(13.40 hodin)

(pokračuje Vidím)

A současně, že i subjekty, které předkládají tyto návrhy, jsou oprávněnými subjekty. Proto si dovolím v podrobné rozpravě přednést jeden doplňující návrh k předloženému návrhu usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do všeobecné rozpravy? Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ještě než dám slovo panu poslanci Vidímovi, uvedu, že návrh usnesení byl rozdán písemně. To znamená, že není třeba jej celý v podrobné rozpravě číst. Slovo má pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Dámy a pánové, dovolím si navrhnout, aby předložený návrh usnesení Poslanecké sněmovny byl doplněn o nový bod 2 a), který by obsahoval následující text: Volební výbory posoudí, zda kandidáti na členy Rady České televize byli navrženi oprávněnými organizacemi a sdruženími podle zákona číslo 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zda navržení kandidáti splňují předpoklady uvedené v citovaném zákoně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Nyní budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení, a sice tak, že nejdříve o doplňujícím návrhu pana poslance Vidíma, poté o návrhu usnesení jako o celku.

Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. V tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování.

 

Jak už jsem řekla, nejprve budeme hlasovat o doplňujícím návrhu pana poslance Vidíma.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 323 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 118 a jeden byl proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení tak, jak byl doplněn přijatým návrhem pana poslance Vidíma.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 324 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 126 vyslovilo 117 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

V tuto chvíli se vracíme k projednávání přerušených bodů

 

87.
Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie
/sněmovní tisk 796/

 

88.
Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie

 

kde byla ukončena sloučená obecná rozprava.

Ještě před zahájením rozpravy podrobné rozpravy mě požádal o vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan se závěrečným slovem.

Prosím o klid. Hovoří ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nemám snadný úkol, protože tady zazněla spousta velmi závažných věcí, i když většina z nich mimo zadání a mimo téma té souhrnné zprávy. Nicméně tak závažných, že na ně není možné nereagovat. Současně jsem si vědom toho, že času je málo a že vaše pozornost je upjata jiným směrem.

Chci zdůraznit, že existují samozřejmě rozdílné scénáře rozšíření EU od přijímání zemí po skupinkách až po - jak tady už zaznělo - velký třesk, big bang. Zatím není jasné, jak rozšíření EU bude vypadat.

Nicméně dovolil bych si být mnohem optimističtější než někteří poslanci. Tady mám na mysli zvláště vystoupení pana poslance Svobody z minulého týdne. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že ČR patří mezi nejlépe připravené země a její místo, pevně věřím, bude mezi skupinou zemí, které budou vstupovat do EU jako první. A samozřejmě bych mohl toto tvrzení podložit řadou argumentů, ale to bychom tu byli až do večera. Doufám, že se najde další možnost v prostorách parlamentu pro takovouto závažnou diskusi.

Vstoupit do EU mezi prvními zeměmi je hlavním cílem ČR jako celku a musím zdůraznit, že to je i hlavním cílem této vlády, i když - a přiznám se, že to nechápu - bůhví proč nás někteří poslanci včetně pana poslance Svobody podezírají z toho, že jednáme jen pod tlakem EU, což považuji za skutečně nepochopení, za absurditu, za nesmysl. Není pravda, že vláda chápe proces příprav členství v EU jako úkol zadaný zvenčí, jako úkol vnucený, jako něco, co nám není vlastní, co sami nechceme. Naopak jsme právě přesvědčeni o tom, že potřebujeme zmodernizovat naši společnost, naši zemi, a že řada věcí, které potřebujeme splnit, abychom vstoupili do EU, jsou přesně ty věci, které potřebujeme k tomu, abychom se stali moderní, prosperující, demokratickou zemí, abychom se mohli zařadit do demokratické evropské rodiny. Jsem přesvědčen o tom, že nehrozí nebezpečí, že po vstupu do unie budeme, jak říkal pan poslanec, spíše kulhajícími kandidáty a spíše trpěnými členy. Naopak jsem přesvědčen, že budeme plnoprávnými členy, kteří se budou aktivně účastnit i spolurozhodování o tom, jak bude příští Evropa vypadat.

A už nerozumím odkazu na roli, kterou dnes hrajeme v Severoatlantické alianci. V Severoatlantické alianci přes veškeré problémy, které máme my, ale i další země Severoatlantické aliance, jsme zemí respektovanou, což naposled tu zdůraznil generální tajemník aliance lord George Robertson.

Vláda i parlament několikrát potvrdily skutečnost, že vnímáme vstup do EU jako něco, co je zcela v souladu s národními zájmy. Proto mě překvapilo, že tady někteří poslanci začali řešit problém, o kterém jsem se domníval - zcela evidentně naivně - že si tento parlament tohoto státu vyřešil na začátku roku 1996, kdy tehdejší vláda podala přihlášku do EU.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP