(14.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Budeme tudíž rozhodovat o návrzích, které zazněly v rozpravě. Předtím se zeptám, zda existuje jiný návrh, než je organizačního výboru, přikázat k projednání tento návrh zákona výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Takovýto návrh není.

 

Nejprve rozhodneme o přikázání.

Zahájil jsem hlasování číslo 99. Kdo jej pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 149 pro návrh 142, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o návrhu zkrátit lhůtu k projednávání na pět dnů. Navrhovatel souhlasí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 100. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro návrh 131, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na pět dnů.

Ještě se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane místopředsedo, myslím, že na tomto místě by mělo zaznít i zařazení bodu do druhého čtení. Navrhuji, aby byl tento bod zařazen na středu jako 7. bod pořadu jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bude zařazen jako 7. bod našeho jednání ve středu 16. 10. po druhém čtení branného zákona.

 

Poslanec Evžen Snítilý: S tím, aby třetí čtení proběhlo ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O zařazení na třetí čtení můžeme rozhodnout až poté, zda padnou pozměňovací návrhy.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 101. Kdo souhlasí se zařazením nového bodu - druhého čtení tohoto návrhu zákona - s pevným zařazením na středu 16. 10. 2002 jako 7. bod našeho jednání? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro návrh 120, proti 3. Návrh byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Nyní přikročíme k bloku mezinárodních smluv. Nejprve projednáme jednu smlouvu ve druhém čtení, a teprve potom přijdou mezinárodní smlouvy v rámci prvního čtení.

 

Dalším bodem je

 

30.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu ČR předkládá
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství
a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství
přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001
/sněmovní tisk 1/ - druhé čtení

 

Tuto smlouvu uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v roce 2001 proběhla v Ženevě 89. Mezinárodní konference práce, na níž byly přijaty úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení č. 192 k této úmluvě.

Na základě čl. 10 Ústavy Mezinárodní organizace práce je vláda České republiky povinna předložit tyto instrumenty do jednoho roku od jejich přijetí Parlamentu k informaci. Vláda tak učinila a po prvním čtení v plénu a projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v zemědělském výboru je nyní materiál s oběma instrumenty předložen k druhému čtení.

Text předkládané úmluvy a doporučení jsou výrazem snah o zajištění ochrany pracovníků s ohledem na značnou rozmanitost podmínek, za nichž je zemědělská činnost ve světě vykonávána. Jejich příprava byla vedena vědomím toho, že zemědělství patří mezi nejvýznamnější odvětví lidské činnosti a že patří z hlediska bezpečnosti práce také k činnostem velmi rizikovým. Důraz byl kladen zejména na informovanost pracovníků o možných rizicích užívání chemikálií a zajištění odpovídajících kontrolních mechanismů.

Zpráva (?) českého právního řádu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství v zásadě pokrývá veškeré požadavky úmluvy na konkrétní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, mezi něž patří především obecná povinnost zajistit bezpečnost a zdraví při práci, vyhodnocování rizik a spolupráce s pracovníky při jejich prevenci, zvláštní ustanovení o nakládání se strojním vybavením, zvířaty, chemikáliemi apod.

Česká koncepce inspekce práce je však v současné době založena na relativní samostatnosti dvou základních složek: inspekce bezpečnosti práce a inspekce hygieny práce, přičemž tato samostatnost je potvrzena i na nejvyšší úrovni dělbou kompetencí mezi dva ústřední orgány státní správy - Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Tato nejednotnost inspekce práce rozhodně není považována za vyhovující a vláda v rámci svého programového prohlášení vyjádřila zájem o legislativní posílení spolupráce jednotlivých složek s cílem zlepšit preventivní a kontrolní činnost na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V principech obsažených v úmluvě bude v rámci tohoto procesu přihlíženo s výhledem na její možnou budoucí ratifikaci. S ohledem na stávající podmínky však nelze určit jediný kompetentní orgán zodpovědný za provádění zmíněné politiky a vynucování vnitrostátních zákonů a předpisů o bezpečnosti a zdraví při práci v zemědělství. Neexistují zákonné mechanismy pro meziodvětvovou koordinaci mezi jednotlivými orgány inspekce práce, jak je vyžadováno čl. 4 úmluvy.

Česká republika tedy v současné době nesplňuje všechny požadavky úmluvy, a proto byly tyto instrumenty Mezinárodní organizace práce předkládány vládou Parlamentu se stanoviskem za současného stavu právního řádu je neratifikovat. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se s tímto názorem vlády plně ztotožnil. Ve stejném duchu se neslo projednávání i ve výboru zemědělském. Je pravda, že nakonec výbor zemědělský podle názoru svých členů při projednávání projevil nesouhlas s tímto návrhem. Tady je rozporné stanovisko, ale myslím, že je to jen určité nedorozumění, protože za stávajícího stavu legislativy není možné tuto úmluvu ratifikovat, byť věřím tomu, že to zemědělský výbor myslel dobře, ale bude určitě potřeba vytvořit k tomu podmínky, aby bylo možné tuto úmluvu ratifikovat.

Vážené dámy a pánové, požádal bych vás o schválení stanoviska ve smyslu usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nejprve udělím slovo zpravodajce výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní kolegyni Miladě Emmerové, potom zpravodaji zemědělského výboru panu poslanci Pavlu Kováčikovi.

 

Poslankyně Milada Emmerová: vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 21 z 2. schůze ze dne 19. září 2002.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. bere sněmovní tisk č. 1 na vědomí,

2. nedává souhlas s ratifikaci;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem seznámila Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Kováčik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP