(12.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Já bych si dovolil upozornit zejména na dvě skutečnosti, kterými je tato smlouva charakteristická a odlišuje se od běžně přijímané úpravy, resp. úpravy standardní, z které vychází Česká republika při vyjednávání. První z nich je skutečnost, že v článku 4 Vyvlastnění, odškodnění a náhrada ztrát je uvedeno takové znění, které zaručuje investorům poškozeným jakýmikoli akcemi orgánů či ozbrojených sil hostitelského státu spravedlivou a přiměřenou náhradu, bez ohledu na to, jaké zacházení je v tomto případě poskytováno domácím investorům. Jde o jakýsi nadstandard proti obvyklému zajištění péče odpovídající národním podmínkám. Toto je v Alžírsku velmi důležité, protože víme, že zde bylo v minulosti významné politické napětí. Zároveň je ale třeba říci, že v současné době je zde situace podstatně stabilizovanější, a to je také jedním z předpokladů pro to, aby tato smlouva mohla být uzavřena.

Druhou zvláštností této smlouvy proti obvyklé praxi je ustanovení o jazykových verzích, kde všechny tři verze, a to česká, arabská a francouzská, mají stejnou platnost. Z našeho pohledu je to právní úprava neobvyklá, byla zařazena do této smlouvy na výslovný požadavek alžírské strany, která uvedla, že je to jediná forma, v jaké je zvyklá tyto smlouvy uzavírat. Při složitém projednávání, které probíhalo několik let mezi pracovníky Ministerstva financí ČR a alžírskou stranou, jsme došli k názoru, že tato podmínka je pro nás akceptovatelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Lubomíra Zaorálka a poté zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Recmana, aby se postupně ujali slova a odůvodnili usnesení, která nám byla opět rozdána jako sněmovní tisky 757/1 a 2. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane místopředsedo. Já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno předřečníkem panem ministrem, a s tím, že se situace v Alžíru uklidňuje, že jsou tam vhodné podmínky pro investování. Takže i zahraniční výbor projednal tuto smlouvu bez nějaké bouřlivější diskuse a já vám mohu přečíst usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně a ve kterém předkládá parlamentu k vyslovení souhlasu Dohodu mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic. Tolik usnesení navrhované Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče, příště trošku přitlačte na mikrofon, ani já už jsem nemohl zesílit svůj reproduktor pod stolem. Hovořit bude pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jako zpravodaj chci uvést, že tato dvoustranná ekonomická dohoda s Alžírskem byla sjednána již v roce 1996 a následujícího roku došlo k jejímu schválení českou vládou. Po celé tři roky se však nepodařilo nalézt vhodnou příležitost k tomu, aby dohoda byla podepsána, a podpis dohody byl několikrát odložen. Nakonec byla dohoda podepsána ministry financí obou zemí při příležitosti výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze.

Mohu jenom potvrdit slova ministra financí, že tato dohoda nevybočuje z rámce daného standardní dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Maďarskou republikou v roce 1996 s těmi dvěma výjimkami, které uvedl ministr financí ve svém úvodním expozé.

Proto rozpočtový výbor na své 40. schůzi, která proběhla dne 17. ledna 2001, přijal usnesení 402, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 757/2. Nebudu vás podrobně s tímto seznamovat, pouze se závěrem, ve kterém rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto dohodou - sněmovní tisk 757 - Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Usnesení obou dvou výborů jsou identická. Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení navrženém jak zahraničním, tak rozpočtovým výborem.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 104 poslanců pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi financí i oběma zpravodajům. Končím projednávání bodu č. 49. Jako posledním před polední přestávkou se budeme zabývat bodem č. 50. Ještě pro upřesnění - po polední přestávce, kdy začneme ve 13.10 hodin, jsou pevně stanoveny body, které se týkají místopředsedy vlády a ministra zahraničí Jana Kavana, a to 46, 61, 63, 87 a 88, kde jsou zpravodajové: pan kolega Zahradil, Tollner, Nájemník a Zvěřina.

 

Přikročíme k projednání bodu 50, kterým je

 

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Cartagenský
protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000
/sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem předloženého protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií a které mohou mít nepříznivý vliv na ochranu a využívání biologické rozmanitosti. Tento protokol je zaměřen především na přenos živých modifikovaných organismů přes hranice států. Jeho základním principem je princip předběžné opatrnosti. Protokol je řazen v současnosti k nejvýznamnějším mezinárodním smlouvám v oblasti životního prostředí. Jeho ratifikací, vážená sněmovno, přispějeme významně k posílení mezinárodní prestiže České republiky a k přípravě na vstup do Evropské unie, kde platí v této oblasti velmi přísné předpisy.

Na základě podrobného projednání ve dvou výborech - ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a ve výboru zahraničním - si dovoluji doporučit vyslovit s tímto protokolem o biologické bezpečnosti souhlas.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Nájemníka a zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Libora Ambrozka, aby postupně odůvodnili usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisky 686/1 a 2. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval na své 41. schůzi dne 10. 1. 2001 tímto materiálem a dospěl k tomuto usnesení: Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Jiřího Hlaváčka, zpravodajské zprávě poslance Nájemníka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Cartagenským protokolem o biologické bezpečnosti, sjednaným v Montrealu dne 29. ledna 2000.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan kolega Ambrozek není přítomen, myslím si, že usnesení výboru, které máme písemně, je identické s usnesení zahraničního výboru. Pokud ho chce nahradit pan předseda výboru Miroslav Beneš, prosím. Nehodlá, stačí nám vystoupení jednoho zpravodaje.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o usnesení, které navrhl jak zahraniční výbor, tak výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které vyslovují s touto úmluvou souhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 105 poslanců pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i zpravodajům. Končím projednávání bodu č. 50 a vyhlašuji čtyřicetiminutovou polední přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 12.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP