(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka určená na jednání klubu KSČM skončila, je 14.35, vracíme se tedy ke svému jednání, vracíme se do rozjednaného bodu č. 84 a do okamžiku, kdy zazněla závěrečná slova. Měli bychom v tuto chvíli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poprosím tedy, protože vidím živé diskuse jednotlivých kolegů a kolegyň, abyste se ztišili. Využiji této chvíle k tomu, abych omluvila pana místopředsedu vlády Pavla Rychetského, který je na pracovním jednání s maďarskými partnery. Proto se z dnešního odpoledního jednání omlouvá.

Prosím tedy, abyste zaujali svá místa, a to jak u stolku zpravodajů, tak ve svých lavicích. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k tomuto zákonu.

Zazvoním ještě jednou, abych dala signál všem, kdo se nestačili dostavit do jednací síně.

Přistoupíme tedy k hlasování ve třetím čtení o velmi důležitém návrhu zákona. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Miloslava Výborného, aby nám oznámil postup při hlasování a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy se svým vyjádřením.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, z výborů, které projednaly tisk 50, nebyl předložen žádný pozměňovací návrh, a z podrobné rozpravy, která proběhla ve druhém čtení, byly předloženy ty pozměňovací návrhy, které máte v tisku 50/5. V rámci třetího čtení nebyl předložen žádný pozměňovací návrh.

Procedura hlasování je podle mého mínění velmi jednoduchá. Hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích v pořadí, jak byly předloženy. Přitom poznamenávám, že návrh poslance Chytky ve variantě A vylučuje hlasování ve variantě B. Pokud jde o návrhy poslance Exnera, jsou očíslovány tak, že se jedná o dva návrhy, a doufám, že kolega Exner bude souhlasit s tím, že tam nemá smysl hlasovat o tom nějak odděleně - jsou to opravdu dva ucelené návrhy.

Procedura je tedy tak jednoduchá, že se domnívám, že o ní není třeba ani hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Souhlasím, pokud nebudou nějaké námitky, které nevidím. Souhlasím proto s postupem uvedeným panem zpravodajem, budu jej respektovat, jen jsem byla požádána, abych vás odhlásila, což v tuto chvíli činím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování a prosím pana zpravodaje, aby uvedl pozměňovací návrh, o němž budeme nejdříve hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu poslance Radima Chytky pod písmenem A ve variantě A.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Zahajuji hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 se ze 180 poslanců pro vyslovilo 78, proti 94. Návrh nebyl přijat. Prosím nyní další návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Nyní budeme hlasovat o variantě B návrhu pana poslance Chytky. Stejně jako v prvém případě, ani v tomto případě nesouhlasím, přičemž připomínám, že paní senátorka vyslovila nesouhlas se všemi pozměňovacími návrhy ve své závěrečné řeči.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, zaregistrovala jsem tato její slova.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 181 poslankyň a poslanců se pro vyjádřilo 88, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dalším návrhem je návrh B1, ale konstatuji, paní místopředsedkyně, že pan poslanec Karel Vymětal chce zřejmě zkontrolovat výsledky hlasování. Možná, že by bylo dobře chvilku počkat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, souhlasím. - Mám dojem, že k žádnému nedopatření nedošlo, takže můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Jak jsem řekl, dalším pozměňovacím návrhem je návrh pana poslance Exnera B1, k němuž mám záporné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 se z celkového počtu 181 poslankyň a poslanců 39 vyslovilo pro, 129 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: A poslední pozměňovací návrh je návrh kolegy Exnera B2. Nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, zahajuji hlasování pořadové číslo 180. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 se z celkového počtu 181 poslanců a poslankyň pro vyslovilo 40, proti 130. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Tím jsme vyčerpali hlasování o všech předložených pozměňovacích návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Protože jde o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Prosím proto, aby bylo nastaveno kvorum na 120. - Děkuji, stalo se.

Mohu tedy přenést návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 50, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 181 a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením. Kdo je proti tomuto usnesení?

Konstatuji, že z přítomných 182 poslankyň a poslanců se v hlasování pořadové číslo 181 vyslovilo pro 180 poslanců a poslankyň, proti nebyl nikdo. Návrh usnesení byl přijat. (Potlesk.) Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní senátorce Lastovecké, která se ještě chce na chvilku ujmout slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP