(14.30 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, vážený pane předsedající. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru č. 25 ze 4. schůze zemědělského výboru konané dne 18. září 2002. Zemědělský výbor přijal usnesení a přijal doprovodné usnesení, se kterým vás posléze seznámím.

Usnesení k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství, přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001, sněmovní tisk 1 - doporučuje zemědělský výbor Poslanecké sněmovně vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001, sněmovní tisk 1, nedat souhlas k ratifikaci.

Dovolte mi nyní, abych vás seznámil i s doprovodným usnesením, kterým zemědělský výbor doporučuje sněmovně přijmout doprovodné usnesení následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila práci na takových úpravách zákonů, které by českou legislativu uvedly do souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučením Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství, přijatými na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. - Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Nyní bychom měli přikročit k hlasování podle sněmovního tisku 1/2. Přednesu návrh usnesení a prosím, aby mě paní zpravodajka sledovala, neboť usnesení může být formulováno dvojím způsobem. Buď pozitivním, to je, Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas, aby usnesení nebylo schváleno, anebo Poslanecká sněmovna nevyslovuje souhlas se smlouvou a s ratifikací této smlouvy… atd. Potřebujeme si tedy teď vyjasnit, jakou formulaci budeme používat, zda tu, která je v návrhu usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Pane místopředsedo, po zprávě předkládajícího ministra Škromacha se jeví jako směrodatnější usnesení č. 21 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde, jak je vám známo, podle tohoto usnesení v písemné podobě jsou i přesnější formulace. Přestože jde o bezpečnost a zdraví při práci v zemědělství, není tento termín dodržen ani v usnesení zemědělského výboru. Posláním toho je doporučit, aby sněmovna vzala tento tisk na vědomí a aby nedala souhlas k ratifikaci.

Domnívám se tedy, že je možno hlasovat o obou, ale směrodatnější je usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Závěrem pak bychom měli hlasovat o navrženém doprovodném usnesení, jehož text bohužel nemám po ruce, ale které doplníme bezprostředně před hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat o dvoubodovém usnesení, které přednesu.

"Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví při práci v zemědělství a Doporučení č. 192 o bezpečnosti a zdraví při práci v zemědělství, které byly přijaty na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001,

2. nedává souhlas k ratifikaci z důvodů nekompatibility některých ustanovení s právním řádem České republiky."

Je námitka proti společnému hlasování? - Není. Můžeme tedy hlasovat o obou částech tohoto usnesení současně.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro se vyslovilo 117, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím o přednesení textu doprovodného usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Text doprovodného usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila práci na takových úpravách zákonů, které by českou legislativu uvedly do souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví při práci v zemědělství a Doporučením Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví při práci v zemědělství, přijatými na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Tak zní návrh doprovodného usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním pořadové číslo 103, které zahajuji, a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 se z přítomných 160 pro návrh vyslovilo 45, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi a paní zpravodajce.

 

Přistoupíme nyní k projednávání bodu

 

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě
nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu
Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě
/sněmovní tisk 16/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo k tomuto návrhu přednesl ministr dopravy a spojů Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda České republiky předkládá ke schválení Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice. Tato smlouva navazuje na rozhodnutí vlády o rozšíření provozu na novém hraničním přechodu, který byl zakotven v dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech. Tato dohoda je z roku 1996.

Abychom mohli tuto dohodu realizovat, bylo zapotřebí projednat novou smlouvu mezi oběma státy o výstavbě nového mostního objektu, který překlene hraniční řeku Divoká Orlice a nahradí stávající klenutý most, který je naprosto nevyhovující, zejména pro rozšířenou dopravu, kde se používá využívání komunikace a mostního objektu také nákladními vozidly do výše 3,5 t. Tento nový most bude situován ve stejné poloze, v jaké je současný klenutý most, jehož nevýhoda je, že stoletá voda se přelévá i přes mostovku, a proto je naprosto nezpůsobilý pro trvalé spojení mezi oběma státy, a zájmem v této oblasti je, aby tu bylo plnohodnotné a časově neomezené spojení pro dopravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP