(10.20 hodin)
(pokračuje Filip)

V tomto případě tedy pokračuje projednávání podle § 90 odst. 7.

Končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli pan navrhovatel nebo pan zpravodaj si přejí mít závěrečné slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ani na chvíli jsem nechtěl rozpoutat ani moravské, dokonce ani brněnské emoce. Na okraj bych vám chtěl sdělit, že moje maminka se narodila ve Strážnici a můj tatínek ve Frýdku-Místku.

Chtěl jsem jenom říci, že nebylo možné nebo není korektní vysvětlovat tuto novelu nějakým vědomým nebo nevědomým pochybením předchozí vlády. To, že teoreticky to bylo možno řešit před volbami ještě v Senátu, je sice pravda, ale zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny už neumožňuje, aby po volbách Poslanecká sněmovna vrácené přepracované zákony ze Senátu projednávala dál v normálním legislativním procesu. Byli jsme prostě v situaci, kdy jsme skutečně stáli před tím: máme se v Senátu snažit buďto udělat tento krok, anebo zase přehodit sídlo Nejvyššího správního soudu z Brna do Prahy, nebo nikoli. A rozhodli jsme se, že nikoli, protože 1. ledna příštího roku je mnohem důležitější mít správní soudnictví a toto, jak se ukazuje, lze řešit touto dílčí novelou ve zrychleném řízení.

A pokud se týče pana poslance Koudelky, zdůrazňoval jsem, že je smyslem toho, aby se rozložilo na všechny krajské soudy pokud možno řízení v azylových věcech. To ovšem vůbec nesouvisí s tím, kde je sídlo Nejvyššího správního soudu, to je příslušnost krajských soudů v prvostupňovém řízení, protože v azylových věcech opravdu už delší dobu máme systém, kde správní řízení je jednostupňové a rovnou proti rozhodnutí správního orgánu, Ministerstva vnitra, o neudělení azylu se jde rovnou k soudu, což považuji za nepochybné pozitivum.

Děkuji vám za pozornost. Ještě jednou opakuji. Nechtěl jsem se vůbec dotknout moravských kolegů a kolegyň a Brna, ale fakt, že Brno má právnickou fakultu a má nedostatek soudců, si stále nedovedu vysvětlit. My do Brna těžko sháníme soudce. To je prostě fakt, který trvá, a vysvětlení, které jsem tady uváděl, jsem říkal jako můj subjektivní dojem. Byl bych velmi rád, kdyby se tato situace zlepšila.

Mimo jiné, chcete-li tedy znát ještě jednu příčinu. Máme relativně velký počet zájemců o nástup ke správnímu soudnictví jak z veřejné správy, od státních zaměstnanců, tak např. z advokacie. Ale protože, jak víte, nové soudce jmenuje prezident republiky, tak musím otevřeně říci, že asi v 15 případech nám bylo odmítnuto jmenování těchto soudců budoucích, protože nikdy nebyli u soudu a nemají žádnou soudní praxi. To je tedy další problém, jak naplnit od 1. ledna 2003 správní soudnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ptám se pana zpravodaje, jestli má také zájem o závěrečné slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Jenom pro rekapitulaci. V diskusi zaznělo pět vystoupení a ani jedno neučinilo návrh, takže platí jenom ten první původní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní rozhodneme, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku č. 69 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 z přítomných 178 poslanců pro 108, proti 37. Návrh byl schválen. Bylo rozhodnuto, že můžeme v jednání pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo do podrobné rozpravy hlásí. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu.

A protože nebyl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 69."

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 179 pro 115, proti jeden. Návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji předkladateli, děkuji zpravodaji.

A dříve než zahájíme další bod, hlásí se předseda klubu ČSSD pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Žádám v této chvíli o přestávku na poradu klubu sociální demokracie, a to na dobu 10 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, žádosti vyhovuji. Sejdeme se opět v 10.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP