(10.30 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Čili domnívám se, že je dobře, že jsme tuto zprávu zařadili na program pléna, domnívám se, že rovněž bude dobře, když tato zpráva bude dále projednávána v příslušných specializovaných orgánech Poslanecké sněmovny.

Paní předsedající, pokud se nemýlím, zazněly dva návrhy usnesení. Jeden návrh v tom smyslu, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zprávou předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a druhý návrh, který jsme předložil já, byl návrh, ve kterém Poslanecká sněmovna žádá stálou komisi pro sdělovací prostředky, aby se dále zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra a předložila do 30. 6. t. r. zprávu o svých zjištěních v této věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji, měla jsem pocit, že součástí vašeho usnesení bylo i vzetí této zprávy na vědomí.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nikoli, paní místopředsedkyně, to nebylo součástí mého návrhu na usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, jsou tu tedy dva návrhy, o kterých budeme hlasovat. Ještě se hlásí pan ministr Dostál, který chce otevřít nám rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Já jsem návrh v podrobné rozpravě nepodal, takže hlasování o něm není možné. Udělal jsem to proto, že se pan Kučera s panem zpravodajem dohodli na návrhu usnesení. S tím souhlasím, aby se to dalo do mediální komise.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tento návrh tedy nebyl podán, protože je pravda že nebyl zopakován v podrobné rozpravě. Jak pan ministr řekl - úmyslně. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Budeme tedy hlasovat o jediném návrhu, který zde padl. Prosím, pane zpravodaji, přečtěte jej ještě jednou, aby všichni věděli, o čem hlasují.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. Chtěl bych ještě poděkovat panu ministru Dostálovi za opravu mé zpravodajské informace.

V tuto chvíli budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá stálou komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, aby se dále zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů FTV Premiéra a předložila Poslanecké sněmovně do 31. 6. zprávu o svých zjištěních v této věci."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 311, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 pro vyslovilo 162 a jeden byl proti. Konstatuji tedy, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předsedovi Martinu Muchkovi za jeho účast při projednávání tohoto bodu i za jeho informace a jménem Poslanecké sněmovny se s ním loučím.

 

Dalším bodem je přerušený bod číslo

 

43.
Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů
(zákon o České konsolidační agentuře)
/sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

 

Ve čtvrtek 22. února jsme vedli obecnou rozpravu, kterou jsme ukončili, a po závěrečném slově místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka jsme jednání před hlasováním o přednesených návrzích přerušili.

Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Martina Kocourka, aby se ujal slova a přednesl návrhy, o kterých budeme hlasovat. Z mých podkladů vyplývá, že byl předložen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování panem poslance Šafaříkem a návrh na zamítnutí panem poslance Doležalem.

Prosím tedy pana poslance Kocourka, aby se ujal své zpravodajské úlohy.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, v rozpravě k tomuto návrhu zazněl návrh na vrácení předkladatelům k přepracování, to byl první návrh od kolegy Šafaříka, a poté zde zazněl návrh na zamítnutí od kolegy Doležala.

Nejprve bychom tedy hlasovali o návrhu kolegy Šafaříka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan předseda klubu ODS pan poslanec Tlustý. Má slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, žádám o 10 minut na poradu klubu ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Budeme tedy pokračovat v 10.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP