(10.10 hodin)

(pokračuje Dostál)

Dnem 30. 6. 1997 a následujícím upřesněním ze dne 19. 11. 1997 požádala tehdejší IPB - ten dokument je podepsán panem ing. Liborem Procházkou - Radu České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o povolení převodu obchodního podílu ve společnosti FTV Premiéra z IPB na společnost Domeana. Rada svým rozhodnutím ze dne 21. ledna 1998 převod zamítla s odvoláním na pravidlo rady ze dne 1. 7. 1997, které stanoví, že pro udělení souhlasu s převody majetkových podílů ve společnostech - to prosím cituji - které jsou provozovateli vysílání a které vycházejí z požadavků, aby byli většinově zachováni původní společníci subjektu žádajícího o udělení licence. Toto kritérium dle písemného odůvodnění rady, podle kterého musí být zachována majorita 51 % původních společníků po dobu platnosti licence, bude nadále uplatňováno ve všech případech, kdy bude rada rozhodovat o změnách licencí provedených po 1. 7. 1997. Co následovalo, víme a pan předseda se nám to tady snažil marně vysvětlit.

Musím závěrem pouze konstatovat, že rada nejenže neučinila příslušné opatření k nápravě vlastnických vztahů jako předpokládanou reakci na příslušná povolení ke změně licence vydané radou v minulosti a nejenže jednala v rozporu s pravidly rady, která jsem citoval, ze dne 1. 7. 1997, ale svým rozhodnutím ve své podstatě také opět umožnila změnu vlastnické struktury ve společnosti FTV Premiéra a významným způsobem tak ovlivnila možnost získat společnost, která je držitelem licence, zpět pod kontrolu IPB, resp. jejího nástupce ČSOB. Nechci tyto věci nakonec ještě nazývat pravými jmény. To znamená, že rada se nesnažila dosáhnout stavu, který původně uváděla jako podmínku platnosti v případě změny licence.

Z toho důvodu si dovoluji podat ctěné sněmovně návrh usnesení k tomuto bodu:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zprávou předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s. r. o.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru kultury. Jen upozorňuji, že návrh usnesení musí podat v podrobné rozpravě. Nyní se koná obecná.

Slovo má pan poslanec Mlynáře.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, jen stručně zareaguji na odpovědi pana předsedy Muchky, kterého si jinak osobně vážím a nezávidím mu situaci, ve které v tuto chvíli je.

Moje první otázka by směřovala k podstatě věci, totiž proč rada nepřerušila proces, proč nevyužila možností, které jí zákon dává, a proč rozhodovala tak rychle. Ale to, co mě poněkud překvapilo, byla odpověď na druhou otázku. Informace, že rada vůbec nezkoumala, odkud společnost GES Holding Real Investment získá finanční prostředky na navýšení, je popravdě řečeno mírně šokující. Stačí-li Radě pro rozhlasové a televizní vysílání potvrzení spořitelny obdobné tomu, jako když si jdu vyřizovat home credit o tom, že mám dostatečný zůstatek na účtu, pak musím říci, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vůbec neplní roli, kterou na ni zákon klade - tedy být dohlížitelem a regulátorem v této oblasti.

Podotýkám, že moje otázka, zda byly zkoumány odborné kvality nových společníků FTV Premiéra, resp. lidí kolem GES Holdingu, směřovala k tomu, že v minulosti přece všechna licenční řízení brala tyto věci do úvahy. Televize Prima, dříve Premiéra, získala licenci na základě projektu, který byl zaštítěn takovými jmény, jako byl pan režisér Menzel. Byl to jeden z důvodů, proč byla tato licence udělena. Je-li dnes lhostejno, kdo licenci vlastní, pak skutečně diskutujme odpovědně o tom, zda není lepší licence prodávat a dražit a nechat v tomto prostředí zcela volné podnikatelské podmínky.

Konečně poslední poznámka nesměřovala k tomu, proč 13. 2. byl objednán posudek na to, zda revokovat rozhodnutí rady předešlé, tedy vyhovět předběžnému opatření obchodního soudu. Ptal jsem se, možná nesrozumitelně, ale na podstatu věci, proč rada předtím, než rozhodla ve prospěch změny majetkové struktury FTV Premiéra, si nevyžádala odborný právní posudek, zda tedy má či nemá možnosti postupovat jinak. Pokud si takový posudek objednala, pak kdo jej vypracoval.

Musím říci, že ze zprávy rady na mě působí velký alibismus. Jestliže pan předseda tady řekl, že v podstatě z hlediska zákona a rady je všechno v pořádku, protože FTV Premiéra je nadále držitelem licence, a je tedy fakticky jedno, že mezitím FTV Premiéra už dávno nevlastní ti, kteří licenci obdrželi, ale společnost Domeana, potažmo IPB a nyní GES Holding, pak je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání naprosto zbytečný orgán. Stačí jedna podatelna, kam budou držitelé licencí oznamovat změny ve své majetkové struktuře, a hotovo. Potom Radu pro rozhlasové a televizní vysílání zrušme.

Na závěr se připojím k návrhu usnesení pana ministra Dostála a budu podporovat to, abychom zprávu nepřijali.

Chtěl bych nicméně využít ještě obecné rozpravy k jedné poslední otázce na pana předsedu Muchku. Uvedl a ve zprávě je také napsáno, že nebyl přítomen předmětnému kritickému jednání, kdy rada rozhodovala o změně majetkové struktury FTV Premiéra, protože byl na dovolené. To respektuji, a chtěl bych se nicméně zeptat, zda tento bod byl na programu rady již předtím, než jste na dovolenou odjel, resp. v době, kdy jste ji plánoval. Nebo v případě, že tomu tak nebylo, zda byl zařazen skutečně na poslední chvíli a kým.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ke slovu se hlásí pan poslanec Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dnes jsem se původně do rozpravy vůbec nechtěl hlásit, nýbrž jsem chtěl naopak velmi pozorně poslouchat, o čem tady bude vlastně řeč, protože ač jsem členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, a myslím, že patřím spíše k aktivnějším členům této komise, o řadě věcí, o kterých se tady dnes hovořilo, jsem slyšel dnes poprvé. Jsou to pro mne velmi zajímavé skutečnosti a myslím si, že jsou to skutečnosti, nad nimiž je potřebné se zamyslet. Přesto přese všechno na mne diskuse a některé momenty, které z diskuse vyplývají, případně navrhovaná usnesení, činí dojem, jako kdybychom měli přijmout usnesení, aniž jsme měli možnost řádně se nejen nad věcmi zamyslet, ale také je patřičným způsobem zkoumat a analyzovat. A z této analýzy vyvodit závěr.

Je mi velice líto, ale po tom, co jsem tady zaslechl jak od pana předsedy Muchky, tak pana Sobotky, pana ministra Dostála, tak na základě těchto informací bych opravdu velice rád o těchto věcech přemýšlel, zkoumal je, opakuji znova - analyzoval, vyvozoval závěry. Místo toho nám tady dnes bude nabízeno, abychom zprávu odmítli. Tomu nerozumím. Považoval bych na naprosto regulérní a řekl bych dokonce velmi potřebné, aby na základě toho, co jsme dnes slyšeli - a v tom smyslu podám v podrobné rozpravě jiný návrh usnesení - všechny tyto informace, případně další dostupné informace dostaly k dispozici přinejmenším garanční orgány sněmovny, tedy řekněme stálá komise pro sdělovací prostředky, případně podvýbor pro mediální legislativu, tam došlo k jednání, tam došlo k analýze a potom byly znovu všechny tyto záležitosti znovu předloženy sněmovně, která pak rozhodne, zda je nebo není spokojena s tím, co se stalo, případně jak to bylo řešeno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP