(Jednání pokračovalo v 10.52 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném projednávání tohoto bodu. Udílím slovo místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu mít nějaký rozsáhlejší projev, protože účelem mého vystoupení je otevřít znovu rozpravu. Chtěl bych pouze upozornit na to, že jednání bankovní rady prokázalo, že význam tohoto zákona je dalekosáhlý, že je na místě se jím zabývat a že by bylo velmi vhodné, abychom pro zvládnutí dluhů z transformace tento zákon podpořili a schválili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan ministr otevřel rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Slovo má pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v souladu s jednacím řádem navrhl zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech o 35 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se přihlásil pan poslanec Doležal. Připraví se pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na slova, která tady řekl místopředseda vlády pan ministr Špidla, a abych i já po jednání nikoli bankovní rady, ale bankovní komise vzal zpět svůj návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, já chci využít toho, že je otevřena rozprava, a upozornit pouze na jednu zásadní věc. Problémy Konsolidační banky a její transformace jsou jedním z klíčových problémů ekonomiky, které jsou známy už několik let. Dokonce si myslím, že i tato vláda měla ve svém programovém prohlášení transformaci konsolidačních institucí. Bylo známo, že Konsolidační banka má časově omezenou licenci bankovní, bylo to známo dostatečně dlouho, dokonce již jednou docházelo k prodlužování této licence.

My tady stojíme před rozhodováním o této konsolidační agentuře téměř tři roky, kdy vláda, vědoma si těchto informací, se ujala moci. Přesto uplynulo tolik času a my dnes projednáváme tento zákon ve stavu velkého časového presu, protože bankovní licence bance končí z příslušného zákona v srpnu t. r.

Já musím upozornit na to, že přístup vlády v tomto považuji za nepříliš zodpovědný, protože ten úkol byl znám skutečně dlouho. Dnes nechci hovořit k některým dílčím problémům tohoto zákona, považuji za podstatné, že tady je. Předpokládám, že v rámci druhého čtení v něm proběhnou ještě změny. Je nutné, aby tam byly posíleny určité kontrolní mechanismy - jiné, než jsou zatím navrženy v rovině Ministerstvo financí a vláda. Chci podtrhnout, že tady je vážným selháním vlády, že nám tento zákon posílá pouhých pět a půl měsíce předtím, než bance skončí licence. A pokud by skončila, aniž by byl tento zákon přijat, tak si uvědomme, že nutným krokem je likvidace banky se všemi aktivy, která tam jsou, a víme, že dnes je to vlastně jeden z nejproblematičtějších bodů české ekonomiky.

Chci na to pouze upozornit, protože to považuji za podstatnou souvislost tohoto projednávání. Ale protože považujeme za důležité, aby tento zákon byl, a nechceme dělat obstrukce vedoucí k tomu, aby skončila licence Konsolidační bance a nebyl žádný zákon, který by upravoval činnost dnešní Konsolidační banky, tak budeme souhlasit s tím, aby zákon prošel do dalšího čtení včetně zkrácení lhůty. Pevně věřím, že se povedou důsledná jednání o konečné podobě tohoto zákona, protože ho považujeme za jeden z klíčových pro další fázi transformace české ekonomiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Do rozpravy se dále hlásí pan ministr Mertlík. Pane ministře, nechtěl byste raději závěrečné slovo? Ne.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem měl dosti rozsáhlé závěrečné slovo už při prvním ukončení rozpravy, tak bych se ho rád vzdal. Nyní bych chtěl pouze vyjádřit souhlas předkladatele s návrhem pana poslance Sobotky na zkrácení lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Rozpravu končím.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat pouze o jediném návrhu, a to o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který přednesl pan poslanec Šafařík.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 312, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 22 a 106 bylo proti.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 313 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 169 a nikdo nebyl proti.

 

Registruji technickou poznámku pana poslance Hojdara.

 

Poslanec Josef Hojdar: Já jsem chtěl požádat o přikázání hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, měl jste tak učinit v době, kdy jsem se ptala, kdo navrhuje, abychom o těchto návrzích rozhodli.

Pakliže nebude námitka z pléna, dám hlasovat o návrhu pana poslance Hojdara.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP