(15.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu a připomínám, jak jistě všichni dobře vědí, že pozměňovací návrhy v této situaci nejsou přípustné.

Jako první se přihlásil pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, jakkoliv nepatřím k těm, kteří by byli nadšeni z toho, že se sem mediální zákon dostává prostřednictvím veta prezidenta republiky, a jakkoliv nepatřím ani k těm, kdo se domnívají, že tento zákon je z nějakého ohledu protiústavní, domnívám se, že ten zákon je špatný a že bychom měli využít veta prezidenta republiky k tomu, abychom se nad svým hlasováním ještě jednou zamysleli.

Hlavním důvodem, který vedl kluby čtyřkoalice k námitkám proti tomuto zákonu a k hlasování proti zákonu, je to, že zákon mění podnikatelská pravidla uprostřed hry. Licencované subjekty v elektronických médiích, které dostaly v minulých letech licence, je dostávaly na časově omezenou dobu. Věděly to, taková byla pravidla přidělených licencí. Tento zákon, a to je zřejmě jeho nejvážnější chyba, mění pravidla uprostřed hry a náhle těmto subjektům dává právní nárok na prodloužení licence.

Domnívám se, že je to chyba a že spolu s dalšími legislativními nedostatky tohoto zákona je dostatek důvodů, aby Poslanecká sněmovna ještě jednou zvážila svůj postoj, a proto budou poslanecké kluby čtyřkoalice hlasovat pro prezidentské veto.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji poslanci Mlynářovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Jestli se nikdo do rozpravy nehlásí, tak -

Prosil bych jenom zeptat se, co to je za pána zde přítomného, kdo hovoří s panem místopředsedou. (Hlasy: Pan poslanec…) Vidím ho jen zezadu. Prosím, ano. (Veselí.)

Ukončil jsem rozpravu.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů podle sněmovního tisku 717/6."

Je nastaven potřebný počet hlasů, to znamená 101 hlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 176 poslanců 135 hlasovalo pro, 36 hlasovalo proti. Usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.

 

Děkuji.

 

Dostáváme se k bodu dvě našeho programu, kterým je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 809/4/ - vrácený Senátem/

 

Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 809/5. Vítám mezi námi senátora Karla Bartáka. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil poslanec Rostislav Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, při projednávání sněmovního tisku 809/5 si můžeme uvědomit, že už koncem 19. století začalo být zřejmé, že jsou vize či předpovědi chování každého složitého systému nesmírně obtížné. A systém zdravotnictví bezesporu složitý je. A pravidla podobná průzračným newtonovským pravidlům zde neplatí. Tuto skutečnost si zřejmě uvědomil resortní ministr při projednávání čtyř zákonů na Legislativní radě vlády. To si zcela jistě uvědomili i předkladatelé této technické novely při jejím projednávání v senátním výboru i na přerušeném jednání Senátu. Jednoduchým příkladem může být pohyb vypuštěného pouťového balonku - průzračná newtonovská pravidla přece platí i pro něj. Jeho pohyb je však ovlivňován tolika náhodnými vlivy, že předpovědět jeho povahu je s ubíhajícím časem postupně nemožné.

Právě na složité systémy se vztahuje všeobecné známý efekt motýlího křídla. Ten znamená, že i zcela náhodný či zanedbatelný jev může mít nečekané a mohutné důsledky, zvláště v závislosti na čtverci času. Pro složité jevy totiž platí, že stačí zcela nepatrná odchylka z řady proměnných a výsledek se těžko dá odhadnout.

Pozměňovací návrhy z dílny Senátu jsou klasickým příkladem efektu motýlího křídla. Jelikož však pocházejí ze zlatnické legislativní dílny Senátu, z dílny, v níž bylo bezesporu každé slovo umně cizelováno a broušeno do jasu, doporučuji Poslanecké sněmovně jejich přijetí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zlatnická dílna Senátu - to je opět obohacení terminologie používané v této sněmovně.

Táži se, zda se chce k předloženým návrhům vyjádřit zástupkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, někdo za omluvenou zpravodajku poslankyni Taťánu Jirousovou. (Hlasy: Je tady.) Tak to mám špatnou informaci.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Jsem tady, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, doporučuji přijmout vzhledem k tomu, že se na mne obrátili i kolegové z fakulty, senátní návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

Nejdříve v rozpravě požádáme o vystoupení senátora Karla Bartáka. Po něm poslanec Cabrnoch.

 

Senátor Karel Barták: Děkuji vám, vážený pane předsedo, za udělení slova.

Milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, předně mi dovolte, abych vyslovil uznání poslancům Rostislavu Čevelovi a Milanu Cabrnochovi za zpracování a Poslanecké sněmovně jako celku za kvalitní projednání v pořadí již 22. novely doslova archaického zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Předpokládám, že máte k dispozici text s názvem "Informace pro poslance Poslanecké sněmovny o Senátem přijatých pozměňovacích návrzích", který jsem zpracoval.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP