(12.10 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, jsem přesvědčen, že to vůbec není v rozporu s přijatým zákonem, protože tam se předpokládá inventarizace takového majetku do 31. 3. a lhůta je tam do 31. 12. letošního roku. Do té doby já doufám, že takový zákon přijmeme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Nebudeme vést diskusi o hlasovatelnosti nebo nehlasovatelnosti. Myslím, že to nejrychleji vyřešíme, když o tomto doprovodném usnesení budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 z přítomných 149 pro 28, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme projednali v prvním čtení návrh zákona, který jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru petičnímu a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Současně jsme schválili šedesátidenní lhůtu pro jeho projednání.

Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji i všem zúčastněným. Končím projednávání bodu 47.

 

Než budeme pokračovat dále, dovolte mi několik technických sdělení. Obrátili se na mne někteří zástupci klubů s dotazy, jak bude vypadat program dnešního odpoledne, s tím, že sněhová kalamita a problémy s dopravou trvají.

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně, abychom udělali pauzu ve 12.30 pouze na 40 minut a po této krátké pauze pokračovali v jednání minimálně do 15 hodin. Od 15 hodin - pokud je mi známo - jsou další důležitá jednání jednotlivých politických stran. Doporučuji tedy sněmovně, abychom dnešní den ukončili v 15 hodin. Buďte na to připraveni a neutíkejte už nyní po polední přestávce.

 

Nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Kdo souhlasí s tím, že sněmovna dnes ukončí své jednání v 15 hodin, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 151 pro 99, proti 15. Návrh byl přijat. Schválili jsme, že polední přestávka bude od 12.30 hodin do 13.10.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů,
sjednaný v Bruselu dne 26.června 1999
/sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si v tomto případě být velmi stručný, protože mohu odkázat na podrobné úvodní slovo z prvního čtení tohoto návrhu.

Zejména bych rád upozornil na nemilou skutečnost, která se předkladateli stala, a já se za to opravdu omlouvám. V textu, tak jak byl dopraven do Poslanecké sněmovny, došlo na straně 4 u kapitoly 1, specifické přílohy F, k nepřesnému překladu z francouzského originálu, a došlo tam k záměně slov, což potom vláda odstranila usnesením vlády dne 14. června 2000 č. 613, kterým změnila a upravila text smlouvy. Poslanecká sněmovna s tím byla prostřednictvím příslušného gesčního výboru seznámena a nyní by podle mého soudu nemělo již nic bránit schválení této normy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Světlanu Navarovou, aby se ujala slova a odůvodnila usnesení výboru, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 660/1.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, Česká republika je smluvní stranou mezinárodní smlouvy o zjednodušení a sladění celních režimů z roku 1973. Úmluva již dosti zastarala a její revize, zahájená v roce 1995, byla v červnu 1999 dokončena a schválena. Výsledkem je Protokol o změně mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, obsažený v tisku 660. Protokol sestává ze tří dodatků. Dodatky I. a II. mají obecný charakter a jsou pro budoucí smluvní strany povinné. Dodatek III. obsahuje konkrétní specifické přílohy, které se rovněž navrhuje přijmout.

Budoucí závazky Česká republika buď již splňuje, či splňovat v potřebné době bude, snad s jedinou výjimkou, a to je kapitola 3, specifická příloha E, přeprava zboží podél pobřeží, protože pobřeží bohužel nemáme.

Zahraniční výbor návrh projednal, a to v podstatě bez problémů či střetů. Usnesení zahraničního výboru č. 182 ze dne 10. ledna máte k dispozici v tisku 660/1. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem o změně mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaným v Bruselu dne 26. 6. 1999, včetně dodatku I. mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, dodatku II. všeobecná příloha a dodatku III. specifické přílohy s výjimkou specifické přílohy E, kapitola 3, přeprava zboží podél pobřeží."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování podle návrhu usnesení zahraničního výboru. Všichni jej máme písemně. Jde o návrh usnesení č. 182 obsažený ve sněmovním tisku 660/1.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Potřebné kvorum máme.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 z 92 přítomných 89 pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Tím končíme projednávání bodu 48. Děkuji panu ministrovi, který ovšem zůstane i nadále sedět za stolkem zpravodajů. Děkuji paní poslankyni Navarové jako zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

49.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze
/sněmovní tisk 757/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se ujal slova místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, na rozdíl od předchozího hlasování, které bylo velmi důležité a neobvyklé v tom smyslu, že šlo o mezinárodní protokol, který je fundamentální z hlediska zdokonalování mezinárodní úpravy celní služby, v tomto případě jde v podstatě o rutinnější úkol, o druhé čtení smlouvy o vzájemné ochraně investic s Alžírskou republikou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP