(10.20 hodin)

(pokračuje Kučera st.)

Ale takto, z jedné vody na čisto po vyslechnutí několika referátů, aniž jsem měl možnost o těch věcech dál přemýšlet, bych považoval přijmout navrhované usnesení, za velmi, velmi nezodpovědné a hlavně nic neřešící.

Sněmovna by odmítla zprávu předsedy a co by bylo dál? Nic. A to nemluvím o tom, že z některých vystoupení na mne dýchla ještě jedna věc - využít této příležitosti, využít diskuse o jedné konkrétní kauze k tomu, aby se tady znovu do Poslanecké sněmovny dostal námět, který až doposud drtivá většina sněmovny odmítala, to je otázka volného prodeje licencí pro celoplošné televize, případně celoplošná rádia, tedy něco, s čím je v Evropě zkušenost spíš záporná nežli kladná.

Nemohu se zbavit koneckonců dojmu, že to celé vede nakonec i k tomu, protože jestliže můj ctěný předřečník tady řekl, že vlastně radu nepotřebujeme, že by stačila jedna podatelna s razítkem a jednou úřednicí, že je to v podstatě ve velmi krátké době už druhý pokus, abychom se zbavili orgánu, který by měl pracovat, který by měl dobře pracovat, a koneckonců orgánu, který je v tuto chvíli orgánem státní správy, státním regulačním orgánem. Takže zbavili jsme se už jedné nepohodlné televizní rady, teď se zbavíme patrně jedné nepohodlné Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pak už nám zbudou nějaké malinké radičky rozhlasové, ČTK, a bude vymalováno.

Já bych před tímto postupem velmi důrazně varoval a myslím si, že by to bylo to nejhorší, co by nás mohlo v dané chvíli potkat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Pan poslanec Mlynář má slovo.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Já jen zareaguji, aby mi bylo dobře rozuměno. Prosím paní předsedající, aby panu poslanci Kučerovi vzkázala, že mé vystoupení rozhodně nebylo míněno tak, že bychom měli zrušit Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Já jsem pouze řekl, že pokud by rada měla postupovat tak alibisticky, jako to činí v této zprávě, pak bychom ji nepotřebovali. Myslím, že kritika jejího postupu neznamená její zrušení, ba právě naopak.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. Končím obecnou rozpravu.

Můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové. Já bych se ještě k té diskusi rád poté vyjádřil v závěrečném slově zpravodaje, ale dovolte, abych teď předložil návrh usnesení, ve kterém jsme se shodli s kolegou Kučerou.

Dovoluji si navrhnout usnesení, aby Poslanecká sněmovna požádala stálou komisi pro sdělovací prostředky, aby se tímto problémem dále zabývala. Konkrétně navrhuji toto usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá stálou komisi pro sdělovací prostředky, aby se dále zabývala postupem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů v FTV Premiéra a předložila Poslanecké sněmovně do 30. 6. zprávu o svých zjištěních v této věci." Tolik můj návrh usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Bylo mi oznámeno, že pan předseda Muchka si přál reagovat ještě na některé otázky z obecné rozpravy. Já myslím, že mu mohu udělit k této odpovědi slovo i v rozpravě podrobné, aby bylo těmto otázkám vyhověno. Takže slovo má pan předseda Martin Muchka.

 

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Muchka: Děkuji za slovo. Ono šlo spíš o to, že jsem byl vyzván k odpovědi na otázky, takže toho použiji zcela stručně.

K panu ministru Dostálovi - ty žádosti IPB, které zde byly citovány z roku, 1997 a 1998, byly zamítnuty nikoli z důvodu, že se rada držela pravidla 51-49, ale proto, že tyto žádosti předjímaly - zdůrazňuji předjímaly - dikci bankovního zákona, což je poněkud svérázná metoda. To byl důvod k zamítnutí. Jinak pravidlo 51-49, jak víme, bylo předmětem mnoha diskusí jak na kulturním výboru, tak na stálé parlamentní komisi pro sdělovací prostředky a v nových návrzích zákona už to vypadá úplně jinak. Proto rada, jak jsem říkal, ho považuje v tuto chvíli již za překonané, ale všechny případy řeší ad hoc.

Teď k panu poslanci Mlynářovi. Tam bych se vyjádřil k tomu, co říkal, že není až úplně spokojen s mými odpověďmi. Já osobně také někdy lituji, že nemáme větší pravomoci, ale bohužel třeba ve věci pátrání po zdrojích finančních prostředků těch kterých provozovatelů rada nemá pravomoci orgánu například pro potírání hospodářské kriminality.

Teď co se týče odbornosti. Ano, rada zkoumá bezprostředně vliv lidí, kteří mají co činit s vysíláním. Majitelé společnosti, provozovatel licence společnost GES je složena z lidí, kteří vliv na vysílání bezprostředně nemají, takže jejich odbornost ve vztahu - řekněme tomu mediální odbornost zkoumána skutečně nebyla.

A teď k otázce, co se týče mé nepřítomnosti na zasedání. Já jsem byl mimo republiku v době od 18. ledna do 1. února, i když jsem byl v denním telefonickém kontaktu s úřadem. Pokud jsem měl možnost důkladně prověřit, jak to bylo: tento bod byl standardním jednacím bodem všech zasedání a konkrétně přípravu druhého zasedání jsem já nedělal, ta byla plně v kompetenci zastupujícího prvního místopředsedy a bod byl zařazen poté, kdy 17. ledna odeslal žadatel doplňující údaje a tímto podáním odstranil vady. Takže zařazení tohoto bodu na program jednání bylo naprosto v souladu s vnitřními pravidly rady.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Probíhá podrobná rozprava. Ptám se, zda se hlásí někdo do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové. Dříve než přednesu návrhy usnesení, které zazněly v rozpravě, dovolte mi, abych se velmi stručně vyjádřil k tomuto bodu, který jsme v tuto chvíli absolvovali. Já se domnívám, že v každém případě potřebujeme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Vyplývá to z platného zákona a počítá s ní nový zákon, který se připravuje. Ale myslím si, že nepotřebujeme radu, která je bezzubá, radu, která není schopná působit jako plnohodnotný orgán státní správy v této oblasti, že nepotřebujeme radu, která není schopna dosáhnout dodržování původních projektů, na základě kterých byly udělovány např. celoplošné televizní licence.

Myslím si, že ty názory se různí v tom smyslu, do jaké míry tuto bezzubost rady způsobuje současná legislativní úprava a do jaké míry tuto bezzubost může způsobit chování konkrétních členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Já jsem velmi přemýšlel, když jsem navrhoval zařazení tohoto bodu, zda by nebylo lepší, aby se tento bod zařadil na jednání příslušné mediální komise nebo školského výboru a abychom tímto bodem nezatěžovali plénum Poslanecké sněmovny. Ale jsem v tuto chvíli rád, že tento bod byl zařazen na program celé schůze Poslanecké sněmovny. A jsem tomu rád právě v souvislosti s nově připravovaným zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.

Vážení kolegové, vážené kolegyně. My všichni pracujeme v určitých odborných výborech, jsme pohrouženi do problematiky jednotlivých návrhů zákonů, specializujeme se, snažíme se působit v té oblasti, které nejlépe rozumíme, a tudíž nám samozřejmě nezbývá časová ani jiná kapacita pro to, abychom se stejně podrobně zabývali všemi zákony, které procházejí touto Poslaneckou sněmovnou. Bývá tomu tak, že tyto návrhy zákonů bývají často připravovány a projednávány v užších specializovaných odborných skupinách, tvořených poslanci této Poslanecké sněmovny. Tak je tomu i se zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání. Prakticky se podobou tohoto zákona v této Poslanecké sněmovně zabývá pouze několik málo poslanců.

Já jsem rád, že tato debata umožnila připomenout všem členům Poslanecké sněmovny, o jak závažný zákon se bude jednat. A doufám, že to pomůže i tomu, aby až o tomto zákoně budeme jednat, až o něm budeme hlasovat, tak abyste si možná připomněli všechny souvislosti, abychom si připomněli ty informace, které zazněly při projednávání této zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a s tímto plným vědomím poté hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích, o kterých při projednávání této velmi klíčové normy budeme hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP