(13.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Laštůvkovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Po ukončení obecné rozpravy mě požádal o slovo předseda klubu ČSSD, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, měl bych krátký procedurální návrh, a to přerušit projednávání tohoto bodu, poté zařadit na jednání body 105, to je tisk 674, a potom bod 94, což je usnesení k volbě Rady České televize, a po projednání těchto dvou bodů navrhuji pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pokusím se přivolat do sněmovny dostatek poslanců. Odhlašuji vás a žádám o novou registraci.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 316, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 103 poslanců pro se vyslovilo 94, 3 byli proti, takže návrh byl přijat.

 

Tento bod jsme tedy přerušili po obecné rozpravě, to znamená, že po projednání bodů 105 a 94 budeme pokračovat závěrečným slovem ministra zahraničních věcí a poté bude podrobná rozprava k těmto dvěma bodům, ke každému zvlášť.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

105.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích
ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky
Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání
vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech
ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 674/4.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení tohoto návrhu, a ptám se, kdo se do ní hlásí. Slovo má pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že u tohoto vládního návrhu zákona proběhlo dvojí druhé čtení, považuji za nutné přednést legislativně technické pozměňovací návrhy k tisku 674/4, neboť tyto legislativně technické návrhy dají do souladu pozměňovací návrhy přednesené jak v původním, tak v opakovaném druhém čtení.

Legislativně technické pozměňovací návrhy, které předkládám, tedy zní.

1. U pozměňovacího návrhu BI poslance Marka Bendy se za první uvozovky vkládá čárka a vypustí se písmeno "a)", a za slovo "předpisů" se doplní čárka.

2. U pozměňovacího návrhu BIV poslance Marka Bendy se slova "Část 3" nahradí slovy "Část 4".

3. U pozměňovacího návrhu BV poslance Marka Bendy se označení "§ 3" nahradí označením "§ 4".

4. U pozměňovacího návrhu BVI poslance Marka Bendy se označení "§ 3" nahradí označením "§4".

5. U pozměňovacího návrhu C2 III poslance Bohuslava Sobotky se slova "Část 2" nahrazují slovy "Část 3" a označení "§ 2" se nahradí označením "§ 3".

Tolik tedy legislativně technické pozměňovací návrhy, tak abychom dali do souladu přednesené pozměňovací návrhy, které se tak stanou hlasovatelnými.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení k tomuto návrhu zákona? Pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zrekapituloval alespoň teď ve třetím čtení ještě jednou, jak došlo k tomu, že tento státní dluhopisový program je vypisován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. - Pokračujte pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Chtěl bych zde znovu zdůraznit, že Smlouva mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, je produktem pohlcení východního Německa Německem západním, je to výsledek - to saldo - toho, že německé firmy jednostranně neplnily své závazky vyplývající z mezinárodní rámcové smlouvy, a proto, i když uznávám, že celková částka tohoto salda, jak je upravena a jak je řešena původním tiskem 674, bez naprosto neorganických doplňků, které zde vznesl kolega Benda, neřeší to základní, tzn. dlouhodobý dluh Spolkové republiky Německo vůči České republice, který je reparačním nárokem, tedy nárokem, který je nezpochybnitelný a který Česká republika v tomto jednání nevznesla.

Domnívám se, že vzhledem k tomu, co jsem zde řekl, je naprosto pochopitelné, proč náš klub k tomuto tisku má velmi rezervovaný postoj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? - Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. - Není tomu tak.

Udílím tedy slovo zpravodaji panu poslanci Kocourkovi, aby nás seznámil s tím, jak budeme hlasovat o předložených návrzích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP