(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zvu všechny do sněmovní síně, abychom mohli pokračovat v projednávání schváleného pořadu. V tuto chvíli bychom se měli zabývat bodem

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření
v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
/sněmovní tisk 59/ - prvé čtení podle § 90 odst 2

 

Avizováno bylo, že tento tisk by měl být projednán v tzv. devadesátkovém režimu. Mám ale před sebou řádně podepsaný arch, kde je hodně přes 50 podpisů našich kolegů z ODS, kteří vetují projednávání ve zkráceném režimu. Tuto předlohu budeme projednávat podle standardního postupu.

Pan ministr Mlynář je již připraven. Prosím ho, aby vládní návrh odůvodnil. Vás všechny prosím, abyste se posadili a pozorně sledovali to, co pan ministr Mlynář řekne.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte, abych odůvodnil sněmovní tisk č. 59 - návrh novely tzv. kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. a dalších zákonů, který vychází přímo z programového prohlášení vlády, která se k předložení tohoto zákona výslovně zavázala.

Podstatou návrhu je změna institucionálního zabezpečení výkonu státní správy na úsecích veřejných informačních systémů, telekomunikací, poštovních služeb a elektronického podpisu, a to zřízením Ministerstva informatiky s účinností k 1. 1. 2003. Na toto ministerstvo by měly přejít uvedené kompetence z Úřadu pro veřejné informační systémy, který přijetím tohoto zákona zanikne, z úseku Ministerstva dopravy a spojů, pro oblast elektronického podpisu pak z Úřadu na ochranu osobních údajů.

Chápu názor mnohých kolegů poslanců, že je legitimní otázkou, zda potřebujeme takovéto ministerstvo. Pokusím se stručně shrnout čtyři důvody, proč se vláda domnívá, že vznik takového úřadu má smysl.

Prvním důvodem je skutečnost, že informatika je průřezový obor a prochází řadou lidských činností včetně většiny resortních. Dosud se této oblasti věnoval Úřad pro veřejné informační systémy, jehož postavení mimo vládní strukturu však nebylo efektivní. Ve vztahu k jednotlivým resortům měl jen minimální šanci prosadit některá koncepční řešení. Oblastí se také zabýval ministr bez portfeje, nicméně bez existence minimálního odborného zázemí jeho práce nebyla zcela efektivní.

Druhou skutečností je stav, který panuje v Evropské unii a ve všech vyspělých zemích, totiž konvergence v oblasti telekomunikací a informatiky do jednoho oboru. Rozdělení informatiky do Úřadu pro veřejné informační systémy a telekomunikací do Ministerstva dopravy a spojů je velmi málo efektivní a z hlediska přístupu k EU se stane brzy zcela nepřijatelné.

Třetím důvodem je nutná příprava legislativy jak v oblasti telekomunikací, tak i tzv. I - rozvoje, nebo informatizace agend veřejné správy. To je oblast, které se v tuto chvíli koncepčně a systémově dosud nikdo nevěnoval.

Čtvrtým smyslem zřízení ministerstva je koordinace výdajů na informatiku, věc, kterou zejména kolegové z rozpočtového výboru velmi dobře znají, protože v minulosti rozpočtový výbor opakovaně na tuto skutečnost upozorňoval, to znamená na stav, kdy se výdaje v jednotlivých resortech na informační systémy velmi koordinují (ne- ?), a tím dochází k poměrně nehospodárnému nakládání s finančními prostředky.

Schválíte-li zákon, nový resort vznikne sloučením tří existující agend, což znamená také kromě převodu kompetencí i návrh přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří na dotčených úřadech vykonávají kompetence a úřad.

Chtěl bych zdůraznit, že zřízení nového ministerstva nebude klást žádné zvýšené nároky na státní rozpočet, neboť se pouze slučují existující agendy z oblasti spojů z Ministerstva dopravy a spojů, z Úřadu pro veřejné informační systémy, jehož rozpočet je 68 milionů. Je to jeden z mála úřadů, jehož číslovka v příslušné rozpočtové kapitole začíná číslicí 0, a bude tomu tak i do budoucnosti. I nové ministerstvo bude mít velmi nízký rozpočet ve vztahu k jiným rozpočtům jiných resortů, neboť naše práce bude především koordinační a legislativní.

Pro úplnost musím ještě dodat, že úřad bude sídlit v budově stávajícího Úřadu pro veřejné informační systémy, a že tedy nevzniká nárok ani na vznik nové budovy či nových zabezpečovacích kapacit úřadu.

Předložený návrh zákona obsahuje ještě jednu věc v oblasti kompetenční, totiž upravuje příslušnost Ministerstva spravedlnosti ve věcech zastupování České republiky při vyřizování stížností na porušování mezinárodního paktu o občanských a politických právech a před výborem OSN pro lidská práva. Zpřesňuje také kompetence ministerstva dopravy jako ústředního orgánu státní správy. Zpřesnění příslušnosti Ministerstva spravedlnosti ve věcech zastupování České republiky je bezrozpravová záležitost a vláda k němu přistoupila proto, že všechny ostatní změny v kompetenčním zákoně odkládá na připravovaný nový kompetenční zákon, který by měl nově vymezit kompetence mezi jednotlivými resorty.

Vláda uvedený návrh zákona projednala na své schůzi 18. srpna a usnesla se, že navrhne Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas podle § 90 odst. 2 zákona č. 90. Důvod je dvojí. Především to, že navrhovaná úprava je věcně velmi jednoduchá, přesun kompetencí uvnitř ústředních orgánů státní správy nezakládá nové kompetence a nezvyšuje nároky na státní rozpočet. Druhý důvod je také ten, že na české politické scéně panuje úzus, že je věcí vlády, aby si upravila své kompetence sama. V minulosti Poslanecká sněmovna v tomto smyslu vycházela vládě vstříc.

Respektuji názor kolegů z ODS, kteří se principiálně stavějí proti nadužívání § 90, a proto si dovolím v podrobné rozpravě navrhnout příslušné zkrácení projednávání tohoto návrhu zákona, neboť mám také na mysli osudy těch lidí, kterých se delimitace týkají. Velmi bych si přál, aby se zbytečně neprotahoval stav nejistoty pro jednotlivé lidi, kterých se delimitace týká.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi. Zpravodajem pro první čtení byl určen poslanec Tom Zajíček. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych vám předložil velmi stručnou předkladatelskou zprávu k sněmovnímu tisku 59, kterým je vládní návrh na vydání zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a změní se tím také některé zákony.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP