(13.30 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: K proceduře bych chtěl říci následující. V první řadě bych chtěl konstatovat, že pozměňovací návrh A, který máme v tisku 674/3 a poté i 674/4, si nikdo neosvojil, a proto by neměl být součástí tisku 674/4 a měl by být považován za nehlasovatelný. To je první věc.

Pokud bychom s tím souhlasili, nehlasovali bychom tedy o návrhu A z tisku 674/4. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích tisku 674/4, jak byly podány, to znamená v pořadí B, C1 a C2. Dále bych chtěl podotknout, že v případě, že bude schválen pozměňovací návrh B, potom jsou u pozměňovacího návrhu C2 nehlasovatelné jeho části II., IV., V. a VI., neboť jsou totožné s pozměňovacím návrhem ve stejných částech pod označením B. Nakonec bychom hlasovali o legislativně technických pozměňovacích návrzích, jak jsem je přednesl ve třetím čtení, které zharmonizují a dají legislativní logiku předloženým pozměňovacím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou nějaké připomínky k takto navržené proceduře? Není tomu tak.

 

O návrhu této procedury rozhodneme v hlasování pořadové číslo 317, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 138 vyslovilo 131 a jeden byl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím návrhy na základě schválené procedury a před hlasováním se k nim vždy s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pokud stále sněmovna souhlasí s tím, že si nikdo neosvojil pozměňovací návrh A v opakovaném druhém čtení, je tedy nehlasovatelný, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod označením B z tisku 674/4. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 318 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 116 a 4 byli proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vzhledem k tomu, že byl schválen pozměňovací návrh B, potom jsou u pozměňovacího návrhu C2 nehlasovatelné jeho části II., IV., V. a VI., neboť jsou totožné s pozměňovacím návrhem pod označením B. To jen na doplnění. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C1. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 319 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 141 vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C2 s tím, jak jsem avizoval, že nehlasovatelné jsou jeho části II., IV., V. a VI. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 320 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 131 a 9 bylo proti.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl ve třetím čtení a které harmonizují schválené pozměňovací návrhy s celkovým návrhem. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel kladné stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 321 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 138 a 2 byli proti.

 

Chápu to tak, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, podle sněmovního tisku 674, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 322 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 144 vyslovilo 123 a 9 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 94 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

94.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů
na členy Rady České televize a při jejich volbě

 

Návrh tohoto usnesení vám byl rozdán na lavice. Prosím předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Mareše, aby se ujal slova. Já jsem v tuto chvíli obdržela informaci, že předseda výboru pan poslanec Mareš není přítomen.

Prosím, zda by se některý z místopředsedů výboru mohl ujmout slova a zdůvodnit tento návrh. Já chvíli počkám. Myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom mohli tento velice stručný a myslím nekonfliktní bod projednat. Prosím někoho z představitelů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby se ujal přednesení tohoto bodu. Prosím o klid.

Pan poslanec Vidím byl včera zvolen předsedou volebního výboru, je tedy logické, aby se této práce ujal on. Hovoří předseda volebního výboru pan poslanec Vidím. Prosím o klid.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tisk, který máte před sebou, jehož obsahem je návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě, vychází z dikce zákona 39/2001, kterým se mění zákon o České televizi. Kroky, které Poslanecká sněmovna ve věci volby nové rady učinila, které jsou již za námi, tedy ustanovení volebního výboru, potvrzení předsedy a sdělení o volbě místopředsedů, máme v tomto okamžiku za sebou, a posledním krokem, který je ještě mezi vyhlášením lhůty pro podávání návrhů a tímto okamžikem, je právě přijetí usnesení o podrobnostech postupu při výběru kandidátů. Domnívám se, že není nezbytné, abych tento text předčítal, máte jej všichni před sebou.

Požádal bych paní předsedající, kdyby mohla k tomuto návrhu zahájit rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do všeobecné rozpravy se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, domnívám se, že kromě těch bodů, které v tomto okamžiku návrh usnesení Poslanecké sněmovny obsahuje, tedy proces předkládání jednotlivých návrhů oprávněnými osobami a dále pak žádosti směřující na nově zvolenou Radu ČT, Poslanecká sněmovna by současně měla v tomto usnesení uložit volebnímu výboru, aby on byl tím, kdo posoudí, zda návrhy jednotlivých kandidátů odpovídají dikci zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP