(10.00 hodin)

(pokračuje Muchka)

Já mám obavu, že tady musím odpovědět, že o finanční situaci ve společnosti držitele licence už víme všichni zhruba 6 - 7 let, protože ty problémy začaly v době, kdy začala vysílat televize Premiéra, nikoliv televize Prima. Vzpomeňte si všichni na tu dobu. Je to dlouho, a týkalo se to managementu vedeného panem Mejstříkem, posléze panem Petanou a pokračovalo to dále. Už od té doby se tam valí ten největší problém, a to jsou dluhy, které v podstatě jsou vyčísleny velmi mlhavě. Musím odpovědět - ano, rada o tom dlouhodobě věděla. To byla odpověď asi poslanci Sobotkovi.

Nyní k otázkám pana poslance Mlynáře. Já bych trochu polemizoval s jeho tvrzením, že televizní licence je nejcennější věc ve společnosti Domeana. To, co o společnosti Domeana víme, nás spíše vede k přesvědčení, že vlastnictví společnosti, provozovatel licence, je spíše minoritou, protože Domeana má aktivity, které posuzovat rozhodně nepřísluší Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ale teď k otázkám. Proč rada zahájila správní řízení s FTV, když věděla, že byl podán Československou obchodní bankou návrh k rozhodčímu soudu. Prostě proto, že zákon jí to ukládá. FTV si podala žádost, a jak je napsáno v naší informaci, kdokoliv z provozovatelů si podá žádost, rada je povinna tuto žádost akceptovat a zahájit v tomto smyslu správní řízení. Může ho přerušit, může ho ukončit atd., ale řízení zahájit musí. Také jsme v informaci uvedli, že pokud by rada řízení nezahájila, nastupuje v případě satelitní registrace po 30 dnech, v případě licence po 60 dnech pozitivní fikce. To je pojistka proti tomu, aby rada nebyla nečinná.

Je tady další otázka poslance Mlynáře, zda zkoumá rada původ zdrojů, které byly přislíbeny na zvýšení. Prosím vás pěkně, my v těchto věcech máme jediné oprávnění, a to zkoumat, zda zdroje skutečně jsou, zda ten, kdo o změnu žádá, má k dispozici takové prostředky. Ale odkud prostředky vzal, k tomu se nedostaneme přes bankovní tajemství, protože my se musíme spokojit s vyjádřením příslušné banky nebo jiného finančního úřadu, že dotyčná společnost nebo dotyčná fyzická osoba má k dispozici deklarované prostředky.

Třetí otázka. Prověřovala rada finanční a odborné kvality - říkám to stručně - nových lidí, kteří ovládají společnost, držitele licence, to znamená GES a nový management? Zkoumat odborné kvality, to je velice problematická záležitost, protože my k tomu nemáme podle zákona možnost, ani není předepsáno u provozovatele, jestli má mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání atd. My můžeme v podstatě zvažovat, zda ten který žadatel nebo provozovatel má nějaké zkušenosti z praxe s vysíláním, ale tímto způsobem bychom nedovolili nikomu novému, aby vstoupil na trh. Myslím si, že tudy asi pravomoci rady nepovedou ani v novém zákoně.

Co se týče finančního zázemí, na to už jsem odpověděl v předchozí otázce, protože ve chvíli, kdy rada dostane ujištění od finančního ústavu, že prostředky jsou k dispozici, nemá právo dále pátrat.

Poslední otázka pana poslance Mlynáře se týkala časového posunu, proč si rada vyžádala právní posudek dopadu předběžných opatření až 13. února. Já bych řekl, že odpověď je již v datech a v posloupnosti. Tady šlo nikoliv o to, že bychom potřebovali vysvětlit, co to znamená. Právní posudek se týkal pouze případné možnosti revokace, ale vzhledem k časové souvztažnosti tam ta možnost z hlediska právního posudku není. Právní posudky byly dva, máme je k dispozici. Avšak tady se jedná o jednu věc. Rada totiž rozuměla tomu, proč Československá obchodní banka nepodávala návrh na předběžné opatření před 1. lednem. Podle staré praxe návrh podaný před 1. lednem t. r. neznamenal vůbec nic z hlediska konečného termínu. Teprve od 1. ledna platí novela občanského soudního řádu, která ukládá příslušným soudům vydat nápravná opatření do sedmi dnů. Rada tedy chápala, proč se tak nestalo do konce minulého roku, ale jak jsme uvedli, nerozumíme tomu, proč návrh na předběžné opatření - jedno, dvě nebo více, to už není podstatné u vědomí toho, že žádost byla podána - proč tento návrh nebyl ze strany ČSOB podán v termínu bezprostředně po 1. lednu, kdy to bylo možné.

Tolik k otázkám pana poslance Mlynáře.

Pan ministr Dostál se tázal, proč rada souhlasila s neprůhledným prodejen Domeany. Ta otázka je tak složitá, že na to se nedá jednoduše odpovědět. Neprůhledný prodej Domeany - znovu bych odkázal na zprávu za rok 1999. Tam je to dost podrobně popsáno. Nechci to tady číst. Jsou to dva dlouhé odstavce na straně 55. Subjektů se tam vyskytovalo několik. Reakce na novelu bankovního zákona byla nutná. Tím jsme byli přímo vázáni, protože jsme si vyžádali stanovisko České národní banky. Viceguvernér Dědek nám tehdy sdělil, že setrvání FTV ve vlastnictví IPB by znamenalo nelegální stav. Proto se konalo tak, jak se konalo. IPB - je to trošku složitější - navrhla přes Domeanu majetkový subholding atd., ale je skutečně lepší si to přečíst. Moje odpověď je taková, pane ministře - je to tak, jak je to popsáno v naší zprávě za rok 1999.

Druhá otázka, jestli jsem to správně pochopil, proč rada souhlasila s převodem licence na neznámé osoby. Rada v tomto případě zastává názor, tak jak bylo napsáno v informaci, že k převodu licence nedošlo, protože držitel licence je stále společnost FTV Premiéra. Z důvodů, které začaly právě aplikací bankovního zákona, se stalo to, že majitelem společnosti Domeana - tam byly ty peripetie, že to mělo být jen dočasně - se staly místo IPB, a to už je, jak jsme zdůraznili loni při hodnocení správního řízení z léta, za Domeanou do struktury GES holdingu podle stávajícího zákona my vlastně nemůžeme. Pokud se rada dopracovala k tomu, že v mezích možností i nad rámec zákona o vysílání zjistila konečného vlastníka a to, že ve společnostech, nikoliv s.r.o., ale v akciových společnostech, jsou akcie na jméno, rada už prakticky šla nad rámec svých možností a vyčerpala je.

To je asi vše. Pan poslanec Talíř žádnou otázku neměl, pan poslanec Pleva rovněž ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu Martinu Muchkovi. Dále vidím přihlášku pana ministra Dostála a připraví se pan poslanec Mlynář.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Paní místopředsedkyně, děkuji panu předsedovi za jeho odpovědi. Bohužel mě nepotěšil, ani já ho nepotěším. Já bych mu trošku připomněl záležitost, kterak vypadaly okolnosti převodu stoprocentního podílu v FTV Premiéra. Mám to přesně zaznamenáno. Myslím, že byste si to pak měl dát do své zprávy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP