(12.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Je zde návrh, abychom rozhodli podle § 90 odst. 2. Upozorňuji na toto ještě předtím, než dám slovo panu ministru a místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi, který v zastoupení pana ministra obrany návrh odůvodní.

Obdržel jsem od pánů poslanců z ODS řádně podepsané archy s dostatečným počtem podpisů, takže dochází k tomu, že mohu oznámit, že návrh na projednávání v režimu § 90 je vetován.

Pane místopředsedo a ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, pokusím se odůvodnit návrh na opravdu skoro technickou a velmi drobnou novelu branného zákona a možná, byť chápu stanovisko poslaneckého klubu ODS jako prostě legitimní právo opozice, že po mém vystoupení přece jen ještě zváží, zda je důvod k vetování tohoto návrhu zákona. Protože důvod, proč se tento návrh zákona předkládá, je poměrně prostý.

Podpisem prezidenta republiky byl schválen zákon č. 314/2002 Sb. Tento zákon byl schválen 31. května tohoto roku a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2003. Cílem tohoto zákona, který je poměrně obsáhle projednáván v Poslanecké sněmovně, bylo snížení počtu vojenských správních úřadů. Namísto do té doby nebo ještě v tuto chvíli platných 86 vojenských správních úřadů se tento počet snižuje na 35. Také dochází díky tomuto zákonu ke snížení počtu správních úřadů druhého stupně, což jsou velitelství územní obrany. Namísto stávajících osmi vzniká jeden jediný. A toto všechno již Poslanecká sněmovna schválila v květnu tohoto roku. Stanovila nově správní obvody těch 35 územních vojenských správ a v zákoně, tak jak je schválen a jak nabude účinnosti 1. 1., jsou vymezeny tyto správní obvody v návaznosti na jiný zákon, v návaznosti na zákon, kterým se stanoví sídla pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností. To jsou ty tzv. trojky v souvislosti s reformou veřejné správy.

A jelikož tento zákon, který stanovil vymezení nových správních obvodů, jsme schvalovali v době, kdy byl na stole původní vládní návrh, který počítal se 195 obcemi tzv. třetího stupně, v té době jsme schválili územní obvody, správní obvody těchto vojenských úřadů právě na těchto 195. Respektive správní obvody vojenských územních orgánů byly vymezeny správními obvody těch 195 trojek, tak to bylo rozhodnutí, které bylo legitimní a mělo logiku v květnu, kdy to sněmovna schvalovala. Pak ale pokračoval legislativní proces Senátu a Senát zvýšil počet obecních úřadů tzv. třetího stupně z těch 195 na 211 s tím, že už ale nekoresponduje tento nově schválený zákon o trojkách ve vazbě na reformu veřejné správy s tímto zákonem, který již v té době byl schválen.

Tento zákon, který tady je dnes v tuto chvíli před námi, nemá nic jiného za smysl nežli upravit vymezení správních obvodů vojenských správních úřadů ve vazbě na to, co již je ve schváleném zákonu o obecních úřadech s rozšířenou působností. V tomto zákoně, který máme před sebou, se nemění nic jiného nežli příloha číslo 1, kde se doplňují do vymezených správních obvodů jednotlivých vojenských územních orgánů obce, které byly nově dodány ve zbytku legislativního procesu při projednávání zákona o obecních úřadech s rozšířenou působností.

Mně to připadá poněkud nesmyslné a byl bych rád, kdybyste se ještě nad tím zamysleli, protože se dostaneme díky tomuto postupu poslanců ODS do situace, kdy paradoxně budeme mít k 1. 1. příštího roku vymezeny správní obvody vojenských správních úřadů v prvním stupni, budeme mít vymezeny podle území správních obvodů obce s rozšířenou působností, kde mezitím nastaly změny. Ve své podstatě dojde k tomu, že některá území v České republice budou nepokryta a nebudou se na ně vztahovat správní úřady vojenských správ v prvním stupni. To mi připadá opravdu docela zbytečný postoj. A byl bych rád, kdybyste ještě tento svůj postoj zvážili.

Když to tedy shrnu, nemá tento zákon za účel nic jiného nežli reagovat na to, že Senát Parlamentu České republiky rozšířil počet obcí s rozšířenou působností z původních 195. Nic jiného tento zákon nedělá, tak aby správní obvody se kryly a nebyla hluchá místa, kde správní obvody územních vojenských orgánů nebudou moci vykonávat svoje působnosti, nebo tam bude minimálně vznikat právní zmatek po dobu několika prvních týdnů či měsíců příštího roku. Proto je snaha, aby se všechno stihlo ještě k 1. 1. příštího roku, aby vše fungovalo tak, jak fungovat má.

Tolik asi v tuto chvíli k odůvodnění. Doufám, že i kolegové, kteří podepsali veto, si v tuto chvíli uvědomili, že to veto je opravdu velmi absurdní v tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi. Připomínám, že pokud by kolegové signatáři veta chtěli případně stáhnout své podpisy, tak k tomu budou mít možnost, podle mého výkladu jednacího řádu, do skončení obecné rozpravy.

V tuto chvíli prosím, aby se slova ujal určený zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, předkládaný vládní návrh zákona myslím dostatečně uvedl pan ministr Gross. Já se omezím na poměrně velmi stručné konstatování.

Územní působnost územních vojenských správ byla vymezena správními obvody obcí s rozšířenou působností podle vládního návrhu zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. V konečném znění zákona schváleného dne 13. června 2002, zákon č. 314/2002 Sb., byly stanoveny další obce s rozšířenou působností. V důsledku toho je nezbytné doplnit přílohu branného zákona o tyto další obce s rozšířenou působností, a tak zpřesnit územní působnost územních vojenských správ.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem. Odpovídá článku 79 odst. 1 Ústavy České republiky, podle kterého správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. Navrhovaná novelizace přílohy branného zákona není v rozporu se závazky, které má Česká republika a její ozbrojené síly k organizaci Severoatlantické smlouvy, není v rozporu ani s právem Evropských společenství, která neznají jednotnou právní úpravu branné povinnosti a doplňování ozbrojených sil.

Doplnění přílohy branného zákona nezvýší objem činnosti územních vojenských správ ani nebude vyžadovat potřebu dalších finančních prostředků.

Poněvadž se jedná o jednoduchou právní úpravu, která je vyvolána zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, navrhuji podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb. zkrácení projednávání tohoto zákona na pět dnů.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP