(16.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Krátký jako zpravodaj mě sice neslyší - má se posadit ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 761/3.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, v rozpravě ve druhém čtení jsem upozornil na některé problémy, které jsou spojeny s tiskem 761/2, to je usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které se týkaly spíše legislativně technických problémů. Musím tedy bohužel konstatovat, že v tisku 761/3 tyto legislativně technické problémy nebyly odstraněny, naopak, jediný případ, kdy byly věci uvedeny správně, byl změněn tak, že to sice odpovídá duchu ostatních návrhů, ale není to uvedeno tak, jak je obvyklé a zřejmé. Upozorním na některé věci, které se toho týkají.

Budu nyní mluvit už o tisku 761/3. V bodě 16 se navrhuje v § 20 vypustit dosavadní odst. 4. Dále se ale potom v bodě 17 a v bodě 18 mluví o odstavcích 3 a 4, ačkoli jde už o odstavce, které by byly upraveny tím způsobem, že by byl přijat bod 16. Přijetí bodu 16 však není nijak ve sněmovně jisté, a tudíž se domnívám, že tak, jak je obvyklé, měli bychom v bodech 17 a 18 se odvolávat na původní odstavce 2 a 3.

Podobný problém se týká bodu 20, podobný problém se ale týká také např. bodů 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, dále bodů 67 - 79. Dále bych chtěl upozornit na to, že v bodě 81 se v § 72 odst. 2, druhá věta, před slovo "úkony" vkládá slovo "právní", avšak v této větě je slovo "úkony" dvakrát, a není tedy zřejmé, kam se vlastně toto slovo vkládá.

Dále upozorňuji na bod 84, kde je rovněž chybně označení písmene, dále na bod 91. Již ve druhém čtení jsem upozorňoval na bod 2, který navrhuje zrušit nadpis v § 89, a podle výtisku zákona, který já mám v ASPI k dispozici, v § 89 žádný nadpis není. Nadpis je nad § 89. Kuriózní situace vzniká mezi body 107 a 108, kde se navrhuje v § 89 odst. 1 zrušit písm. m), ale v dalším bodu se hovoří o tom, že v § 89 odst. 1 se má zrušit písm. o). Ve skutečnosti ale nepochybně navrhovatelé myslí současné písm. p), které je tam uvedeno.

V bodu 115 je ten případ, kdy to dosud bylo uvedeno v usnesení výboru dobře, ale nyní se to změnilo na stav, který je i jinde špatně. Podobný problém je v bodech 119, 120, 128 atd.

Domnívám se, že před hlasováním by se mělo vyjasnit, jestli za tohoto stavu je možné o tomto tisku takovýmto způsobem vůbec rozhodovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Krátkého.

 

Poslanec Libor Krátký: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych reagovat na pana kolegu Exnera. To, co on říkal, by mělo určitou logiku v případě, že bychom ten odstavec, který obsahuje 149 drobných pozměňovacích návrhů, hlasovali bod po bodu a skutečně by bylo možné, že některý bod přijat bude a některý ne. Já ale chci navrhnout takovou proceduru, že se bude hlasovat - a chtěl bych požádat o souhlas s touto procedurou sněmovnu - o těch celých blocích a tím pádem to dílčí přečíslování a přejmenování jednotlivých odstavců je v pořádku. Bylo by v pořádku, pokud tato procedura bude takto schválena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Exner asi s tímto nechce souhlasit? Ne.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, je to v zásadě jedno. Důležité je, abychom nevyvolali nějaký zmatek. Chci ale požádat o to, abychom v následujících bodech v části A hlasovali samostatně, a to bohužel celou věc komplikuje. Jde o body 19, 34, 35, 37, 39, 46, 49, 50, 56, 58, 62, dále společně o bodech 67 - 79, které se týkají jednoho problému, dále o bodech 83, 84, 85, dále o bodech 90, 91, o bodě 101, o bodě 103, 105, 107, 108, 109, 111, 112 a 113, dále o bodech 116, 118, 122, 125, 127, 128 a o bodu 132. Samozřejmě předpokládám, že také budeme samostatně hlasovat o těch bodech, kterých se týkají pozměňovací návrhy pod písmeny B až D.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské funkce a dal návrhy na hlasování.

 

Poslanec Libor Krátký: Zopakuji tedy to, co jsem říkal již předtím. Nesouhlasím jako zpravodaj s postupem, který navrhl pan kolega Exner. Naopak navrhuji, aby bylo hlasováno po jednotlivých blocích, které jsou označeny písmeny A, B, C a D, a sice v pořadí B, C a D, což jsou pozměňovací návrhy vůči bloku 149 pozměňovacích návrhů, které byly uvedeny pod bodem A a jsou výsledkem projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Znovu zopakuji proceduru. Nejprve o bodech B, C a D - o každém z nich jako o celku, a posléze o bodu A ve znění případných přijatých pozměňovacích návrhů v těchto třech předchozích hlasováních.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď nevím. Pan poslanec Exner znovu bude protestovat? Já už o tom dám hlasovat. Prosím vás, poslouchejte tyto repliky. Já si ta slova nezapisuji, pak dám jednoduše hlasovat buď podle pana poslance Krátkého, nebo podle pana poslance Exnera, a nebudu opakovat detaily, názvy bodů a bloků těch či oněch bodů návrhu zákona. Takže, prosím vás, poslouchejte.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Myslím si, že není možné vnutit Poslanecké sněmovně hlasování o 149 bodech, které se týkají nejméně 140 problémů, jedním jediným hlasováním, jestliže je stanovisko některých poslanců, že by hlasovali různě o různých bodech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP