(14.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Česká republika je touto smlouvou pověřena zajištěním jak projektové dokumentace, tak také je pověřena výstavbou. Polská republika bude náklady na výstavbu refundovat podílem, který odpovídá rozsahu mostní stavby na polském území, což je přibližně 25 %. Tyto náklady České republiky samozřejmě bude hradit fond dopravní infrastruktury. Předpokládají se náklady ve výši 11 milionů korun a samozřejmě budou optimalizovány veřejnou soutěží.

Problémy, které mohou být spojeny s výstavbou tohoto mostu, bude řešit smíšená česko-polská komise. Vedoucím české delegace ve smíšené komisi bude zástupce krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na polské straně to bude zástupce Dolnoslezského vojvodství.

Údržbu mostu bude zajišťovat česká strana, tak jak je uvedeno ve smlouvě mezi Českou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostů z roku 1998.

Dohoda, kterou vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu, byla podepsána na návrh vlády v roce 2002 ve Varšavě. Přijetím této smlouvy bude možné zahájit výstavbu hraničního mostu s termínem realizace zhruba jeden rok. Můžeme tím přispět k rozvoji oblasti Orlických hor.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o vyslovení souhlasu s tímto návrhem nové smlouvy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Pane místopředsedo, dámy a pánové, přečetl jsem si všechny dostupné materiály týkající se této smlouvy. Znám také místní problematiku, znám dobře Orlické Záhoří, kdysi jsem tam působil.

Domnívám se, že po zprávě pana ministra nejsou žádné konfliktní situace v této smlouvě. Myslím, že by bylo dobře, kdyby tuto smlouvu projednal zahraniční výbor, a nabízím ke zvážení předsedovi hospodářského výboru, zda se tím také bude zabývat. To je moje zpráva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otvírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana kolegy Kohlíčka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek ke sněmovnímu tisku č. 16 - smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového mostu přes Divokou Orlici.

Je to už čtvrtá smlouva, pokud se pamatuji, kterou tady projednáváme, o přeshraničním mostu, na severní hranici je to druhý takovýto most, který je projednáván. V minulém období to byly tři takové smlouvy.

Tato smlouva souvisí s projektem přeshraniční spolupráce, zpracování tendrové dokumentace na rekonstrukci silnice 2/311 Orlické Záhoří - Mostowice, která je vedena pod kódem CZ 00120101. Smlouva kromě toho, že pokrývá problémy se stávajícím mostem - nový most má mít světlost 15 metrů, stávající má světlost 8 metrů - má ještě dvě věci. Zavazuje polskou stranu, že upraví přístupové komunikace na vlastní náklady, a samozřejmě zavazuje českou stranu, že upraví přístupové komunikace na straně české.

Co je zvláštní na této smlouvě? Kromě těchto dvou částí smlouvy je tam ještě čl. 12 a 13, kde se říká, že ve smíšené česko-polské komisi mají obě strany za úkol řešit vzájemné spory dohodou a jsou povinny vzájemně si maximálně vycházet vstříc. To je trochu nadstandardní v porovnání s ostatními smlouvami.

Je zde také poněkud mlhavě určen termín dokončení. Je tam napsáno, že snahou obou smluvních stran bude dokončit stavbu v roce 2003. Já věřím, že se to podaří.

Chtěl bych doporučit, aby tato smlouva kromě toho, že bude projednávána v zahraničním výboru, byla podrobena zkoumání také v podvýboru pro dopravu v hospodářském výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní se přihlásil pan poslanec Hanuš, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si vás seznámit trochu šířeji s touto problematikou, protože tato akce hraničního přechodu je součástí větší akce, která by měla být zahájena 7. listopadu letošního roku. Jedná se o rekonstrukci přístupových komunikací na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Na tuto akci se nám podařilo díky euroregionu, jehož já jsem předsedou, získat ve dvou kolech finanční prostředky z programu Phare CBC velkých investičních projektů, a to ve výši 4,25 mil. eur. Na polské straně bude probíhat podobná akce, v menším rozsahu, zhruba 2 mil. eur, která na to dostala Polská republika. Hraniční přechod, který by se měl začít budovat ještě v letošním roce, by měl, pokud to všechno dobře dopadne, začít sloužit v příštím roce.

V současné době to znamená pro rychnovské občany, pokud se chtějí s malým nákladem dostat na polskou stranu, že musí jet buď do Náchoda, nebo do Dolní Lipky. Tím by se tato hranice otevřela. Měl by zde být přechod o nosnosti do 6 tun.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikdo. Já vás pro jistotu odhlásím, neboť mám dojem, že se počet fyzicky přítomných a elektronicky přítomných neshoduje.

Přikročíme k hlasování o přikázání.

 

Zahájil jsem hlasování č. 104. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 111 pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

32.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování
následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002
/sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

 

I v tomto případě úvodní slovo patří ministru dopravy a spojů panu Milanu Šimonovskému.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, před projednáním Senátem a ratifikací prezidentem republiky se Poslanecké sněmovně předkládá k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce. Tato smlouva byla podepsána v New Yorku dne 4. září 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP