 3 poslanci KSČM. V podrobné rozpravě opět vystoupil 1 poslanec KSČM, 1 poslanec ČSSD a 1 poslanec ODS, někteří taktéž vícekrát. Tolik stručné shrnutí.

Myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování. Ten text máte před sebou na stole.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, navrhněte nám, jakým postupem bychom se vyrovnali s těmi návrhy usnesení, které zde zazněly, zda pokládáte za vhodné, abychom postupovali podle toho, jak byly návrhy předneseny, to je nejprve o návrhu pana poslance Exnera, nebo zda máte jiný návrh. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Dub: Já navrhuji nejdřív hlasovat tak, jak to máme na papíře, to bude pro nás nejpřehlednější, o návrhu pana poslanec Exnera. O tomto návrhu můžeme hlasovat tak, že o odstavcích jedna, dva, tři, čtyři můžeme hlasovat zvlášť, ale nikoliv o bodech, bod tři můžeme hlasovat najednou i s tou změnou, kde místo operativních orgánů se tam bude vyskytovat slovo operativně řídících orgánů. Takže za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane ministře, dovolte, abychom nejdříve dokončili proceduru toho hlasování, byl zde návrh na hlasování pod bodem A, ještě jsou zde body B a C. Dokončeme celý návrh procedury a potom se vyjádřeme ve svých námitkách k tomu, co chceme opravit.

Pane zpravodaji, jaké by bylo další hlasování? Pokud se vyrovnáme s písmenem A, bude následovat písmeno B, vaše návrhy, bylo tam doplnění, vy jste měl první návrh, dnes jste v podrobné rozpravě přednesl druhý - chcete oddělené hlasování?

 

Poslanec Tomáš Dub: V části B bych navrhoval o dvou malých částech oddělené hlasování, protože ty dvě věci spolu příliš nesouvisejí a nerad bych, aby ovlivňovala jedna druhou. Myslím si, že o části C můžeme hlasovat dohromady s těmi návrhy, že tam vypadne písmenko "a" po 2002 v bodě jedna a že "o předložení doporučení, včetně doporučení preventivních opatření pro zkvalitnění postupů" atd. bude upraveno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Teď jsem viděla námitku k přednesení této procedury. Pan ministr a místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, já bych navrhoval, aby hlasování pod písmenem A III., tak jak je 1 - 12, bylo postupně, protože ty návrhy na sobě nejsou tematicky závislé. To znamená, že některý z nich může být přijat, jiný nemusí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: V části III. chcete hlasování o každém jednotlivém návrhu. Na tuto námitku samozřejmě přistoupíme. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vzhledem k tomu, že návrhy pana poslance Miloslava Vlčka I. a II. jsou velmi podobné návrhům mým I. a II., domnívám se, že by nebylo správné, když by byly moje návrhy odhlasovány, aby se ještě hlasovalo o návrzích pana poslance Vlčka. Kromě toho se domnívám, že i kdyby nebyly ty návrhy předtím odhlasovány, že by bylo správné aby v rámci jednotné procedury se také o návrzích pana poslance Vlčka hlasovalo podle jednotlivých římských i arabských číslic.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já rozumím vašemu návrhu, ovšem předpokládala jsem, že na námitku o hlasovatelnosti či nehlasovatelnosti přijmeme během hlasování samotného, kdy odhlasování verze jedné vyloučí verzi druhou. Obvykle jsme takto postupovali. Rozumím nyní tomu, že žádáte, abychom v písmenu C návrhu pana poslance Miloslava Vlčka hlasovali odděleně o bodu jedna a odděleně o bodu dvě. Myslím, že tak to, pokud nejsou další námitky, mohu shrnout - byla navržena procedura, abychom nejprve hlasovali o písmenu A pana poslance Václava Exnera, nejprve o bodu I, II, III, podle jednotlivých arabských čísel, poté podle bodu IV. Po tomto hlasování přistoupíme k návrhu pod písmenem B, potom C - podle toho, jak bude prohlasováno písmeno A. Je námitka proti této proceduře? (Nejsou námitky.) Pokud ne, poprosím vás, abychom o ní hlasovali.

 

O této proceduře rozhodneme v hlasování pořadové číslo 182. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 182 z přítomných 181 pro bylo 157, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme se touto procedurou nyní řídit. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh, o němž budeme hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o části A odstavec jedna: bere na vědomí informaci vlády o důsledcích povodní v roce 2002 a opatřeních a záměrech k jejich řešení aktuálně i v dlouhodobém horizontu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, to je návrh, o němž rozhodneme v hlasování. Vidím ještě poznámku pana poslance Vymětala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní předsedající. Je vidět, že právě nastal ten stav, na který upozorňoval pan kolega Exner. Zpravodaj je povinen, jestliže dává hlasovat o nějakém návrhu, upozornit sněmovnu, že je tento návrh v kolizi s jiným návrhem usnesení. V tomto případě kolize je. To ukládá zákon o jednacím řádu, tak ho dodržujme, prosím! Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP